شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونیهای کشاورزی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه تکنولوژی صنایع غذایی، دانشگاه ایلام

3 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام، دانشکده کشاورزی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیستم‌‌ اطلاعات مدیریت توسط مدیران تعاونیهای کشاورزی استان ایلام انجام شد. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات‌کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‏ها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 245 واحد تعاونی کشاورزی را در برمی‌گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 72 مدیر برآورد شد. جهت گردآوری اطلاعات از نسخه‌ سواد دیجیتالی دانشگاه واشنگتن و پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و افراد صاحب‌نظر در زمینه‌ موضوع، بررسی و تعیین شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه برابر 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای مقایسه‌ میانگین جامعه، تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت 07/2 و پایین‌تر از حد متوسط بوده است و اعتقاد به سازگاری کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت و سواد شبکه‌ای عوامل مؤثر بر استفاده از این سیستم مدیریتی بوده و 45 درصد از تغییرات آن را تبیین ‌کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing MIS Application by Managers of Agricultural Cooperatives of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • A Papzan 1
  • H Mahdizadeh 2
  • Z Motamedi Nia 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Ilam University, Ilam, Iran
3 Instructor, Payam-e-Noor University, College of Agriculture, Ilam, Iran
چکیده [English]

Based on rapid increase in value of information, equipping the managers with reliable and correct information system can play an important role in suitable decision making process. The purpose of this research was to determine factors influencingManagement Information Systemapplicationby managers of Cooperatives in Ilam province. This was a descriptive-correlative type of research. The population of the study included 245 agricultural cooperatives. Cochran’s formula was used to determine the sample size, 72 managers of agricultural cooperatives in Ilam province were identified.  A version of Digital Literacy of Washington University and researcher-made questionnaire were the tools used to collect data. Content and face validity of the questionnaires were determined by the use of a panel of experts. Cronbach’s alpha was used to estimate reliability of the questionnaire (86%). Statistics such as one sample t-test, Pearson correlation, and multiple regressions were performed to analyze data. The findings revealed that the average Management Information System application was (M=2.07), which was quite lower than the middle value. In addition, Management Information System application ion as well as Internet Literacy was the effective factors identified in using this suitable system and explained around 45% of the variance of Management Information System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Management Information System (MIS)
  • Agricultural cooperatives
  • Ilam province
 
1. آقامیری، ر.، حسین­زاده، م. و صداقت، م. (1386). نظام اطلاعات مدیریت شهری بررسی موردی: سامانه­ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر، نشریه علوم جغرافیایی، سال هفتم، شماره 10،
صفحات 215-240.
2. احمدی، م.، خرمی، ف.، زارع، ش. و حسینی اشپلا، ر. (1390). ارزیابی نیازهای اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت معاونت درمان دانشگاه­های علوم پزشکی ایران. مجله پزشکی هرمزگان، سال پانزدهم، شماره 3، صفحات 191-199.
3. امینی، ا. و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران.  اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال چهاردهم، شماره 55، صفحات 67-89.
4. بدرقه، ع. (1389). استلزامات و چالش­های بکارگیری سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران، پایان نامه دکترای رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
5. بنائیان، ح. (1387). طراحی سیستم اطلاعات مدیریت معاونت اداری مالی دانشگاه­ها، مورد پژوهش واحد اداری- مالی دانشگاه خلیج فارس، پیام مدیریت، شماره 26، صفحات 145-171.
6. جوادکار، د. (1382). سیستم­های اطلاعاتی مدیریت، ترجمه احمد سرداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
7. رضایی، م. (1389). پذیرش فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در موسسات آموزش کشاورزی، نشریه جهاد، شماره 293 و 294، صفحات 168-195.  
8. صالحی، س.، رضایی مقدم، ک. و آجیلی، ع. (1387). کاربرد تکنولوژی نظارت عملکرد: الگویی برای کشاورزی پایدار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 1،  صفحات 15-32.
9. عبداللهی­پور، ر. (1390). بررسی میزان آگاهی و استفاده­ مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان ایلام و عوامل مؤثر بر آن. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج.
10. محمدزاده، ح.، برومند، م.، شهبازی، م. و جواهری کامل، م. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر قصد بکارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت (B2B) در گروه­های شرکت­های همکاران سیستم. مجله­ بررسی­های بازرگانی، شماره­ 4، صفحات 73 -87.
11. محمودی، م. (1386). سیستم­های اطلاعات مدیریت. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
12. منتظر، غ.، نصیری صالح، ف. و فتحیان، م. (1386). طراحی مدل توسعۀ سواد اطلاعاتی در ایران. فصلنامه پژوهش و  برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 44، صفحات 109-131.  
13. مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. (1387). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر کتاب نو.
14. مهدی­زاده، ع. (1390). بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج.
 
15. Abegglen, A. (2005). Managing Human Appraisal. New York: Free Press. 
16. Caldeira, M.M., &  Ward, J. (2002). Understanding the successful adoption and use of IS/IT in SMEs: An explanation from Portuguese manufacturing industries. European Journal of Information Systems, 12(2), 121-152.
17. Crop, R. (2005). Cooperative leadership, UWCC, Bulletin No 9, July Cooperatives in Wisconsin, Lynn Pitman UWCC.
18. Flipp, J. (2004). Comparative base in comparative organizations. New York: The Free Press 8.
19. Karahanna, E., Straub, D.W, & Chervany, N.L. (1999). Information technology adoption across time: a cross-sectional comparison of pre-adoption and post-adoption beliefs. MIS Quarterly, 23(2), 183-214.
20. Mehrtens, J., Gragg, P., & Mills, A. (2001). A model of Internet adoption by SMEs. Information & Management. 39و 156-176.
21. Oyelaran- Oyeyinka, B. and Lal, K. (2006). Learning new technologies by small and medium enterprises in developing countries. Technovation, 26, 220-231.
22. Rebernik, M., and Sirec, K. (2007). Fostering innovation by unlearning tacit knowledge. Kybernetes, 36(3/4), 406-416.
23. Walczuch, R., Van Braven, G., & Lundgren, H. (2000). Internet adoption barriers for small firms in the Netherlands. European Management Journal, 18 (5) 61- 575.