ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

هدف کلی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع تحقیق، جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، جزء تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) محسوب می‌شود. جامعة آماری در این تحقیق شامل تمامی سهام‌داران شرکت‌های تعاونی روستایی و همچنین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیرة این شرکت‌هاست (39205N=). روایی (روایی صوری) پرسش‌نامه‌های محقق ساختة این تحقیق را کارشناسان متخصص سازمان تعاون روستایی استان گیلان و استادان مربوط و پایایی آن را محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (81/0) تأیید کردند. بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، شرکت‌های تعاونی روستایی از 4 منظر (مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری) بررسی شدند. نتایج نشان داد که شرکت‌ها از منظر مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و به منظور بهبود عملکرد، توجه به منظر رشد و یادگیری در اولویت اول قرار دارد و سپس منظر فرایند داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Performance of Rural Cooperatives by the use of Balanced Score Cards in Gilan Province (Case Study: Lahijan and Siahkal Townships)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vejdani 1
  • M.S Allahyari 2
1 Former Master Student, Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to assess the performance of rural cooperatives in Gilan province by the use of balanced score cards. The research design was descriptive and was an appied in nature. The target population included all stakeholders, executive managers and directors of rural cooperatives located in Lahijan and Siahkal Townships in Gilan Province (N=39205). The instrument used in this study was a questionnaire. Validity of the instrument was gained by a panel of experts consisting of faculty members in agricultural management department and Cooperative Organization specialists. Reliability analysis was conducted by using Cronbach’s alpha formula and the result was 0l.81. A balanced score cards model was implemented to examine four dimensions (financial, customers, internal business process, growth and learning) in rural cooperatives. Findings revealed that cooperatives were not in a pretty good condition in terms of financial features.  However, it was recommended that in order to improve their performance, cooperatives should seriously consider learning and growth strategy as well as boosting their internal business process features.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Balanced Score Card
  • Performance improvement
  • Rural Cooperatives
 
1. الوندی، م. و منصوری، س. (1386). موردکاوی چگونگی تأثیر کارت امتیازی متوازن بر فرآیندهای کسب و کار در دو سازمان ایرانی. پیام مدیریت، شماره 25، 113-149.
2. انصاری، م. ا.، استادی، ح. و مطهری، م. (1388). تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات اصفهان. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره20، 171-190.
3. ایران زاده، س. و برقی، ا. (1388). الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز: انتشارات فروزش.
4. براتی، ا. ، ملکی، م. ر.، گلستانی، م. و ایمانی، ع. (1385). ارزیابی عملکرد کارکنان بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) سمنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن در سال 1385. مدیریت سلامت، 9(25)،47-54.
5. زنجیردار، م.، طالبانی فراهانی، ز.، موسوی بصری، س. م. و لونی، ن. (1389). مقایسه سیستم‌های سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم های سنجش عملکرد. مجله بررسی های بازرگانی، 8(41)، 35-46.
6. عرب مازار، ع. ا. ، حسینی، م. ح.، شفیعی، ز. (1388). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن. فصلنامه تخصصی مالیات، 17(4)، 9-30.
7. کریمی، ت. (1385). مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی. مجله تدبیر، شماره  171، 22-27.
8. والمحمدی، چ. و فیروزه، ن. (1389). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت، 7 (18)، 72-87.
9. یوران اولوه، ن. و شوستراند، آ. (1385).  کارت امتیازی متوازن. ترجمة علیرضا
علی سلیمانی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
10. Arthur, J. B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy of Management Journal, 37(3), 670-687.
11. Banker, R. D., Potter, G., & Srinivasan, D. (2000). An empirical investigation of an incentive plan that includes nonfinancial performance measures. The Accounting Review, 75(1), 65-92.
 
 
12. Hoque, Z., & James, W. (2000). Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance. Journal of Management Accounting Research, 12(1), 1-17.
13. Kaplan, R., Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The balanced scorecard: Translating strategy into action.Mssachusetts: Harvard Business Press.
14. Kaplan, R. S. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Mssachusetts: Harvard Business Press.
15. Kocakülâh, M. C., & Austill, A. D. (2007). Balanced scorecard application in the health care industry: A case study. Journal of Health Care Finance, 34(1), 72.
16. Kotter, J. P., & Heskett, J.L. (2008). Corporate culture and performance. New York: Free Press. Retrieved from http://www.SimonandSchuster.com.
17. Lipe, M. G., & Salterio, S. E. (2000). The balanced scorecard: Judgmental effects of common and unique performance measures. The Accounting Review, 75(3), 283-298.
18. Malmi, T. (2001). Balanced scorecards in Finnish companies: a research note. Management Accounting Research, 12(2), 207-220.
19.Papp, R. (1999). Business-IT alignment: Productivity paradox payoff? Industrial Management and Data Systems, 99(8), 367-373.
20.Propper, C., & Wilson, D. (2003). The use and usefulness of performance measures in the public sector. Oxford Review of Economic Policy, 19(2), 250-267.