شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و توسة کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناخت و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی است. جامعة آماری را تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه  تشکیل داده‌اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی 88  نفر به عنوان نمونة آماری از میان آن‏ها انتخاب شدند. ابزار تحقیقپرسش‏نامه بوده است که روایی آن بر اساس پانل متخصصان و پایایی آن بر پایة پیش‏آزمون‏ انجام شده و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (85/0) تأیید شد. داده‌های حاصل با استفاده از تکنیک AHP  (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choiceتحلیل شدند. نتایج نشان ‌داد که عامل آموزشی با نسبت 425 و با بیشتر‌ین سهم در اولویت اول و پس از آن به ترتیب عامل فرهنگی- اجتماعی با نسبت 355، عامل شخصیتی با نسبت 329، عامل مدیریتی با نسبت 275 و عامل اقتصادی با نسبت 204 در اولویت‏های بعدی‌ قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors on Development of Agricultural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Shohrh Karami 1
  • A.Hossin Alibaygi 2
1 PhD. Student, Department of Agricultural Development, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and prioritize factors influencing the development of agricultural cooperatives. All agricultural cooperative members (N=88) were included in this study.  They were selected through simple random sampling method. Data were collected using an instrument developed by the researchers to accomplish the objectives of the study.  Face and content validity were established using a panel of experts. The reliability of the instrument was determined through chornbach's alpha Coefficient (0.85). The data were examined by using AHP technique (Analytical Hierarchy Process) and Expert Choice Software. Based on the results, educational factor was the main factor by ratio of 425 and the personality factor by ratio of 355, social-cultural factor by ratio of 329, management factor by ratio of 275 and economic factor by ratio of 204 were the most important factors for development of agricultural cooperatives in Iran, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • Development
  • Agricultural cooperatives
  • Analytical Hierarchy Process
. آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسیوارزیابیفعالیت­هایشرکت­هایتعاونیتولید روستائیاستاناصفهان(1371-1351). پایان­نامة کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2. آقایی، ش. و مازیار، م. ر. (1386). تصمیم­گیری منطقی با بهره­گیری از نرم­افزار  .Expert Choice اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
3. اسدپور، ح. و پیکانی، غ. ر. ( 1379). تصمیم­گیری گروهی در محیط­های پیچیده با استفاده از تکنیک (AHP).  مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. انجمن اقتصادکشاورزی ایران. دانشگاه فروسی مشهد و مؤسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی، مشهد.
4. امینی، ا. م. . رمضانی، م. (1385ب). بررسی علل و میزان موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران در استان­های مازندران و گلستان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13، (2) 123-133.
5. امینی، ا. م. و رمضانی، م. (1385الف). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان­ اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10(1)، 121-135.
6. امینی، ا. م. و صفری­شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(2)، 17-28.
7. ایوانی، ق. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید فرش دست­باف شهرستان اسلام آباد غرب. پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة توسعه روستایی، دانشگاه رازی. کرمانشاه.
8. بریم­نژاد، و. شم­آبادی، م. (1386). بازاریابی محصولات کشاورزی با تأکید بر نقش تعاونی­ها. مشهد: انتشارات آذربرین.
9. پویش، ا. (1384). تعاونی­ها محور توسعه کشورهای جهان سوم. چکیده مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و  توسعه. دانشگاه یزد.
10. تقوایی، م. س. ر. (1385). اولویت­بندی بحران در سکونت­گاه­های روستایی با روش (AHP): مطالعة موردی دهستان بازیافت. مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، 1(20)،47-48.
11. دیویس، پ. (1385). مدیریت منابع انسانی در تعاونی­ها-  نظریه، فرآیند و اجرا. ترجمة اصغر بیات. تهران: انتشارات پایگان.
12. سرسختی عراقی. ر. (1374). عواملاجتماعیمؤثربرعملکردسازمانیسازمان­هایتعاونیصیادیدراستانبوشهر.پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
13. سیلواراجو، آر.(1384).بی­تفاوتی اعضا و عوامل مؤثر بر عدم مشارکت آن­ها در فعالیت تعاونی. ماهنامة تعاون،  173، 30-32.
