واکاوی عملکرد تعاونی‌های لبنی در شهرستان آق‌قلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق به منظور بهبود عملکرد تعاونی‌ها در راستای دستیابی به توسعه بیشتر لبنیات، تأثیر عملکرد تعاونی‌های لبنی در وضعیت دامداران شهرستان آق قلا بابرآوردالگوی لاجیتبررسیشد. داده‌هاواطلاعاتبررسینیازاینتحقیقبااستفادهازروش  نمونه‌گیریتصادفیسادهبه وسیلهتکمیلپرسش‌نامه از120 دامداراینشهرستانبه دستآمد. نتایج نشان داد که عملکرد تعاونی‌ها در زمینة جمع آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائه تلقیح مصنوعی، تسهیلات اعتباری کم‏بهره به منظور افزایش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیر معنی‌دار بوده و تأثیر مثبت داشته‏اند، لذا از طریق خدمات‌رسانی بهتر در زمینة جمع‏آوری شیر در زمان و مکان مناسب، ارائة تلقیح مصنوعی، تسهیـلات اعتبـاری کم‏بـهره به منـظور افـزایـش دام و پرداخت یارانه به ازای هرکیلوگرم شیرتوسط تعاونی‏ها با نظارت و حمایت دولت می‌توان مشکلات دامداران را رفع کرد و از این طریق به توسعه بیشتر لبنیات و بهبود وضع اقتصادی روستاییان پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Dairy Cooperatives Performance in Aq-gala Township

نویسندگان [English]

 • A Karbasi 1
 • J Gorgani 2
چکیده [English]

This study conducted a Logit pattern in order to investigate and estimate the performance of dairy cooperatives as well as analyzing the activity levels of dairy farmers of Aq-qala Township. Required data and information for this study is obtained by simple random sampling method via giving questionnaire to 120 dairy Farmers. Results showed that the performance of cooperatives on collecting milk at an appropriate time and location, providing appropriate artificial insemination, giving credit facilities in order to increase Livestock production and offering subsidies for each kilogram of milk were significant and had a positive effect on dairy farmers production level. Better supervision, providing advanced facilities and equipment, regular supervision by governmental workers and providing financial support by cooperatives can have a significant difference both in livestock and milk production. Cooperatives should do a regular condition and situational analysis of rural communities.  This task will definitely play a significant role in a better quality of dairy products produced by dairy farmers and also improve their economic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy Farmers
 • Dairy cooperatives
 • dairy development
 • Aq-qala
 • Logit pattern
 1. افشین، ف.، 1383، راهکارهای رویارویی با خطرات تهدید کننده ی واحدهای تولیدی کشاورزی از دیدگاه مدیریت ریسک، فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، شماره 2، صص 65-61.
 2. آسایش، ح.، اقتصاد روستایی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1380.
 3. آقا عباسی، ن.، 1386، بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان، اقتصاد کشاورزی و توسعه سال 15، شماره 59، صص 36-35.
 4. امینی، ا.م.، جمشیدی، م.ت.، میر محمد صادقی، ج.، 1381، عوامل موثر بر ریسک و تمایل دامداران استان آذربایجان شرقی به بیمه کردن دام هایشان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 10، شماره 39، صص 140-125.
 5. تفضلی هرندی، ا.، 1381، ارزیابی و مقایسه ی بهره وری تولید در صنایع دامپروری کشور
  (گاوداری های صنعتی شیری)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 6. توده روستا، م.، 1382، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، راهی به سوی توسعه ی روستایی و غلبه بر فقر، نشریه ی جهاد، سال 23، شماره ی 257.
 7. حسن آبادی زاده، ن.، فرج الله حسینی، س.ج.، 1389، بررسی استراتژی های مقابله با ریسک در دامداری های دام سنگین استان گلستان، پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 3، شماره 2، صص 24-11.
 8. خداوردیان، م.، حسینی، ج.، 1380، بررسی شاخص های اجزای نظام آموزشی غیر رسمی به منظور تعیین سودمندی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی شاغلان روستایی، جهاد، سال 20، شماره 241-240، صص 99-80.
 9. زوار، ت.، فرجاد نیا، ک.، 1377، ارزشیابی دوره های آموزشی و ترویجی پرورش گوسفند: مجموعه مقالات اولین سمینار علمی-ترویجی منابع طبیعی امور دام و آبزیان، صص 383-370.

