تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت

2 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،دانشگاه آزاداسلامی،واحد رشت

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روحیة کارآفرینی مدیران شرکت‌های تعاونی‌ روستایی استان گیلان بود. جامعة آماری این پژوهش را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونة آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001)، حدود 173 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‏ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‏نامه بود که روایی صوری آن با نظر استادان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (75/0) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و آزمون‌های t و F)، با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS   به کار رفت. نتایج نشان داد 53 درصد پاسخگویان از لحاظ روحیة کارآفرینی در سطح خوب و عالی قرار داشتند. همچنین ویژگی‌های فردی و حرفه‏ای همچون جنسیت،تمایل به شرکت در دوره‌های آموزشی،سابقة کسب و کار و سابقة مدیریتی مدیران سبب ایجاد اختلاف معناداری در روحیة کارآفرینی آنان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of Rural Cooperatives Managers’ Entrepreneurial Spirit in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • A Nasirifard 1
  • M.S Allahyari 2
  • Z Daghighi Masoleh 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the entrepreneurial spirit of the cooperative managers of Guilan province. This research was designed as a descriptive study. Statistic population contained all managers and board members of 170 rural cooperatives in Guilan province (N=1020). The samples was determined according to the Table developed by Bartlett et al. (2001) which included 173 members that were selected by using multi-stage cluster sampling method. A self-made questionnaire was used. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the reliability was approved by calculating the Cronbach’s alpha which has been 0.75. Descriptive statistics (mean score, standard deviation and frequency counts) and inferential statistics (Analysis of Variance (ANOVA), t-test  and correlation coefficient) were used for analyzing data according to objectives by using SPSS software. Based on the research results, 53 percent of respondents had good and excellent entrepreneurial spirit. The result of F-test and t-test indicated personal characteristics such as gender, tendency to attend training courses, work experience and managing experience had a significant effect on entrepreneurial spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • rural cooperative
  • entrepreneurship sprit
  • Guilan province
 

1- احمدپورداریانی، م. نیک­بین، ح. و کریمی، ا. (1390). عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و دوم، شماره 4، صفحات 546-535.

2-اللهیاری، م. کشاورز، ف. و چیذری، م.(1388). نگرش­ها و ارزش­های کارآفرینی در میان دانشجویانکشاورزی دانشگاه آزاداسلامی،واحدرشت،فصنامه پژوهشی مدیریت آموزشکشاورزی، شماره9، صفحات 37-29.
3- بهرام زاده،م. باورصاد،ب. و جعفرپور،م. (1389). ارزیابی نقش جوسازمانی در روحیه ­­ی کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرشیراز، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ششم، شماره 17-2، صفحات 180-151.
4- پرداختچی،م. ح. حیدری، م. و شفیع زاده، ح.(1387). بررسیاثربخشیمدیریتدرزمینهسازیبرایبروزوپرورشکارآفرینی،پیام مدیریت، سالهفتم، شماره 26، صفحات 100-71.

5- پیش­بین، ا. ایروانی، ه. موحد محمدی، ح. شعبانعلی فمی، ح. و رضوانفر، ا. (1392). بررسی نقش عوامل محیطی بر گرایشکارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران،  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و سوم، شماره 3، صفحات 509-497.

6- دنیایی، ح. یعقوبی، ج. و رجایی، ی. (1389). عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی استان زنجان،  فصلنامه تعاون، سال بیست و یکم، شماره 3، صفحات 125-111.
7- زالی، م. کردنائیج، ا. رضوی، م. و یدالهی، ج. (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران: بر اساس نتایج برنامه ی سال 2008 دیده بان جهانی کارآفرینیGEM، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
8- عادلیساردویی،م.،ظریفیان،ش.،شریفی،ا.،احسانی،م،(1388). مقایسهقابلیتهاوروحیهکارآفرینیمقاطعمختلفتحصیلیدانشجویانکشاورزی،اولینهمایشملیدانشجوییترویجوآموزشکشاورزی، 25 و 26 آذر 1388، شیراز.

9- علم­بیگی، ا.، ملک محمدی، ا. و مقیمی، م. (1388). بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهلم، شماره 1، صفحات: 29-21.

