تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

3 استاد گروه ترویج وآموزشکشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت بود. جامعة آماری 600 نفر از اعضای تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت را دربرداشت که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 234 نفر از میان آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‏نامه محقق‏ساخته بود که روایی آن را جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش‏ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن را آزمون آلفای کرونباخ تأیید کردند. نتایج نشان داد که رابطة منفی و معنی‌داری بین موفقیت در تعاونی‌های دامداران با سن، سابقة عضویت و تعداد دام و رابطة مثبت و معنی‌داری بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی با موفقیت در تعاونی‌های دامداران وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادکه پنج متغیرِ مشارکت اجتماعی، سن، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و سابقة عضویت قادرند 65 درصد از موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت را تبیین کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Social Capital on the Success of the Dairy Farmers Cooperatives in Kouhdasht Township, Iran

نویسندگان [English]

  • Fazl allah Azizporfard 1
  • Sara GHobadi ali abadi 2
  • Mohammad Chizari 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of social capital toward the success of dairy farmer's cooperative in Kouhdasht Township. The population included 600 members of the dairy farmer's cooperative in Kouhdasht Township, Table of Krejcie and Morgan was used to determine sample size cluster sampling method was conducted to select samples 234. The research instrument implemented was a survey questionnaire that its validity was confirmed by a panel of faculty members at Tarbiat Modarres University, department of agricultural extension and education and its reliability was confirmed through a pilot-test. The results showed that there was both a negative and a significant relationship between the successes in dairy farmer's cooperative with age and the membership in cooperatives. On the other hand, there were positive and significant relationship between social trust, social participation and social support and the successfulness of dairy farmer's cooperative. Results of the multiple regression showed that the five variables of social participation, age, social trust, social support and membership experience were explaining 65 percent of the success in dairy farmer's cooperative of Kouhdasht Township. 

 
1. ازکیا، م. و فیروزآبادی، ا. (1383). سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل‌های تولیدی (مطالعه موردی: حوزۀ آبخیز کرخه). مجله جامعه شناسی ایران، 5(4)، 57- 73.
2. احمدپور، ا.، مختاری، و. پوسعید، ع. ر. (1392). سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(8): 27- 44.
3. تاجری مقدم، م.، پزشکی‌راد، غ، ر. و شعبانعلی فمی، ح. (1391). بررسی نگرش کشاورزان استان خراسان رضوی نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعالیت‌های ترویجی. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 5(4)، 68- 59.
4. حیدری‌ساربان، و. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 4(2): 151- 165.
5. رنجبر، ا.، کلانتری، خ. و اسدی، ع. (1391). سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های تولید کشاورزی استان مرکزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1(4): 1- 18.
6. شیروانیان، ع. و نجفی، ب. (1390). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی (مطالعه موردی: محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درود زن). مجله اقتصاد کشاورزی، 5(3): 25- 53.
7. کاظمی، ف.، خسروی‌پور، ب.، غنیان، م.، برادران، م. و فروزانی، م. (1392). تبیین وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های دامداران شرق استان خوزستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(7): 101- 122.
8. مجردی، غ. ر.، شاهقلیان، ز. و یعقوبی، ج. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامپروری در شهرستان خدابنده. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(5): 103- 124.
9. نجاتیان، ش. (1390). سنجش سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
10. نوری­پور، م. و نوری، م. (1391). تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت آب­بران شبکه آبیاری و زهکشی: مورد دشت لیشتر. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8(1): 53- 71.
11. Adhikari, K. P., & Goldey, P. (2010). Social capital and its“downside”: the impact on sustainability of induced community-based organizations in Nepal. World Development, 38(2): 184-194.
12. Agahi, H., & Karami, Sh. (2012). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research, 3(8), 4179-4188.
13. Ahmadi Firouzjaie, A., Sadighi, H., & Mohammadi, M. A. (2007). The influence of social capital on adoption of rural development programs by farmers in the Caspian sea region of Iran. American Journal of Agricultural and Biological sciences, 2(1): 15-22.
14. Attanasi, G., Casoria, F., Centorrino, S., & Urso, G. (2013). Cultural investment, local development and instantaneous social capital: A case study of a gathering festival in the South of Italy. The Journal of Socio-Economics, 47, 228-247.
15. Besser, T. L., & Miller, N. J. (2013). Social capital, local businesses, and amenities in US rural prairie communities. Journal of Rural Studies, 32, 186-195.
16. Chen, H., Wang, J., & Huang, J. (2013). Policy support, social capital, and farmers’ adaptation to drought in China. Global Environmental Change, 1216, 1- 10.
17. Harper, R., & Kelly, M. (2003). Measuring social capital in the United Kingdom. Office for National Statistics, December 2003. Retrieved from http: //www. Statistics.gov.uk/social capital.
18. Jones, N., & Clark, J. R. A. (2013). Social capital and climate change mitigation in coastal areas: a review of current debates and identification of future research directions. Ocean & Coastal Management, 80, 12-19.
19. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
20. Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., & Liang, Z. (2013). The role of social capital in encouraging residents' proenvironmental behaviors in community based ecotourism. Tourism Management, 41, 190-201.
21. Michelini,J. J. (2013). Small farmers and social capital in development projects: Lessons from failures in Argentina’s rural periphery. Journal of Rural Studies, 30: 99-109.
22. Mihaela-Raluca, B. (2013). Social Capital Framework And Its Influence On The Entrepreneurial Activity. Annals of Faculty of Economics, 1(1): 581-589.
23. Nazari, M. (2013). A study on social capital in banking industry: A case study of Ghavamin bank. Management Science Letters, 3(4): 1187- 1190.
24. Rijin, F.V., Bulte, E., & Adekunle, A. (2012). Social capital and agricultural innovation in Sub-Saharan Africa. Agricultural Systems, 108: 112-122. Available at Elsevier.com/ locate/agsy.
25. Tonkaboni, F., Yousefy, A., & Keshtiaray, N. (2013). Description and Recognition the Concept of Social Capital in Higher Education System. International Education Studies, 6(9): 186- 195.