بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب-بران: مورد مطالعه شهرستان الشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج واموزش کشاورزی،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه ترویج واموزش کشاورزی،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

4 محقق گروه تحقیقات روستایی راکورا،هامیلتون،نیوزلند

چکیده

رشد سریع جمعیت، استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و تغییرات آب و هوایی سبب گسترش جهانی بحران مدیریت منابع آب برای کشاورزی شده است. بنابراین تشویق کشاورزان به مدیریت منابع آب با استفاده از رهیافت‌هایی که مشارکت جامعه و اقدامات داوطلبانه آنان را می‌طلبد، مسئله‌ای مهم برای دولت است.  یکی از شیوه‌های موثردر این راستا، مشارکت آن‌ها از طریق تشکیل تشکل‌های آب‌بران است. هدف این پژوهش بررسی مشارکت کشاورزان در تشکل‌های آب‌بران از طریق بکارگیری سرمایه اجتماعی است. نمونه این تحقیق 360 نفر از کشاورزان شهرستان الشتر می باشندکه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام شد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه مقادیر آلفا کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت. جهت تعیین عوامل اجتماعی موثر بر تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب‌بران از تحلیل رگرسیون به روش اینتر استفاده گردید. نتایج نشان داد، سه متغیر مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی و تحمل تنوع قادر به پیش‌بینی بخش قابل توجهی (412/0 =R2) از تغییرات در متغیر تمایل به تشکیل تشکل‌های آب‌بران می‌باشند. علاوه براین، چهار متغیر مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی، ارتباطات برون محلی و مشارکت مدنی همسایگان قادر به پیش‌بینی بخش قابل توجهی (51/0 =R2) از تغییرات در متغیر تمایل به عضویت در تشکل‌های آب‌بران می‌باشند. در انتهای مقاله، به منظور افزایش تمایل کشاورزان به تشکیل تشکل‌ آب‌بران و افزایش مشارکت ایشان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between social capital and farmers’ intention toward establishment of and membership in Water Users’ Associations: The case of Aleshtar County

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rahimifizabadi 1
 • M Yazdanpnah 2
 • M Forozani 3
 • M Mohammadzadeh 3
 • Rabert Borton 4
چکیده [English]

Rapid increasing population, overuse of existing aquifers and climatic changes, have all led to a growing global crisis in the management of water resources in agriculture. As custodians of agricultural water resources, farmers are key factors affecting the way the crisis is tackled and, consequently, encouraging good water management by farmers is a central issue for governments. One of the effective ways of doing so, is their participation to formation of water users’ associations )WUAs(. In this paper we propose that understanding of participation in water users’ associations requires increasing in our understanding of the development and deployment of social capital. As such, we examined the relationship between social capital and farmers’ intention toward establishment of and membership in Water User Associations in Aleshtar County. A sample of farmers (n= 360) was selected through a stratified random sampling method. Data collection in this study was conducted using a researcher-made questionnaire. After preparing the questionnaire and confirming its validity by experts, using a pilot study its reliability were confirmed by calculating Cronbach's alpha values ​​for the variables investigated. To examine the social factors influencing the willingness of farmers to form and join WUAs, the regression analysis using inter method was run. The findings  revealed that three variables including involvement in local community activities, ‘thick’ trust, and tolerance of diversity are able to predict a significant proportion of the variation in farmers’ intention toward Water User Associations establishment (R2= 0.412). Further, four variables of inclusion in local community activities, ‘thick’ trust, local external communication, and civic participation are able to predict a significant proportion of the variation in farmers’ intention toward membership (R2= 0.51). Recommendations of how to increase the willingness of farmers to form Water User Associations and increase their participation are presented and discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • water Users Association
 • Social Capital
 • participation
 • Aleshtar
 • intention
 • Membership
 