10- فاضلبیگی،م ،یاوری،غ.(1388). تعاونروستاییسرآغازیبرتوسعه کارآفرینی­، فصلنامهتعاون،سالبیستم،شماره204و205،صفحات41-62.
11- فرجی سبکبار، ح. بدری، س. ع. سجاسی قیداری، ح. صادقلئ، ط. و شهدادی خواجه عسگر، ع. (1390). اولویتبندیتوسعهکارآفرینیدرمناطقروستاییبااستفادهازتکنیکپرومتی(مطالعهموردی:دهستانحومهبخشمرکزیشهرستانخدابندهاستانزنجان)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 75، صفحات 68-53.
12- فعلی،س.، پزشکی راد،غ. و چیذری،م. (1386). اثربخشی خدمات مشاوره های ناظرین طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان تهران،مجله علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، سال سوم، شماره اول، صفحات 81-73.
13- قاسمی، ج. و اسدی، ع. (1389).  تحلیلعاملیعواملموثردرایجادروحیهکارآفرینیدانشجویانتحصیلاتتکمیلی(مطالعهموردی:پردیسکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهتهران)،  نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 24، شماره 1،صفحات 22-13.
14- موحدی،ر.  یعقوبی، ا.  خداوردیان، م. وزارعی،ش. (1389).  بررسیروحیهکارآفرینیدانشجویانکشاورزیوشیوههایبهبودآموزشکارآفرینی،پژوهشهایترویجوآموزشکشاورزی، سال سوم، شماره سوم، صفحات: 65-81.
15- مشتاقی، س. (1389). ارزیابی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر عملکرد سازمان مطالعه موردی (نمایندگی های بیمه البرز درشهررشت)،پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت.
16- نجفی، ب، (1388)، جایگاه و نقش تعاونی­های روستایی و کشاورزی در بازار رسانی و بازار یابی(اصلاح سیستم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
17- هزارجریبی،ج. و .ابراهیمی، م. (1389).بررسی­و مقایسه رابطه بین ویژگی­های کارآفرینی شاغلین سازمانی(زن ومرد) و رضایت شغلی،جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره چهارم، صفحات18-1.
 
18- Ang, S. H., & Hong, D. G. (2000). Entrepreneurial spirit among east Asian Chinese.Thunderbird International Business Review, 42(3), 285-309.
19- Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., & Higgins, C.C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information, Technology, Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50.
20- Bosma, N., & Schutjens, V. (2011). Understanding regional variation in entrepreneurial activity and entrepreneurial attitude in Europe. The Annals of Regional Science, 47(3), 711-742.
21- García-Villaverde, P. M., Ruiz-Ortega, M. J., & Ignacio Canales, J. (2013). Entrepreneurial orientation and the threat of imitation: The influence of upstream and downstream capabilities. European Management Journal, 31(3), 263-277.
22- Gebhardt, C., & Pohlmann, M. C. (2013). Managing the organization 2.0: Entrepreneurial spirit and general management competences as early indicators for cluster success and sustainable regional development: Findings from the German Entrepreneurial Regions Programme. The Journal of High Technology Management Research, 24(2), 153-160.
23- Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M., & Mahdei, K. N. (2013). Understanding role Models and Gender Influences on Entrepreneurial Intentions among College Students.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 204-214.
24- Laspita, S., Breugst, N., Heblich, S., & Patzelt, H. (2012). Intergenerational transmission of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 27(4), 414-435.
25- Padilla-Meléndez, A., Fernández-Gámez, M. A., & Molina-Gómez, J. (2014). Feeling the risks: effects of the development of emotional competences with outdoor training on the entrepreneurial intent of university students.International Entrepreneurship and Management Journal, 1-24.
26- Shane, S.A. and Venkataraman, S., (2000).The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management.
27- Shiri, N., Alibaygi, A., and Faghiri, M. (2013). Factors affecting entrepreneurial motivation of agricultural students at Razi University.International Journal of Agricultural Management and Development, 3(3), 175-180.
27- Weismeier-Sammer, D. (2011). Entrepreneurial behavior in family firms: a replication study. Journal of Family Business Strategy, 2(3), 128-138.