نقاط قوت و ضعف، فرصت‏ها و تهدیدهای فراروی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

3 مربی گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل ‏محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت‌ها و اتحادیه‏های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده‏اند. بر این اساس، نقاط‌ قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌‌روی تعاونی‌ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایة آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی‌ها ارائه شده ‌است. جامعة آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیة تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی‏گیرد که از این میان، به‌طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش‏نامه محقق‏ساخته بین اعضا و ارکان شبکة تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع‏آوری پرسش‏‏نامه‌ها و آماده‌سازی داده‌ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت‏اند و دچار ضعف برنامه‌ریزی در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایة در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست‌های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats of Rural Co-operatives and Unions in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Behroz Aryanpour 1
  • M.Sadegh SadeghAllahyari 2
  • Muhammad Abedi 3
1 Former Master Student, Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 . Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Instructor, Department of Agricultural Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The study analyzed the effects of some environmental factors (internal or external), had on the performance and tasks of rural cooperatives and unions of Guilan Province. A SWOT approach was used to facilitate the analysis. In the same path, a Delphi technique was used to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats facing the cooperatives. In addition, appropriate strategies were presented to improve their performance. The population of the study included 174 rural cooperatives and unions, with 1080 employees. Bartlett et al (2001). Table was used to determine sample size. Two hundred twenty- three researcher-made questionnaires were randomly distributed among the board members and network of rural cooperatives. Results indicated that the rural cooperatives and unions had more weaknesses than strengths, and suffered from lack of long term and short term plans. Respondents indicated that a routine repetitive daily task was an obstacle hampering cooperatives performance. Lack of liquidity and working capital, lack of knowledge and awareness regarding laws and regulations among board members were found extensively in this study. Implementing appropriate strategies could reduce the negative factors in cooperatives performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT Analysis
  • Assessment Models
  • Strategy Development
  • Strategic Models
  • strategic management
  • Rural Cooperatives and Unions
  • Guilan province
 
1. آقازاده، هـ . (1383) طراحی و تبیین مدل برنامه‏ریزی استراتژیک برای صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ. پایان نامة کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
2. خالدی، ک.، رحیم زاده، ا. (1387). قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای فرآروی صادرات کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 16(62)، 83-104.
3. دیوید، ف. (1382) مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی، چاپ سوم، تهران:دفتر پژوهش­های فرهنگی.
4. سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س. (1386). آسیب شناسی تعاونی­های تولید کشاورزی(مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ. نشریه جهاد، 27 (277)،61-75.
5. عطایی، م. (1388). تصمیم‏گیری چندمعیاره. شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
6. کیانی مهر، ح. (1379). نقش شرکت­های تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
7. گلکار، ک. (1384). مناسب­سازی تکنیک تحلیلی سوآت برای کاربرد در طراحی شهری. پژوهش­های معماری و شهر­سازی، 15(41)، 44-65.
8. مرادی مسیحی، و. (1384). برنامه‏ریزی استراتژیک در کلان شهرها. تهران: انتشارات پردازش و برنامه­ریزی شهری.
9. Ozdemir, G. (2005), Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16,315-325.
10. Sonja, N. (2008). Defining the co-operative difference. Journal of Socio Economics, 37, 2168-2177.