گرایش دانشجویان سال آخر علوم‌ کشاورزی دانشگاه‌های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های‌ کشاورزی دانشگاه‌های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه‌های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونة آماری تعیین شدند. داده‏های مورد نیاز از طریق پرسش‏نامه جمع‌آوری شد. روایی پرسش‏نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعة تعاونی‏های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطة منفی و معنی‏دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق‏های ضروری برای تشکیل تعاونی‏های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی‏های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطة مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی‏های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی‌ها و میزان اعطای مشوق‌های ضروری برای تشکیل تعاونی‏های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستة گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tendency of Senior Agricultural Science Students toward Employment in Cooperative Sector of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Hamed Chaharsoughi Amin 1
  • Hossin Saeidi 2
  • M.Bagher Arayesh 1
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
2 Former Master Student, Department. of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate associated factors toward the tendency of senior students of agricultural majors in Ilam province toward employment in cooperative sector. A descriptive correlational research design was used to conduct this research..The target population  (N=1100)  included senior students of agricultural majors in Ilam universities (Ilam university, Islamic Azad University, Ilam Branch, and Payame - e Noor University).A stratified sampling technique was used to select the samples (n=285)for this research.The required data was collected through a questionnaire in which its face validity confirmed by a panel of experts. The reliability coefficient of the questionnaire was also confirmed by implementing a pilot-test.  Cronbach's alpha coefficient calculated to establish the internal consistency of the attitudinal scale was between 0.76- 0.90.  To achieve the objectives, researchers asked seniors whether or not they were interested in employment at cooperative sector. About 65 percent of the respondents showed tendency toward employment in the cooperative sector. The results of correlational analysis showed that there was a negative relationship between variables of age and obstacles hampering the development of specialized agricultural cooperatives with the variable of respondent's tendency to employment in cooperative sector. On the other hand, there was positive relationship between the variables of the amount of granting essential incentives for formation specialized agricultural cooperatives and the level of respondent's knowledge about cooperatives. In addition, the results of multiple regression analysis showed that in developing specialized agricultural cooperatives, the level of respondent's knowledge about cooperatives and the amount of granting essential incentives for formation of mentioned cooperatives, explained 54 percent of obtained changes on dependent variable of tendency to employment in cooperative sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency
  • Agricultural Major
  • Ilam Universities
 
1. آقازاده، ه. و رضا­زاده، ح. (1384). آموزش و پرورش کارآفرینان، ضرورت توسعه تعاونی­ها. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، یزد. اردیبهشت 1384. 
2. آلپورت، گ. و جونز،  ا. (1371). روان شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون. ترجمة محمد تقی منشی طوسی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
3. اکبری، ر.،  موحدی، ر. و کوچکیان، ح. (1388). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان. پژوهش­هایترویجوآموزش کشاورزی، 2(4)، 91-102.
4. اورنگی، م. غ.، حسینی­نیا، ح. و حیدری، ع. (1389). سنجش سازه­های مؤثر بر گرایش دانش‏آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته‌های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی. تعاون، 21(1)، 101-112.
5. پادار یامچی، س. (1384). بررسی نگرش و نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری (مطالعه موری: مزارع گاوهای شیری شهرستان مرند). فصلنامه روستا و توسعه، 8(3)، 33-50.
6. پویش، ا. (1384). تعاونی­ها محور توسعه کشورهای جهان سوم (نقش تعاونی­ها در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه). مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد.
7. حبیب پور گتابی، ک. و صفری شالی، ر. (1388). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر لویه.
8. خسروی­پور، ب. و سلیمانپور، م. (1390). ویژگی­های فردی تأثیرگذار بر وضعیت اشتغال دانش‏آموختگان مرکزهای آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان­های تهران و البرز. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شمارة 18، 16-28.
9. شرف الدین، س. ح. (1393). نگرش. سامانة نشریات – بانک اطلاعات نشریات مؤسسه آموزشی– پژوهشی امام خمینی (ره) بازیابی شده در تاریخ دوم اردیبهشت سال 93 از http://marifat.nashriyat.ir/node/1029  .
10. شریف زاده، ا.، رضوی، س. م.، عربیون، ا. و غلامرضایی.س.(1387). تسهیل کارآفرینیجمعیبهعنوانبنیانرفتاریبرایپیدایشوتوسعهتعاونی‏هایکارآفرین. مجموعه مقالات همایش تعاون و کارآفرینی (جلد دوم). دانشگاه یزد.
11. عباسی، م. و قلی قورچیان، ن.. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی­های دانش­آموختگان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 3 (2)، 143-170.
12. علی­بیگی، ا. و بارانی، ش. (1389) اشتغال­پذیری رشته­های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان. تعاون، 21 (2)،  21-48.
13. غیاثوند غیاثی، ف. و فرج الله حسینی، س. ج. (1390). تحلیل موانع و محدودیت­های توسعه اشتغال در تعاونی­های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(2)، 1-14.
14. محمدی، ی. و  برآبادی، ا. (1387). بررسی چالش­های اشتغال دانش­آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،  5(20)، 31- 37.
15. مهران­فر، ص. (1384). بررسی شیوه­های اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی و افراد جویای کار در تعاونی­ها. مجموعه مقالات منتخب در اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد، اردیبهشت 1384.
16. نیک یار، س. ط. (1384). عواملموفقیتبخشتعاوندرایجاداشتغالبرایدانش‏آموختگانبیکار. مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال وتوسعه، دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
17. وزارت تعاون. دفتر آمار و اطلاعات (1390). آمارمربوطبهنرخبیکاری.
18. هاشمی، س. س.، مهرابی، ع.ا.، ایمنی، س. و نجاحی، ا. (1390). توسعه روستایی با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام. فصلنامه روستا و توسعه،  14(1)، 35-58.
19. هوشمند، ن. (1384). نقشوسهمتعاونیهادراشتغال.  مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد، اردیبهشت 1384.
20. Chiru, S. G., Ciuchete, G., & Lefter, G. (2012). A cross country study on university graduates key competencies: An employer’s perspective. Procardia - Social and Behavioral Sciences. 46 (2012), 4258 – 4262.
21. Eccles, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
22. Fox, J. (2005). Organizational entrepreneurship and the organizational performance linkage in university Extension. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University. Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/send-pdf.cgi.
23. Graevenitz, G. V.,  Harhoff, D., & Weber, R. (2011). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 22.
24. Johannisson (1998), Entrepreneurship as a collective phenomenon. SIRE, Växjö University Växjö. Sweden.
25. Khayri, Sh., Yaghoubi, J., & Yazdanpanah, M. (2011). Investigating barriers to enhance entrepreneurship in agricultural higher education from the perspective of graduate students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15,  2818–2822.
26. Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates for employment in the Iranian labor market. (Doctoral dissertation, Berlin University). Retrieved from http://www.disertation.de.
27. Rothwell, A., Herbert, I., & Rothwell, F. (2008). Self-perceived employability: construction and initial validation of scale for university students. Journal of Vocational Behavior, 73, 1-12.
28. Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. In: Kent, Calvin A., Donald L. Sexton, and Karl H. Vesper (Eds.). Encyclopedia of entrepreneurship. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall.
29. Thordarson, B. (1990) Banking on the grass roots: Cooperatives in global development. Ottawa: The North-South Institute.
30. Wong, P.K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335.