14. شباهنگ، ر. (1381). شناخت و مفاهیم و منابع حسابرسی عملکرد. مجلة همیار، 4  (13)، 124- 142.
15. شعبا­نعلی­فمی، ح.،  چوب­چیان، ش.، رحیم­زاده، م. و رسولی، ف. (1385). شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت­های تعاونی­ زنان در ایران. فصلنامة مطالعات زنان، 4(2)، 89-109.
16. شهبازی، ا. و علی­بیگی، ا. ح. (1385). واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار در کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی،2(1)، 15-24.
17. صفری شالی، ر. (1380). بررسی فعالیت­ها و عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی مرغ­داران استان تهران. پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة توسعة روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
18. طالب، م. (1384). اصولواندیشه­هایتعاونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19. عبداللهی، م. (1377). نظام بهره­برداری کشاورزی ایران. تهران: معاونت امور نظام بهره­برداری، وزارت کشاورزی.
20. علوی تبار، ع. (1379). مشارکت در اداره امور شهرها، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ( تجارب جهانی و ایران). تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
21. قدسی­پور، س. ح. (1385). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
22. کوپاهی، م. (1386). اصول اقتصاد کشاورزی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
23. کیمبرلی، ز، کراپ، ر. (1385)، اصول و رویکردهای تعاون در قرن  بیست و یکم. ترجمة مرجانه سلطانی. تهران: انتشارات پایگان.
24. مراد­نژادی، ه.، ایروانی، ه.، شعبا­نعلی­فمی، ح.، حسینی، س. م. و کافی، م. (1387). تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجلة علوم کشاورزی ایران (ویژة اقتصاد و توسعه کشاورزی). دورة 2-39، شمارة1، 19- 25.
25. مراد­نژادی، ه.، ایروانی، ه.، شعبانعلی­فمی، ح.، حسینی، م. و کافی، م. (1386ب). تحلیل سازه‏های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجلة علوم کشاورزی ایران. (ویژة اقتصاد و توسعه کشاورزی)، دورة 2- 38،   شمارة 2، 219-226.
26. مراد­نژادی، ه.، شعبا­نعلی­فمی، ح.، ایروانی، ه،. حسینی، م. و کافی، م. ( 1386 الف). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ای  در ایران.مجلة علوم کشاورزی ایران. (ویژة اقتصاد و توسعة کشاورزی)، دورة 2-38، شمارة 2، 175-184.
27. مستعانی، م. ح. (1378). رضایت اعضا کلید موفقیت تعاونی­ها، ماهنامة تعاون، دورة جدید، شمارة 98، 4-5.
28. ناهید، م. (1346). نقش شرکت­های تعاونی در توسعه و پیشرفت کشاورزی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
29. نظام­شهیدی، م.،  علی­زاده اقدم، ر. (1378). اصول مدیریت تعاونی­ها. تهران: نشر لادن.
 
30. Agahi, H., & Karami, SH. (2012). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research, 3 (8),4179-4188.
31. Amini, A.M., Hamedani, Z.A., & Ramezani, M. (2008). Assessment of the most important intra-organizational factors on success of the Tehran's poultry. Cooperatives. J. Sci. and Technol. Agri. and  Natural Res. 12(43), 285-295.
32. Amodeo, N.P. (2001). Be more cooperative to be more cooperative. J. Agricul. Cooperation, 29(2),115-124.
33. Beaver, G. & Prince, CH. (2004), Management, strategy and policy in the UK small business sector a critical review. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(1), 34-49.
34. Bhuyan, S., & Olson, F. (1998). Potential role of nonagricultural cooperatives in rural development: A report on focus group studies conducted in rural North Dakota. Ag. Econ.Research Report No.383. Dept. of Agricultural Economics. North Dakota State University, Fargo, ND, January.
