موانع بازدارندة اجرای مهندسی مجدد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

چکیده

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در عدم  اجرای مهندسی مجدد تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان اهواز بوده است. جامعة آماری این پژوهش را اعضای تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز به تعداد 920 نفر تشکیل داده‏اند که با استفاده از فرمول کوکران 120نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. این ضریب برای کلیة بخش‏ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. به منظور سنجش موانع مهندسی مجدد، 16 گویه مطرح و بر اساس دیدگاه افراد ارزیابی شدند. بر پایة نتایج، گویه‏های کمبود منابع مالی جهت اجرای مهندسی مجدد، نبود آموزش‌های صحیح و درک مناسب از مهندسی مجدد و عدم پشتیبانی مدیریت در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. در ادامه، موانع مهندسی مجدد در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان اهواز بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص شدند که بر این پایه،عامل اول با مقدار ویژة 095/2 به تنهایی تبیین‏کنندة 093/13 درصد واریانس کل بوده است. به طور کلی، شش عامل در مجموع 466/65 درصد کل واریانس را تبیین کردند. این شش عامل عبارت‏اند از: عدم فعالیت‌های حمایتی، فقدان فعالیت‌های آموزشی و انگیزشی، موانع مدیریتی، فقدان برنامه‏محوری و مشتری‌مداری، موانع مالی و عدم عضویت‏مداری. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles Hampering Implementation of Re-Engineering Agricultural Production Cooperatives in Ahwaz Township

نویسندگان [English]

  • Raha Safarpour 1
  • A.Reza Omani 2
  • Azadeh Noorollah Noorivandi 2
1 Former MasterStudent, Department of Agricultural Management, Islamic Azad University- Shushtar Branch, Shushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Islamic Azad University- Shushtar Branch, Shushtar, Iran
چکیده [English]

The primary objective of this research was to identifyobstacles hampering implementation of re-engineering agricultural production cooperatives of Ahwaz Township. The statistical population wasmembers of agricultural production cooperatives in Ahwaz Township (N=920). Based on Cochran formula the sample size has been determined (n=120). Sampling method was stratified random sampling method. The validity has been estimated by panel of experts. Also the reliability has been determined by using the Cronbach's alpha formula. Based on results lack of financial resources, lack of correct training and understanding of reengineering and lack of management supports were important variables that affected implementation of re-engineering in agricultural production cooperatives. Also barriers regarding re-engineering were identified by factor analysis. These factors included: lack of supportive activities, lack of educational and motivational activities, administrative barriers, lack of planning-oriented and customer-oriented, financial barriers and lack of membership-oriented. The first factor with eigenvalues ​​2.095 alone explained the 13.093% of the total variance. These six barriers explained 65.466% of factors that hampered implementation of re-engineeringAgricultural Production Cooperatives in Ahwaz Township.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re-engineering
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Problems Related to Cooperatives
 
1. جهانبانی، م. (1389). بررسی راه‌کار‌های توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان اهواز. همایش کارآفرینی در ایران 1404. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
2. خفایی، ب. (1388). عوامل موثر برعدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در شهرستانهای بوشهر و دشتستان، تعاون، 20(212)، 183-203.
3. زارعی، ب. و فرکیش، س. (1384). بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران. چهارمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع. انجمن مهندسی صنایع ایران. 20-21 آذر. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
4. صالحی مرزیجرانی، الف. (1386). نقش تعاونی‌ها در اشتغالزایی. تعاون، شمارة 189-190، 96-102.
5. عباسی، ر. (1388). عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‌های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20(210)، 72-90.
6. کریمی، م. و رودبارانی، م. (1386). مهندسی مجدد و متدولوژی تغییر سازمان، آسیا، شمارة 42، 63-68.
7. کوهی، ک. (1373). آسیب شناسی توسعه تعاونی­ها در سطح استان آذربایجان شرقی، تعاون، شمارة 188، 99-106.
8. محمودزاده، الف. (1382). طراحی مجدد سازمان‌های صنعتی. اولین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوافضا. دانشگاه تهرن. 14 تا 17 شهریور. تهران.
9. مقصودی، ط. و داودی، ه. (1389). حمایت از توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید کشاورزی. همایش کارآفرینی در ایران 1404. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
10. نژاد ایرانی، ف.، علوی­­متین، ی. و فیروزی، ک. (1390). بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکت­های تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه. تعاون، 22(5)،146-161.
11. نوروزی بیجندی، ع. (1384). آسیب شناسی علل توقف فعالیت برخی از تعاونی ها. تعاون، شمارة171، 54-58.
12. وحیدزاده،ع. (1383).آسیب شناسی مدیریت درشرکت تعاونی تولید.  تعاون، شمارة159،63-64.
13. همر،م. و شامپی، ج. (1375). مهندسی دوباره شرکت ها، منشور انقلاب سازمانی. ترجمة عبدالرضا رضایی نژاد. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
14. Bruynis, C., Goldsmith, P. D., Hahn, D. E.,  & Taylor, W. J. (2001). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives. Journal of Cooperation. 16(1), 14-24.
15. Hammer, M. (1990). Reengineering the work: Don’t automate, obliterate, Harvard Business Review, 68(4), 104-112.
16. Ranganathan, C., &  Dhaliwal, J.S. (2001). A survey of business process reengineering practices in singapore. Information and Management, 39(1),125-134.