1-   یزدان پناه، م.، حیاتی، د و زمانی، غ. (1390). کاربرد تئوری فرهنگی در واکاوی نگرش و فعالیت های حفاظت از منابع آب: مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 7، شماره 2، صص18-1.
2-   سرمد، ز.، بازرگان، ع و حجازی، ا. (1379). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. صص 151- 149.
3-      Ballet, J., Sirven, N., & Requiers-Desjardins, M. (2007). Social capital and natural resource management a critical perspective. The Journal of Environment & Development, 16(4), 355-374.
4-      Castelletti, A., and Soncini, S.R. (2005). A procedural approach to strengthening integration and participation in water resource planning. Environmental Modeling & Software, 21(10), 1455-1470.
5-      Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, S95-S120.
6-      Flora, C. B. (2004). Social aspects of small water systems. Journal of contemporary water research & education, 128(1), 6-12.
7-      Gorton, M., Sauer, J., Peshevski, M., Bosev, D., Shekerinov, D., & Quarrie, S. (2009). Water communities in the republic of Macedonia: An empirical analysis of membership satisfaction and payment behavior. World Development, 37(12), 1951-1963.
8-      Harpham, T., Grant, E., & Rodriguez, C. (2004). Mental health and social capital in Cali, Colombia. Social science & medicine58(11), 2267-2277.
9-      Hurlimann, A., Dolnicar, S., & Meyer, P. (2009). Understanding behavior to inform water supply management in developed nations–a review of literature, conceptual model and research agenda. Journal of Environmental Management, 91(1), 47-56.
10-  Isham, J. (2002). The effect of social capital on fertiliser adoption: Evidence from rural Tanzania. Journal of African Economies11(1), 39-60.
11-  Jones, N., Evangelinos, K., Gaganis, P., & Polyzou, E. (2011). Citizens’ perceptions on water conservation policies and the role of social capital. Water resources management, 25(2), 509-522.
12-  López-Gunn, E. (2012). Groundwater governance and social capital. Geoforum,43(6), 1140-1151.
13-  Michelini, J. J. (2013). Small farmers and social capital in development projects: Lessons from failures in Argentina's rural periphery. Journal of Rural Studies, 30, 99-109.
14-  Miller, E., & Buys, L. (2008). The impact of social capital on residential water-affecting behaviors in a drought-prone Australian community. Society and Natural Resources21(3), 244-257.
15-  Miller, E., Buys, L., Barnett, K. R., & David, N. (2006). Social capital, environmental and water sustainability: essential ingredients prompting community action on conservation challenges?. International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability2(2), 1-10.
16-  Nakagawa, Y., & Shaw, R. (2004). Social capital: A missing link to disaster recovery. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 22(1), 5-34.
17-  Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities. The journal of applied behavioral science36(1), 23-42.
18-  Onyx, J., Osburn, L., & Bullen, P. (2004). Response to the environment: social capital and sustainability. Australasian Journal of Environmental Management, 11(3), 212-219.
19-  Onyx, J., Wood, C., Bullen, P., & Osburn, L. (2005). Social capital: A rural youth perspective. Youth Studies Australia24(4), 21.
20-  Pahl-Wostl, C. (2007).Transitions towards adaptive management of water facing climate and global change. Water Resources Management 21 (1): 49-62.
21-  Polyzou, E., Jones, N., Evangelinos, K. I., & Halvadakis, C. P. (2011). Willingness to pay for drinking water quality improvement and the influence of social capital. The Journal of Socio-Economics40(1), 74-80.
22-  Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. World development29(2), 209-227.
23-  Sarker, A., Ross, H., Shrestha, K. K., (2008). A common-pool resource approach for water quality management: an Australian case study. Ecological Economics (68). 461-471.  
24-  Shalby, A. R., El Gamal, F., & Ali, H. (2004). Participatory water management in Egypt: country review. Participatory Water Saving Management and Water Cultural Heritage, 113.
25-  Sun, Q. (2007). Rebuilding common property management: a case study of community-based natural resource management in rural Guizhou, China. Wageningen, Netherlands: Wageningen Universities.
26-  Van Rijn, F., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-Saharan Africa. Agricultural Systems108, 112-122.
27-  Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., & Zamani, G. H. (2014a). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of environmental management, 135, 63-72.
28-  Yazdanpanah, M., Hayati, D., Thompson, M., Zamani, G. H., & Monfared, N. (2014b). Policy and Plural Responsiveness Taking Constructive Account of the Ways in which Iranian Farmers Think About and Behave in Relation to Water. Journal of Hydrology.
29-  Yip, W., Subramanian, S. V., Mitchell, A. D., Lee, D. T., Wang, J., & Kawachi, I. (2007). Does social capital enhance health and well-being? Evidence from rural China. Social science & medicine64(1), 35-49.