آسیب‌شناسی شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این مطالعه‌، بررسی و شناسایی آسیبهای شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه‌ا‌ی استان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق، مدیران عامل شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه بودند که به روش سرشماری مطالعه شدند (N=50). ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته ها نشان داد که تعاونیهای محصولات گلخانه‌ای استان تا حدودی آسیب پذیرند. آسیبهای شرکتهای تعاونی محصولات گلخانه‌ای با استفاده از تحلیلِ عاملی در 5 عامل اقتصادی- اعتباری، منابع انسانی، قانونی- سیاسی، اداری- مدیریتی و فرهنگ کار تعاونی طبقه‌بندی شدند. تعاونگران مربوط برای مقابله با آسیبهای پیشِ‌رو، راهکارهای مدیریت بهینه تعاونی، مشارکت اعضا، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تولید، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تأسیس گلخانه، بازاریابی محصولات و راهکارهای قانونی و اداری را پیشنهاد کردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathology of Cooperative’s Greenhouse Crops in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • A.H Alibaygi 1
  • SHahpar Geravandi 2
  • Zahra Athari 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Ph.D. Student,Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
3 .Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying the problems of greenhouse crops cooperatives is necessity for development of such businesses. In fact, the pathology of greenhouse cooperatives for determining defects and failures increases their competitiveness capability. The main purpose of this study was to carry out pathology for greenhouse crops cooperatives in Kermanshah Province. The population consisted of managers of greenhouse crops cooperatives (N=50). The main research instrument was a questionnaire. Internal consistency of the instrument was established using Cronbach's alpha. The questionnaire was reviewed for content and face validity by a panel of experts. Based on findings the cooperatives were somewhat vulnerable. Factor analysis revealed the most important problems of greenhouse crops cooperatives as economical-financial, lack of human resources, lack of legislative-policy procedures, administrative- managerial, and lack of team working manner. For resolving these problems, respondents included statements such as improving management of cooperatives, promoting members’ participation, and improved marketing were proposed by respondents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Cooperative
  • Greenhouse
  • Kermanshah

 

1. ارده، م.ج. و غزوی، م. (1389). مبانی کنترل بیولوژیک در محصولات گلخانه ای. تهران: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.
2. بهنیا، ع.، اروندی، س.، حسن پور، م. و صالح زاده، ز. (1384). بررسیمسایلومشکلاتگلخانه هایموجوددراستان خوزستان و راه حل های پیشنهادی، خلاصه مقالات اولین کنگره بررسی مسایل و مشکلات کشت های گلخانه ای. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان.
3. شریفی، ا. (1387). مبانی و مزایای تاسیس گلخانه: بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک با توسعه کشت گلخانه (سبزیجات و صیفی جات). مجله دام و کشت و صنعت، سال نهم، شماره 105، صفحات 59-60.
4. شفیعی، ل. و پورجوپاری، ز. (1385). بررسی بازاریابی محصولات گلخانه ای در استان کرمانشاه. مجله کشاورزی، سال هشتم، شماره 2، صفحات 23-34.
5. غنچی، م.، خشنودی فر، ز. و ایروانی، ه.  (1389). تحلیل مولفه های بازدارنده در توسعه واحدهای گلخانه ای (مطالعه موردی: شهرستان ورامین). مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره  3، صفحات 83- 93.
6. کرمی، ش. و آگهی، ح. (1389). عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها: مطالعه ی موردی تعاونی های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، سال سیزدهم، شماره 2، صفحات 31-60.
7. کریمی، ن.، صدرالدینی، ع. ا.، ناظمی، ا. ح.، فرسادی زاده، د.، حسین زاده دلیر، ع. و دهقانی، ف. (1389). تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای. مجله دانش آب و خاک، سال اول، شماره 1، صفحات 15- 25.
8. لیث، ن.، چیذری، م. و نادری مهدیی، ک. (1389). تاثیر کارآفرینی بر اقتصاد گلخانه داری در استان آذربایجان غربی. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. سال اول، شماره 3، صفحات 1-11.
9. محمدی، ح. (1388). عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی. نشریه تعاون، سال بیستم، شماره 204 و 205، صفحات 2-19.
10. مهرابی بشر آبادی، ح. و زینل زاده، ر.  (1386). بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی خیار و
گوجه فرنگی گلخانه ای و فضای باز استان کرمان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. سال چهاردهم، شماره 5، صفحات 1-13.
11. Bame, M., & Bullen, G. S. (2007). A cost assessment of growing greenhouse tomatoes in North Carolina. North Carolina: University of Carolina, Department of agricultural and resources economics.
12. Barry, Christine, A. (1998).Choosing qualitative data analysis software. Sociological Research (Online), 3(3), 33-41.
13. Grafiadellis, M. (1987). Modern greenhouses (in Greek), second edition, Thessaloniki: Aristotle University Publication.
14. Hu, H., Xu, L., Zhu, B., & Wei, R. (2011). A compatible control algorithm for greenhouse environment control based on MOCC strategy. Journal of Sensors, 11(1), 3281- 3302.
15. Kerr, S. (1998). Alternative allocation methods for greenhouse permits: pros and cons.Maryland: University of Maryland at college Park.
16. Lansink, A. O., & Silva, E. (2003). CO2 and energy efficiency of different heating technologies in the Dutch glasshouse industry. Journal of Environmental and Resource Economics. 24(2), 395-407.
17. Latimer, J., Scoggins, H., Barden, V. & Lambur, M. (2002). Need assessment survey of the Virginia greenhouse industry. Virginia agricultural experiment station. Information Series, 12,1-13.
18. Takeda, F. (2000). Out-of-season greenhouse strawberry production in soilless substrate. Advances in Strawberry Research, 18, 4-15.