تحلیل عوامل‌ شخصیتی‌ مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری توسعه کشاورزی،پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی،دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی،پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی،دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

از ملزومات توسعه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی به مثابه یکی از بسترهای مهم کارآفرینی، همزمان با گسترش آن‌ها ارتقای سرمایه‌های انسانی است. یکی از زیربنایی‌ترین شرایط به منظور فراهم سازی زمینه‌های ارتقا، نگرشی عمیق‌تر به اهمیت وجود عوامل شخصیتی در اعضا تعاونی‌هاست. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تحلیل عوامل شخصیتی بر اساس روش تحلیل مسیر (Path Analysis)  بوده است که به صورت توصیفی- همبستگی، بر روی 220 نفر از اعضا تعاونی‌های تولیدی کشاورزی (محصولات خارج از فصل) استان کرمانشاه، انجام شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه‌ جمع‌آوری که روایی آن براساس پانل متخصصین انجام و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  برابر87/0 محاسبه گردید. میزان تأثیر متغیرها بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی با کاربرد تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها گویای ارتباط‌های پیچیده بین متغیرهاست که مؤید فرض عدم وجود رابطه‌ی ساده و گویای وجود اثرات غیرمستقیم عوامل شخصیتی، افزون‌بر اثر مستقیم بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی است. نتایج نشان می‌دهد وجود روحیه انعطاف‌پذیر دارای بیشترین اثر غیرمستقیم و کمترین اثر مستقیم  است و علاقه به کار تولیدی بیشترین اثر مستقیم‌ را بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی دارد. به طور کلی مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهم عوامل شخصیتی بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی  را نمایان می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of personality factors on Production cooperatives success

نویسندگان [English]

 • Shohrh Karami 1
 • Hossin Agahi 2
چکیده [English]

Requirements of agricultural production cooperatives development as one of the important context of entrepreneurship, Concurrent with the development of their is human capital enhancement. One of the most fundamental of the situation in order to provide enhanced, deeper attitude of the importance of personality factors are members of cooperatives. Based on the purpose of this study was analysis of personality factors effecting of production cooperatives success (off-season products) in Kermanshah Province, in order to focus on improving these factors, by path analysis. The methodological approach in the study was a descriptive-correlation and the survey was conducted. 220 members of the production cooperatives, a stratified random sampling as the sample, were selected. Information gathered through questionnaire, and validity of the instrument was done by a panel of expert. The reliability of questionnaire was done by Cronbach's alpha coefficient (0.87). Data analysis was done SPSS. Results of the path analysis showed, complicated communication between these variables which was in turn showing the assumption of the absence of a simple communication and showed, personality factors, in addition, direct effects, has also indirect effects via social-cultural factors, management factors, economic factors, in success of production cooperatives. Based on results, spirit of flexibility has the further indirect effect and the least direct effect on the contrary; interest to produce has the further direct effect on production cooperatives success.Total effect indicating the important role of personality factors in success of production cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personality factors
 • Success
 • production cooperatives
 • path analysis
 1.  

  1. آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسی و ارزیابی فعالیت­های شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان (1351-1371). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  1. ازکیا، م. غفاری، غ. (1383). جامعه­شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان. چاپ پنجم.

  3. اکبری، ف. (1384). خلاقیت و کارآفرینی در تعاونی­ها. چکیده مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه دانشگاه یزد.

  4. ایوانی، ق. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید فرش دست­باف شهرستان اسلام آباد غرب. پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی. دانشگاه رازی.

  5. انصاری، ح. (1380). نقش تعاونی­ها در گذر از تولید معیشتی به تولید تجاری در بخش کشاورزی. تهران: سمینار کشاورزی ایران و بازارهای جهانی. صص 165- 153.

  6. پویش، ا. (1384). تعاونی­ها محور توسعه کشورهای جهان سوم. چکیده مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد.

  7. چوپانی، غ. (1377). تحلیل کارکرد بازاریابی شرکت­های تعاونی روستایی و ارتباط آن با توسعه روستایی: مطالعه موردی کازرون. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

  8. حجازی، ی. مشهدی، م. (1386). تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش­آموختگان. مجله علمی- پژوهشی علوم ترویج و آموزش کشاورزی. جلد 3، شماره 1.

