بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده انجام شده است. در این مطالعه از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و ابزار گردآوری داده‌های تحقیق نیز پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان دانشگاهی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که از میان آنها تعداد 140 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به سؤالات انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 19 عامل مرتبط با عدم موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده را می توان به 4 دسته کلی تقسیم کرد. ارزیابی میزان اهمیت این عوامل از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که 6 عامل اهمیت خیلی زیاد، 9 عامل اهمیت زیاد و فقط 4 عامل اهمیت متوسط یا کم دارند. روش تحلیل عاملی نیز این 19 عامل را در قالب 5 دسته کلی تحت عنوان عوامل بازاریابی، اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی کرد. این عوامل در مجموع توانستند 24/69 درصد از کل واریانس مربوط به موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری را در حوزه جغرافیایی تحقیق تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles Hampering the Achievement of Livestock Cooperatives in Khodabandeh Township

نویسندگان [English]

  • Gh Mojarradi 1
  • Z Shahgholian 2
  • J Yaghobi 1
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identify obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in Khodabandeh Township. This survey- descriptive research was carried out to investigate barriers to the success of livestock cooperatives in this city. A questionnaire was developed by the researchers and used for data collection. The instrument was validated by a panel of experts in the Department of agricultural extension and education at Zanjan University. Its reliability was determined by Cronbach's alpha index. The population consisted of (N= 220) livestock cooperative members. A simple random sampling method was used to select respondents (n= 140).  Findings showed that 19 factors associated with obstacles hampering the achievement of livestock cooperatives in the Khodabandeh Township which was divided into four general categories. An Assessment by members’ viewpoint indicated that 6 factors had very high importance, 9 of them had large importance but only 4 factors had low or medium importance. Also factorial analysis results revealed that success barriers of livestock cooperatives divided to 5 categories namely marketing, economic, managerial, organizational and social factors. These factors were able to explained 69.24% of the total variance barriers of cooperatives successful in the livestock sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livestock Cooperatives
  • Hampering the Achievement
  • Khodabandeh Township
 
1. ازکیا، م. (1374). جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
2. امینی، ا.م.، زینل همدانی، ع. و رمضانی، م. (1387). ارزیابی مهم­ترین مؤلفه­های درون سازمانی در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران تهران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره 43، صفحات 285-295.
3. بذرافشان، ج. و شاهین، ح. (1389). آسیب شناس تعاونی‌هایتولیدروستاییدرایران. چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. ایران. زاهدان.
4. بریم نژاد، و. (1387). مطالعه تأثیر دوره‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیر رسمی بر کارایی فنی مطالعه موردی: تربیت پرواربند گوساله در استان اصفهان. مجله دانش و پژوهش علوم دامی، سال سوم، شماره 2، صفحات 77-93.
5. پیترز، ت. ج. و واترمن، ر. ه. (1380). به سوی بهترین­ها، سیمای شرکت­ها و سازمان­های موفق. ترجمه قراچه داغی. چاپ سوم.
6. ثمری، ع. و رسول زاده، ب. (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی‌ها. نشریه مدیریت دولتی، سال اول، شماره1، صفحات33-50.
7. حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. ماهنامهتعاون، سال بیست و سوم، شماره3، صفحات  89-109.
8. درویشی نیا، ع.‌ا. و صدیقی، ح. (۱۳81). ارزیابی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، سال سی و سوم شماره2، صفحات 313-324.
9. سعدی، ح. (1386). ارزیابی تعاونی‌های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان. فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره2، صفحات 141-166.
10. شریفی، ا.، مولایی مقبلی، ص. و اسماعیلی پور، ا. ع. (1388). تعاونی‌های دامپروری و اصلاح الگوی مصرف. مجله سنبله (بخش دام و طیور و آبزیان)، سال بیست و سوم، شماره 215، صفحات 20-22.
11. شهبازی، ا. و علی بیگی، ا.ح. (1385). واکاوی شایستگی های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره 1، صفحات  15-24.
12. عنبری، م. (۱۳80). مدیریت در تعاونی­های کشاورزی. تهران: انتشارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
13. فرحبد، ف. (1382). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف و ارائه الگویی برای موفقیت تعاونی‌های استان گیلان. رساله دکترای مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
14. کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. تهران: انتشارات مهندسین مشاور طرح و منظر.
15. گلشنی، ا. (1389). موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری. بازیابی شده از سایت مدیریار: http://www.modiryar.com.
16. معصومی، ع.‌ا. (1367). بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی تعاونیهای تولید روستایی. شیراز: سازمان کشاورزی استان فارس.
17. نجابت، ا. (1384). سنجش میزان موفقیت پروژه. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. تهران: گروه پژوهشی آریانا.
18. وحیدزاده، ع.‌ر. (1383). آسیب شناسی مدیریت در شرکت تعاونی تولید. نشریه تعاون،  شماره 159، صفحات 60-64.
19. وزرات تعاون (1383). آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاون. تهران: معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج.
20. هومن، ح.‌ع. و عسگری، ع. (1384). تحلیل عاملی: دشواری ها و تنگناهای آن. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و پنجم، شماره 2، صفحات 1-20.
21. Benturaki, J.) 2000(. Cooperatives and poverty alleviation. England IDS: TEMA.
22. Bernard, T., & Spielman, D. J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34 (1), 60–69.
23. Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in fruit and vegetable cooperatives. Paper Presented at NCR-194 Annual Meeting. December 12-13, Las Vegas. NV. Retrieved from http://www.agecon.ksu.edu.
24. Carlo, R., Dave, W., Petersonb, C., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of managers’ power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review, 3, 27–39.
25. Cropp, B., & Graf, T. (2001). The history and role of dairy cooperatives. Retrieved from http//:www.google.com.
26. Rajaei,Y., Yaghoubi, J., &  Donyaei, H. (2011). Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of Zanjan province. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1521–1525.
27. Shufang, Z., &  Apedaile, L. P.(2007). Cooperative organization in rural Canada and the agricultural cooperative movement in China. Centre for the Study of Cooperatives University of Saskatchewan. Saskatoon. SK.
28. Sonja, N. (2008). Defining the co-operative difference. The Journal of Socio-Economics, 37 (2), 2168–2177.