بررسی رابطة رضایت شغلی با روحیة کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 استادیارگروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

    هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطة رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان بوده است. جامعه آماری را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونه آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران، تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که براساس روش نمونه گیری خوشه‌ای  متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند.  ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه بوده که روایی صوری و ظاهری آن با کسب نظرات اصلاحی استادان و صاحب نظران و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (75/0=a) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار  SPSS صورت گرفت. به این منظور، با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق، از آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای فردی از جمله محل تولد، تمایل به شرکت مجدد در دوره‌های آموزشی، سابقه کسب و کار کوچک، میزان تحصیلات، سابقه مدیریتی و رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی از نظر آماری رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای فردیِ جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت،  حضور در دوره کارآفرینی و  شغل اصلی مدیران  با روحیه کارآفرینی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Job Satisfaction and Entrepreneurship Spirit among Rural Cooperatives' Managers in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nasirifard 1
  • M.S Allahyari 2
1 Former Master Student, Department of Agricultural Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between entrepreneurial spirit and job satisfaction among rural cooperatives managers in Guilan province. Sample population was 200 of rural cooperative managers and board members of these cooperatives. This sample was obtained based on Bartlett et al. (2001) Table for the minimum required sample size for given population. Cluster sampling was used as sampling method. A questionnaire was used to collect data. The questionnaire was reviewed by a panel of experts for face and content validity. Collected data was analyzed using SPSS software. Descriptive and inferential statistic was used in terms of the research objectives. Results indicated that there were significant relationship between entrepreneurial spirit and place of birth, tendency to attend training courses, self-employment, level of education, experience in manager position and job satisfaction. In addition, there were not significant relationship between sex, marital status, place of residence, main job, entrepreneurship courses and entrepreneurship spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • managers
  • rural cooperative
  • Entrepreneurship Spirit
  • Job Satisfaction
 
1. اکبرپور، ف.(1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی مطالعه موردی شرکت­های تعاونی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه تعاون، سال بیستم، شماره 206 - 207 ،صفحه112.
2. اکبری ، ک. (1385). توسعه کارآفرینی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
3.اللهیاری،م.، کشاورز، ف. و چیذری،م.(1389). نگرش­ها و ارزش­های کارآفرینی درمیان دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش  کشاورزی، شماره9، صفحات 29-37.
4. بهرام­زاده، م.، باورصاد، ب. و جعفرپور، م. (1389). ارزیابی نقش جوسازمانی در روحیه­­­ی کارآفرینی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرشیراز. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، سال 17-2، شماره 1، صفحات 151-180 .
5. پرداختچی ، م. (1387). بررسی اثربخشی مدیریت در زمینه سازی برای بروز و پرورش کارآفرینی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال هفتم، شماره 26، صفحات70-100.
6. ثمری ،ع. و رسول زاده،ب.(1387). برسی متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش انگیزه، پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونیها. نشریه مدیریت دولتی، سال اول، شماره 1، صفحات 33-50.
7. حسینی، م.ع.، کاکویی، ح.، شاه­زیدی، ش. و دیبایی، م. (1385). بررسی تأثیر آموزش ارتقاء مستمر کیفیت بر دانش، نگرش و عملکرد و میزان رضایت شغلی پرستاران. پژوهش پرستاری. سال اول، شماره 1، صفحات 29-33.
8. ساعتچی،م.(1387). بررسی رابطه­ی میان انگیزه شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان(دبیران) مقطع متوسطه­ی شهرستان مرودشت. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال اول، شماره2، صفحات 147-167.
9. صادقی شهمیرزادی، س. و عدلی، ف. (1389).رابطه جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، سال پنجم،  شماره 22، صفحات 73-90.
10. صافی، م.، فلاحی، م.، راسل، م. و رهگذر، م. (1389). عوامل فردی، محیطی و شغلی موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، سال هفتم، شماره 1، صفحات 34-43.
11. صالحی، ا. و رضوانفر، ا. (1389). رابطه بین قابلیت­های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 12، صفحات 2-11.
12. عابدی، ل. و مزروعی، ح. (1389). عوامل فردی موثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی. مجله طب نظامی. سال دوازدهم، شماره 1، صفحات 45-49.
13. عادلی ساردویی، م.، ظریفیان، ش.، شریفی، ا. و احسانی، م.،(1388)، مقایسه قابلیتها و روحیه کارآفرینی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان کشاورزی. اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی. 25 و 26 آذر 1388. شیراز .
14. فعلی، س.، پزشکی راد، غ. و چیذری، م. (1386). اثربخشی خدمات مشاوره­ای ناظرین طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان تهران. مجله علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران. سال سوم، شماره 1،صفحات 73 -81.
15. قاسمی، ج. و اسدی، ع. (1389). تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی:­  پردیس کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه تهران). فصلنامهاقتصادوتوسعهکشاورزی علوموصنایعکشاورزی، سال بیست و چهارم، شماره1، صفحات13-22.
16. مقیمی، س. م. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمانهای غیر دولتی (NGOS) ایران. تهران: انتشارات، دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران. 
17. مقیمی،م. و احمدپورداریانی، م. (1387). آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها.  توسعه کارآفرینی،  سال اول، شماره 1، صفحات 205-243.
18. موحدی، ر.، یعقوبی، ا.، خداوردیان ، م. و زارعی، ش. (1389). بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان­کشاورزی و شیوه­های بهبود آموزش کارآفرینی. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 3، صفحات 65-81..   
19. هزار جریبی ، ج. و ابراهیمی،م. (1389). بررسی ­و مقایسه رابطه بین ویژگی­های کار آفرینی شاغلین سازمانی(زن ومرد) و رضایت شغلی. جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 4، صفحات 1- 18.
20. ﻳﺎراﻳﻲ، ع. (1383). ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ روﺣﻴﺎت ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺑـﻴﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
21. یعقوبی، ج و  قاسمی، ج.  (1388).  بررسی عوامل مؤثر برموفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها، مطالعه موردی استان زنجان.  تعاون، سال بیستم، شماره 202 – 203، صفحات 85-98.
22. Adonisi, M. (2003). The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organisational flexibility and job satisfaction. Doctoral Dissertation, University of Pretoria.
23. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., &  Higgins, C.C. (2001). Organizational research: determining appropriate Sample size in survey research. Information, Technology, Learning and Performance Journal, 19(1),43-50.