  1. دعائی، ح. (1374). مدیریت منابع انسانی. مشهد: دانشگاه فردوسی.
  2. رضازاده­صابر، ف. (1379). راه­کارهای توسعه­ی کارآفرینی زنان در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی.
  3. سرسختی عراقی. ر. (1374). عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمان­های تعاونی صیادی در استان بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  4. سیلواراجو، آر. (1384). بی­تفاوتی اعضا و عوامل مؤثر بر عدم مشارکت آن­ها در فعالیت تعاونی. ماه­نامه تعاون، بهمن، شماره 173.
  5. شعبا­نعلی­فمی، ح.  چوب­چیان، ش. رحیم­زاده، م. رسولی، ف. (1385). شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت­های تعاونی­ زنان در ایران. فصلنامه مطالعات زنان. سال چهارم، شماره دوم، تابستان و پاییز.
  6. شفیعی، ل. پورجوپاری، ز .(1385). بررسی بازاریابی محصولات گلخانه­ای در استان کرمان.  مجله کشاورزی، جلد هشتم ، شماره دوم.
  7. شهبازی، ا. علی­بیگی، ا. ح. (1385). واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار در کشاورزی. مجله علمی- پژوهشی علوم ترویج و آموزش کشاورزی. جلد 2، شماره 1.
  8. شیرانی، ع. (1368). اصول سازماندهی و مدیریت در تعاونی­ها. تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور.
  9. طالب، م. (1384). اصول و اندیشه­های تعاونی. انتشارات: دانشگاه تهران.
  10. صفری شالی، ر. (1380). بررسی فعالیت­ها و عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی مرغ­داران استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
  11. کلانتری، خ. (1387). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا. چاپ سوم.
  12. مراد­نژادی، ه. شعبا­نعلی­فمی، ح. ایروانی، ه. حسینی، م. کافی، م. (1386). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره دوم. دوره 2-38 .
  13. مراد­نژادی، ه. ایروانی، ه. شعبا­نعلی­فمی، ح. حسینی، م. کافی، م. (1386). تحلیل سازه­های مؤثر بر  توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره دوم. دوره 2-38 .
  14. مراد­نژادی، ه. ایروانی، ه. شعبا­نعلی­فمی، ح. حسینی، م. کافی، م. (1387). تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره اول. دوره 2-39 .
  15. معصومی، ع. (1367). بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی تعاونی­های تولید روستایی. شیراز: سازمان کشاورزی استان فارس.
  16. مقیمی، م. زالی، م. (1379). بررسی موانع کارآفرینی در صنعت کشور و ارائه راه­کارهای اساسی جهت توسعه­ی کارآفرینی. جهاد دانشگاهی.
  17. ناهید، م. (1346). نقش شرکت­های تعاونی در پیشرفت و توسعه کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
  18. نظام­شهیدی، م. علی­زاده اقدم، ر. (1378). اصول مدیریت تعاونی­ها. تهران: نشر لادن.
  19. نظام­شهیدی، م. (1380). اصول مدیریت تعاونی­ها در ایران. تهران: انتشارات روشنگران نصر.
  20. وزرات تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزش. (1383). پیشرفت و توسعه تعاونی­ها. ترجمه: اصغر بیات. تهران: انتشارات پایگان.
  21. وزرات تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج. (الف 1385). اصول و رویکردهای تعاون در قرن  بیست و یکم. ترجمه: مرجانه سلطانی. تهران: انتشارات پایگان.
  22. وزرات تعاون معاونت تحقیقات آموزش و ترویج. (ب 1385). مدیریت منابع انسانی در تعاونی­ها-   نظریه، فرآیند و اجرا. ترجمه: اصغر بیات. تهران: انتشارات پایگان.
  23. Amini, A.M & Hamedani, Z.A & Ramezani, M. (2008). Assessmet of the most Importtan Intra-Organizational Factors on Success of the Tehran's Poultry Agricultural Cooperatives .J.Sci.Technol. Agri. Natural Res., 12(1).
  24. Amodeo, N.P., (2001). Be more cooperative to be more cooperative. J. Agricul. Cooperation, 29(2). Pp: 115-124.
  25. Beaver, G. (2002). Small Business, Entrepreneurship and Enterprise Development. London, UK: Financial Times/Prentice-Hall.
  26. Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in fruit and vegtable cooperatives, Annual Meeting, Available at Internet: http//:www.agecon.kus.edu/ accc/ncr194.
  27. Bruynis, C & Goldsmith, P.D & Hahn, D.E & Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural. Marketing cooperatives. Journal of cooperatives. 16. pp: 14-24.
  28. Buttner, E. H & Moore, D. P. (1997). Women's organizational exodus to Entrepreneurship: self-reported motivation and correlates with success. Journal of small business management. 35 (1). 34-46.
  29. Carlo, R. D. C. Weatherspoonb. & M. S. Petersonb. (2000). Effects of manager's power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review.
  30. Chandrasekera, C.H.M.T & Colombo, S.L. (1990). Fishery Cooperatives in Asian Countries. This paper has been prepared under the contract offered by the Regional Office for Asia and the Pacific. (RAPA).
  31. Cobia, D. W & Novarro, L. A. (1972). How members feel about cooperatives, Ag. Econ. Research Report 86, Department of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND.
  32. Didi, B. (2004). Short communication fishing cooperatives participation in managing nearshore resources: The case in Capiz, central Philippines, Fisheries Research.
  33. Erdman, D. & D. E. Coates. (2005). “The Genesis of Train-to-Ingrain.” Interview (Audio). Retrieved from (http://www.train- to- ingrain.com/resources/genesis.asp).
  34. Gabriel, S. J. (2002). “Belize Rural Woman’s Association Revolving Loan Fund and Woman’s Cooperatives.” United Nations Development Programme Report. New York, NY, USA: United Nations.
  35. Guinnane, T, W, April. (2002). Regional organization in the German Cooperative Banking System in the Late 19 the Century. Department of Economics, Yale University. Pp: 248-249.
   1. Hakelius, K. (1996). Cooperative values – farmer's cooperatives in the minds of the farmers, Dissertation No. 23. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
   2. Harda, N. (2003). “Who Succeeds As an Entrepreneur? An Analysis of the Post- Entry Performance of New Firms in Japan.” Japan and the World Economy 15(2). Pp: 211–222.
   3. Hornaday, J. A & Bunker, C. S. (1970). The nature of the entrepreneur, Personnel Psychology, 23. 47-54.
   4. Hornsby, J. S & Naffziger, D.W. & Kuratko, D. F. & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process.  Entrepreneurship Theory and practice. 17(2), 29-37.
   5. International cooperative Allicanc. (2000). pp (5-56).
   6. International Labour Office (ILO). (2001). Promotion of cooperatives job creation in small and medium-sized enterprises Fifth item on the Agenda, International Labour Conference 89th Session 2001 Report V. (1), Geneva First published, Printed in Switzerland.
   7. John, L. J, Adrian & T, W. G. (2001). Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness.
   8. Kelsey, K. D. (2008). Do Workshops Work for Building Evaluation Capacity Among Cooperative Extension Service Faculty? Journal of Extension. Vol. 46. No. 6. Article Number 6RIB.
   9. Knudson, a et al. (2004). Entrepreneurship and Innovation in the Agri-Food system. Amer J. Agr. Econ. 86(Number 2004):1330-1336.
   10. Kuntoro, B. A. (2006). Analysis on Characteristics Three Dairy Cooperatives Sampled in East Java. Journal of Applied Sciences. 6(4). Pp: 757-761.
   11. Lumpkin. G. T & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
   12. Narayan, D. (1995). The contribution of people’s participation: Evidence from 121 rural water supply projects, International Bank for Reconstruction and development, Washington, DC.
    1. Nyoro, J., & Isaac, k. (2005), "An Analysis of Success, Failure and Demand Factors of Agricultural Cooperatives in Kenya. In: Strategies and Analysis for Growth and Access. A Project of Cornell and Clark- Atlanta Universities for Research and Technical Assistance. Ithaca: Cornell University.
    2. Prakash, D. (1994). Our Civil Society Co-operatives. International Cooperative Alliance. New Delhi, India.
  36. Robertson, M. et al. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs, Education & Training, Volume. 45 N. 6. PP: 308-316.
  37. Russoa. C. D & Weatherspoonb, C & Petersonb & Sabbatinia, M. (2000). Aeffcts of manager's power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. Intl. Food and Agribusiness Manage. Rev., 3: 27-39.
  38. Timmons, J. A. (1987). Trends small business management and entrepreneurship education in the United States Entrepreneurship Theory & Practice, 15, (3), 25-39.
  39.  Watson, K. S & Hogarth -Scoh. & Ulitson, N. (1998). Small business Start-ups: success factors and support implications, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol. 4. NO: 3. pp 217-238.
  40. http://www. FAO.org / rural cooperative/
  41. Zhu, SH. & Leonard. P. (1998). Apedaile cooperative organization in rural Canada and the agricultural Cooperative movement in China. Center for the study of Cooperatives university of Saskatchewan, Saskatoon, SK.