تحلیل موانع دوره‏های آموزشی تعاونی‏ها از دیدگاه مدیران تعاونی‏های کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیت‏های دوره‏های آموزشی تعاونی‏های کشاورزی استان زنجان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی‏های کشاورزی استان زنجان  تشکیل دادند که 80 نفر از آن‏ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسش‏نامه استفاده شد. روایی پرسش‏نامه با استفاده از دیدگاه‏های اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تعاون و انجام اصلاحات مورد نظر آن‏ها تأیید شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از پیش‏آزمون و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (88/0) تعیین شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم‏ترین مشکلات آموزش‏های حضوری به 5 عامل زیر تقسیم ‏شدند: 1. انعطاف‏پذیری پایین، معلم‏محوری و به‏روز نبودن دانش آموزشگران؛ 2. محدودیت مکانی و به کارگیری محدود فناوری‏های نوین آموزشی؛ 3. ناکارامدی آموزشی  به دلیل محدودیت‌های بودجه‏ای و کمبود آموزشگر؛ 4. زمان‏بر بودن یادگیری و هزینه‏بر بودن آن؛ 5. نظارت ضعیف در تطابق آموزش‏ها با نیازهای جامعه. این 5 عامل در مجموع، 44/65% درصد واریانس مشکلات آموزشی را تبیین کردند. همچنین نتایج مقایسة میانگین‏ها نشان داد بین دیدگاه زنان با مردان در مورد مشکلات آموزشی شامل محدود به زمان خاص  بودن، به‏ کارگیری محدود فناوری‏های  نوین آموزشی، عدم پاسخگویی به حجم زیاد آموزش‏ها و محدودیت مکانی برای برگزاری کلاس‏ها اختلاف معنی‏داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Barriers in Agricultural Cooperative Trainings as Perceived by Cooperative Managers in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Asghar Ahmadi 1
  • Ahmad Gheidi 2
  • Jafar Yaghoubi 3
1 . Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

 The purpose of this study was to investigate the problems of courses in agricultural cooperatives in Zanjan province.  Correlation – descriptive method used in this study. Agricultural cooperative managers in Zanjan province formed the population of the study. The sample size was estimated using Cochran formula (n=80). The questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was approved by a panel of academic experts. Pilot-test and calculating Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability (0.88).Based on the results of the factor analysis main educational problems of agricultural cooperatives were summarized into 5 factors including: Low-flexibility and teacher-centered  education or lack of knowledge, limited space and limited use of new technologies for training, instructional ineffectiveness due to budgetary constraints, teacher shortages and lack of funding, time and cost of learning to be poorly supervised adaptation educational needs of the community. These five factors together explained 65.44% of variance of educational problems. The comparison mean results showed that there was significant difference between view of women and men about educational problems including limited-time, limited use of new technologies in education, lack of education and limited space for addressing large classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Cooperatives
  • Agriculture
  • Educational Problems
. امینی، االف. و صفری شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6 (2)، 17-28.
2. پورآتشی، م.، علیرضایی، م.، موحد محمدی، ح. و  شعبانعلی فمی،  ح. (1391). تحلیل عامل‏های فن آوری آموزشی موثر بر کیفیت آموزش های متوسطه کشاورزی مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد. فصلنامة پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شمارة 20، 13-20.
3. خصالی لنگرودی، الف.، خیری، ش.  و یعقوبی، ج. (1391). عوامل مؤثر در اثربخشی دوره‏های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان. فصلنامة تعاون و کشاورزی، 23(11)، 1-20.
4. دلیر، م. (1387).  بررسی نقش آموزش در تحقق اهداف تعاونی‏ها، فصلنامة پیک نور (علوم انسانی)، 7(4)، 44-65.
5. رضایی راد، م. (1391). شناسایی عوامل موفقیت در اجرای برنامه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی.  پژوهش در برنامه ریزی درسی، شمارة 33، 106-116.
6. سپه پناه، م.،  میرک زاده، ع. و  فرشادیان، م. (1392). مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه‏ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟ فصلنامة فناوری آموزش، شمارة 30،  93-101.
7. صابریان، م. و حاج آقاجانی، س. (1385). فرآیند برنامه­ریزی درسی در علوم پزشکی. تهران: انتشارات سالمی.
8. علوی، ش.، مکارم، ج. و نمازی، ع. (1389). به کار گیری آموزش ضمن خدمت الکترونیکی؛ نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله راهبردهای آموزش 3 (2)، 47-50.
9. فروشانی، ن.، خسروی پور، ب. و یعقوبی، ج.(1390). تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن ها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دورة 2-42(2)، 218-209.
10. کری، ب. و جانی، ای. (1385). قدرت اینترنت در یادگیری. ترجمة رحیم عبادی. تهران: مؤسسة توسعة فناوری اطلاعات آموزشی مدارس هوشمند، چاپ عروج.
11. محمدی زائر، م.، خلفه نیلساز، م.، ترکمان، م. و اندرواژ، ل. (1390). بررسی ‏عوامل آموزش‎گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان، فصلنامة تعاون، 22 (7)، 37-64.
12. مروج، ف.، کلینی، ن. و شمس، ب. (1389). بررسی مقایسه‏ای دانش دانشجویان شرکت‏کننده در دوره آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، شمارة 120، 1484-1491.
13. Cook, D.A., & Smith,  A.J. (2006). Validity of index of learning styles scores: multigrain- multimethod comparison 4with three cognitive/learning style instruments. Med. Educe, 40(9), 900-907.
14. Daugherty, M., & Funk, B. I. (2001). University faculty and student perceptions of web-based instruction. Journal of Distance Education, 13(1), 21-39.
15. Emir, G. (2013). Women's cooperatives in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81(0), 300-305.
16. Oczkowski, E., Krivokapic-Skoko, B., & Plummer, K. (2013). The meaning, importance and practice of the co-operative principles: qualitative evidence from the Australian co-operative sector. Journal of Co-operative Organization and Management, 1(2), 54.
17. Park, J. H. (2005). The relationship between computer attitudes, usabil-ity, and transfer of training in e-learning settings. PhD Dissertation, University of Illinois.
18. Pilly H., Irving, K., & