عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن بود. ابزار تحقیق پرسش‏نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن با استفاده از نظر متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ (میانگین آلفا=86/0) تأیید شد. جامعة آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان قائمشهر(225N=) بود که 144 نفر از میان آن‏ها براساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‏ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (144n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از نظر بیشتر پاسخگویان در سطح خوب (متوسط به بالا) است. نتایج حاصل از یافته‌های استنباطی نیز نشان داد که رابطة مثبت و معنی‌داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، حمایتی، عملکردی و ویژگی‏های شخصیتی پاسخگویان با میزان موفقیت این صندوق وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، عوامل عملکردی صندوق، عوامل اجتماعی، حمایتی و  ویژگی‏های شخصیتی پاسخگویان توانایی تبیین 1/50 درصد از تغییرات میزان موفقیت صندوق را دارا بودند. از جمله پیشنهادهای اصلی این تحقیق می‌توان به گسترش خدمات آموزشی برای اعضای صندوق‏ها و جلب مشارکت اعضای صندوق‏ها در اجرای سایر طرح‏های توسعه‌ای  اشاره‌کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Rural Women Micro Credit Program Success in Ghaem-shahr

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadpour 1
  • Mohadeseh Abdi Tarkami 2
  • Shohreh Soltani 3
1 Assistant Prof, Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 MSc Student in Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Prof, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this descriptive- analytical research was to assess the success of Micro Finance Program (MFP) of rural women. The research instrument used was a questionnaire that its validity was established by a panel of experts and its reliability was confirmed by a pilot-test. Cronbach alpha coefficient gained was (0.84). The target population were rural women in Ghaem-shahr Township who were members of micro-credit funds (N=225). A stratified sampling technique was used through Krejcie and Morgan’s Table to determine the sample size (n=114).The descriptive result of research indicated that the success of these funds was satisfactory as perceived by the respondents' viewpoints. The inferential statistics results showed that there was a positive significant relationship between social, educational, cultural, and personality characteristics of respondents and the success of micro-credit funds. The findings of the bivariate regression revealed that 50.1 percent of variations in the dependent variable were by social, cultural, and personality characteristics of respondents.  Having training programs for members and motivating participants to participate in developing and delivery educational programs were among main suggestions provided in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro Finance Program
  • Rural Women
  • Ghaem-shahr
 
ازکیا، م. و ایمانی، ع. (1384). نقش اعتبارات خُرد در توانمندسازی و ایجاد اشتغال زندانیان آزاد شده، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر. تهران: بانک کشاورزی.
بریمانی، ف.،  نیک منش، ز.، خداوردی لو،  س.(1392). بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس،  فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، 1(1): 69-82
حسن زاده، ع. (1383). توسعه مالی: رهیافتی مناسب در برنامه های فقرزدایی. تهران: نشر تارنما.
زارع، ب.،  میرباقری، الف. (1392). مطالعه عوامل فردی اجتماعی موثر بر گرایش به مشارکت زنان روستایی در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران، فصلنامه رفاه اجتماعی ، 12(46): 461-498   
صدقی سیگارچی، ن. (1389). اهداف توسعه هزاره و اعتبارات خُرد، سازمان ملل، 2005، چاپ اول. تهران: انتشارات دفتر بازاریابی و بهره وری تعاونی ها.    
صدیقی، ح. و درویش نیا، ع. الف. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 33(2): 323- 313.
علاء الدینی، پ. و  جلالی موسوی، الف. (1389). ارزیابی اثربخشی برنامة پشتیبانی خدمات مالی خرد و صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی در ایران. مجله توسعه روستایی، 2(2):  76- 61.
عمادی، م. (1384). نقش اعتبارات خُرد در تسریع فرآیندتوسعه روستایی:مقایسه دو دیدگاه. همایش توسعه روستایی و کاهش فقر. تهران: بانک کشاورزی.
فوائدی، ف.، چهارسوقی امین، ح. و علی پور، ح. (1390). عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین المللی ترسیب کربن. فصلنامه روستا و توسعه، 14( 4):  65- 49.
کوشکی، ف.، ایروانی، ه. و کلانتری، خ. (1390). عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق های اعتبارات خُرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، 14(1): 33- 15.
محمدی یگانه، ب. (1392). توسعه کارآفرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردی و  گروهی کشاورزی استان زنجان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2: 4 (پیاپی 6):43-56
معظمی، م. و رحیمی، ع.(1384). بررسی پوشش و پایداری برنامه اعتبارات خُرد، مطالعه موردی، صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی. تهران: مرکز تحقیقات روستایی و دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی.
نجفی، ب. (1384). تجربه اعتبارات خُرد کشاورزی سنتی و دهقانی ایران،. همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران: بانک کشاورزی.
Anderson, L. & Locker, L. (2002). Microcredit, social capital, and common pool resources. World Development, 30 (1): 95-105.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdate, NJ: Erlbaum Publishing.
De Vita, L., Mari, M.,  Poggesi, S. (2014).  Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literature, European Management Journal, 32 (3): 451–460
Deininger K., Liu Y. (2013). Economic and Social Impacts of an Innovative Self-Help Group Model in India, World Development 43 (March 2013): 149–163
Hinkle, D. E., Wiersma, W. & Jurs, S. G. (1988). Applied statistics for the behavioral sciences. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. V. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 608.
Sanyang, E. S. & Huang, W. (2008). Micro-financing: Enhancing the role of women’s group for poverty alleviation in rural Gambia. World Journal of Agricultural Sciences, 4 (6): 665-673.
Volschenk, J. (2002). Problems experienced by South African Microfinance Institutions (MFIs): Priorities and trends. Unpublished dissertation. Bellville: University of Stellenbosch.
Mulunga, M. A. (2010). Factors affecting the growth of microfinance institutions in Namibia. Unpublished dissertation. Bellville: University of Stellenbosch.
Weber, O., Ahmad A. (2014). Empowerment through microfinance: The relation between loan cycle and level of empowerment, World Development, 62: 75–87