ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی از دیدگاه اعضای تعاونی‌های شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعة آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی‏های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان ‌داد که علی‌رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی‌های تولید کشاورزی، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان نداشتند. همچنین بیشترین عملکرد تعاونی‏ها در مرحلة کاشت شامل تهیه بذر اصلاح شده و کود و سموم و در مرحلة قبل از کاشت شامل یکپارچه‏سازی اراضی، توسعه و پوشش نهرها و توسعة سیستم‎های آبیاری بوده است. براساس نتایج تحقیق، در هیچ یک از موارد بررسی شده بین نیاز کشاورزان و عملکرد تعاونیف رابطة معنی‏داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptions of Agricultural Production Members Regarding Cooperatives Performance in Ardabil Township

نویسندگان [English]

  • Ali Shirdel 1
  • Omran Ghafari 2
  • Asfar Bagheri 3
1 Former Master Student, Department of Agricultural Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The main objective of this survey research was to investigate the performance of agricultural production cooperatives in Ardabil Township. The population for this study included all agricultural production cooperatives’ members. A random sampling technique was used to select 130 farmers to participate in this study. A panel of experts who were familiar with cooperatives performance reviewed the instrument for clarity and content validity.  A pilot study was conducted with 30 farmers. Cronbach's alpha coefficient obtained 0.8. Results showed that despite highly training needs of farmers, the cooperatives lacked adequate performance to meet their needs. Also, most cooperatives had their highest performances in the planting stage,i.e. agrochemicals and improved seed preparation. However, farmer's highest training need was related to pre-planting services, such as land consolidation, canal repairmen, and improvement in irrigation systems. Based on the results, there was not a significant relationship between farmer's needs and cooperatives performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Ardabil Township
. آزادی، ح. و کرمی ، ع. (1380). مقایسه واحد مکانیزاسیون تعاونی­های روستایی: تعاونی­های تولید و شرکت­های مکانیزه استان فارس. مجلهعلوموفنونکشاورزیومنابع طبیعی، 5 (3)، 43-48.
2. احمدوند، م.و مهدیان بروجنی، م. (1391). واکاوی عملکرد شرکت­های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی موفق در شهرستان بروجن. مجله فناوری های نوین کشاورزی، شمارة 3، 5-20.
3. ازکیا، م. (1378). تحلیلجامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
4. بریم­زاده، و. و شمیم­آبادی، م. (1386). نقش تعاونی­های کشاورزی و روستایی در بازاریابی محصولات نیچ. اقتصاد کشاورزی، 1(3)، 139-156.
5. خلیل، ع. و الیاس، س. (1372). تعاونی­های کشاورزی در منطقه آفریقا- آسیا: وضعیت، مشکلات، چشم انداز.  توسعة روستایی، 26(1)، 1-15.
6. روحانی، س. (1376). بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان همدان.  اقتصادکشاورزیوتوسعه، 1(25)، 187-210.
7. روحانی، س. (1381). محاسبه اندازه مطلوب مساحت مزرعه در شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان همدان. دانش کشاورزی، 12(2)، 97-107.
8. سعدی، ح. (1386). آسیب شناسی تعاونی­های تولید کشاورزی در شهرستان کبودر آهنگ (استان همدان). روستا و توسعه، 10(2)،137-163.
9. سعدی، ح. (1388). بررسی اثرات تعاونی­های تولید کشاورزی در استان همدان. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران. دورة 40-2(4)،57-68.
10. شعبانعلی فمی، ح.،  قارون، ز. و قاسمی، ج. (1391). مدیریت نظام­های بهره­برداری کشاورزی در ایران. تهران: آوای مسیح.
11. شهبازی، ا. (1385). توسعه کشاورزی و مساله کوچکی و پراکندگی اراضی. تهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
12. شهره، ک. و آگهی، ه. (1390) . عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی ها: مطالعه موردی استان کرمانشاه. روستا و توسعه، 2 (3)، 31-60.
13. صدیقی، ح. و درویش­نیا، ا. (1381). بررسی میزان موفقیت تعاونی­های تولید روستایی استان مازندران. علوم کشاورزی ایران، 3(2)، 313- 323.
14. قربانی، ی. و برقی، ب. (1390). نقش تعاونی ها در توسعه روستایی: مطالعه موردی، استان اصفهان. روستا و توسعه، 2(13)، 102-118.
15. کرمی، ع. و رضایی مقدم، ک. (1384). آثار تعاونیهای تولید کشاورزی در فرایند تولید. اقتصاد کشاورزی و توسعه (ویژه‏نامه بهره­وری و کارایی) سال سیزدهم، زمستان 1384، 1-30.
16. کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده‏ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: نشر شریف.
17. ناصر، ح. (1372). درباره سازماندهی تعاونی در کشورهای اسلامی. ماهنامه تعاون، شمارة 19 و 20.
18. نوروزی، م. (1354).بررسیمقدماتیشرکتهایتعاونیتولیدروستاییناصری،ورلهو شاهماران. تهران: وزارت تعاون و امور روستاها.
19. نیازی، م.، حسینی، ه. و اکبری، ب. (1354). تحقیقی پیرامون تعاونی های تولید روستایی و نقش آنها در موقعیت اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی ایران. تهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی.
20. Amini, A.M., & Ramezani, M. (2008). Investigating the success factors of poultry growers' cooperatives in Iran's western provinces. World Applied Sciences J., 5(1), 81-87.
21. Pampel, F. Jr. (1977). Enviromental quality and issues of adoption research. Rural Sociology, 42, 57-71.
22. Torgerson, R. (2001). A critical look at new generation Cooperatives. Rural Cooperatives. USDA Rural Business Cooperatives Service.
23. Zarafshani, K., & Rostamitabar, F. (2010). Are agricultural production cooperatives successful? A case study in Western Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 8 (4), 482-486.