35. Bruynis, C.,  Goldsmith, P.D., Hahn, D.E., & Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural. Marketing cooperatives. Journal of  Cooperatives 16, 14-24.
36. Buttner, E. H. & Moore, D. P. (1997). Women's organizational exodus to entrepreneurship: self-reported motivation and correlates with success.  Journal of  Small Business Management, 35 (1), 34-46.
37. Chandrasekera, C.H.M.T. (1990). FisheryCooperatives in Asian Countries. This paper has been prepared under the contract offered by the Regional Office for Asia and the Pacific. (RAPA). Retrived from www.apfic.org/archive/ symposia/1993/ 23 pdf.
38. Erdman, D., & Dennis E. Coates. (2005). The Genesis of Train-to-Ingrain. Interview (Audio).  Retrieved from http://www.train- to- ingrain.com/ resources/genesis.asp.
39. FAO (2002). The role of agriculture in the development of LDCs and their integration the world economy. Rome.
40. Farrington, J. I., Christoplos, A.D., & Beckman, M. (2002). Can extension contribute to rural poverty reduction? Synthesis' of a six- country study. ODI. Agricultural Extension Network paper. No.123. London.
41. Gabriel, S. J. (2002). Belize Rural Woman’s Association Revolving Loan Fund and Woman’s Cooperatives.” United Nations Development Programme Report. New York, NY, USA: United Nations.
42. Harda, N. (2003). Who Succeeds as an entrepreneur? An analysis of the post-entry performance of new firms in Japan. Japan and the World Economy 15(2), 211–222.
43. Hornsby, J. S., Naffziger, D.W., & Kuratko,  D. F. & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process.  Entrepreneurship Theory and practice. 17(2), 29-37.
44. James, K. N., & Isaac, K. (2005). An Analysis of Success, Failure and Demand Factors of Agricultural Cooperatives in Kenya. Strategies and Analysis for Growth and Access (SAGA). A project of Cornell and Clark-Atlanta Universities FOR Research and technical assistance in Africa. funded by a Cooperative agreement with USAID. SAGA brief 9. Pmd.
45. Kelsey, K. D. (2008). Do workshops work for building evaluation capacity among cooperative extension service faculty? Journal of Extension. 46(6RIB).
46. Knudson, W., Wysocki, A., Champagne, J., & Peterson, H. Ch. (2004). Entrepreneurship and Innovation in the Agri-Food system. American Journal of Agricultural Economics, 86(5), 1330-1336.
47. Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
48. Okoye, C. U. (1997). Some administrative and management problems of cooperative in developing countries: the case of Migeria. Journal of Rural Development and Administration, 24,  274-285.
49. Perkash, D. (1980). Social objective of cooperative. Cooperative Journal. 25(2), 53-54.
50. Prakash, D. (1994). Our Civil Society Co-operatives. New Delhi: International Cooperative Alliance.
51. Putnam, R.D., & Goss, K.A. (2002). Introduction in: Putnam (ed.), Democracies in Flux, the Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford University Press.
52. Robertson, M., Collins, A., Mediera, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education & Training, 45(6), 308-316.
53. Russoa. C.,  Weatherspoonb, D. C., Petersonb Ch., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of manager's power on capital structure: A study of Italian agricultural cooperatives. Food and Agribusiness Manage. Rev., 3(1), 27-39.
54. Shufang, Z., & Leonard, P. (1998). Cooperative organization in rural Canada and the agricultural co-operative movement in China. A comparison centre for the study of Cooperatives University of Saskatchewan, Saskatoon, and SK. Canada.
55. Timmons, J. A. (1987). Trends in small business management and entrepreneurship education in the United States. Entrepreneurship: Theory & Practice. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 15 (3), 25-39.
56. Watson, K.,  Hogarth-Scoh, S. & Wlitson, N. (1998). Small business Start-ups: success factors and support implications. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 4(3), 217-238.
57. Zhu, S.H., & Leonard, P. (1998). Apedaile cooperative organization in rural Canada and the agricultural Cooperative movement in China. Center for the study of Cooperatives University of Saskatchewan. Saskatoon, SK.