10. سازمان جهاد سازندگی استان کهگیلویه و بویر احمد، 1374، ارزشیابی دوره های آموزشی-ترویجی برگزار شده در استان، مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمــان جهــاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد.

11. قادری، خ .، و نجفی، ب .1385. بررسی تأثیر بیمه بر کارآیی فنی دامداری های صنعتی استان کرمانشاه. مجله بیمه و کشاورزی، سال سوم، شماره یازدهم، صص 49-25.

12. موسوی، س.ن.ا.، جباری، م.، فرج زاده ز.، 1390، تحلیل اثر تعاونی های دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس، کاربرد رهیافت در رگرسیون خطی فازی، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 2،
صص 35-21.

13. هاشمی، م.، 1375، تلقیح مصنوعی در گاو (فیزیولوژی، تولید مثل و تلقیح مصنوعی). تهران: دانشگاه تهران.

14. یعقوبی فرانی، ا.، چیذری، م.، 1380، بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش بیمه ی دام روستایی در استان اصفهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

ب) خارجی

 1.  Cole, R.G., 2006. Engaging producers in risk management education. Journal of    Extension, 44 (2), pp 1-4.
 2.  Enjolras, G., Sentis, P. 2008. The main determinations of insurance purchase an empirical study on crop insurance policies in France, 1412th">  EAA congress.
 3.  Green W.H. 1993. Econometric analysis, 2nd Edition. New York: Macmillan.
 4.  Gregory, I., Leigh, M., & Andrea, B. 2002. Measuring the perceived effectiveness of       training for the dairy option pilot program. Journal of Extension, 40 (6), pp 1-8.
 5.  Harwood, J., Heifner, R., Coble, K., Perry, J., & Somwaru, A., 1999. Managing risk in farming: Concepts, research, and analysis. Agriculture Economics Report.  Department of Agriculture, Washington.
 6.  Huirne, R. B. M., Meuwissen, M. P. M, & Anderson, J. R., 2000. Risk and risk management in agriculture: An overview and empirical results. International Journal of Risk Assessment and Management, (1), pp 125-136.
 7.  Irish Leader Network, 2000.Strategic Plan, Journal of Rural Studies, Vol 14, 1, pp25-27.
 8.   Jakinda-Otieno, D., Oluoch-Kosura, W., Rege, E., Drucker, A., Ruto, E., &Karugia, J. 2009. Designing suitable cattle insurance schemes for developing countries: A case study of rural farmers in Western Kenya. The 83rd Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Dublin, Ireland.
 9.  Judge G. 1988. The theory and practice of econometrics. 2nd Edition. New York: Wiley and Sons.
 10. Lien, G., Flaten, O., Ebbesvik, M., Koesling, M., & Valle, P. S., 2003. Risk and risk management in organic and conventional dairy farming: Empirical results from Norway. Retrieved From http://www.norsok.no/publikasjoner/organic-dairy- IFMA-2003pdf.
 11.  Mark, D. R., Schroeder, T. C., & Jones, R., 2000.Identifying economic risk in cattle feeding. Journal of agribusiness, 18, pp 331-344.
 12.  Steven, W. M., Oscar, V., George, F. P., Keith, H. C., Thomas, O. K., & Alan, E. B. 2003. Extension educator's perceptions of risk management training needs Journal of Extension, 41(4), pp 1-9.
 13.  Sulastrl, E., Maharjan, K.L., 2002. Role of Dairy Cooperative Services on Dairy. Development in Indonesia .A Case Study of Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Journal of International Development and Cooperation, Vol.9, No.1, pp. 17–39.
 14.  Teweldemedhin, M. Y., & Kafidii, L., 2009. Risk management strategies of cattle farmers in Namibia: Case study from Omaheke and Otjozondjupa regions. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 1(2), pp 63-70.
 15.  Train K. 1986. Qualitative choice analysis: Theory, econometrics and an application to automobile demand.  Massachusetts Institute of Technology Press.
 16.  Whostler D., 2009. An introductory guide to SHAZAM. www. shazam. econ. ubc. ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
 17.  Whostler D., 2009. An introductory guide to SHAZAM. www. shazam. econ. ubc. ca. Logit Results.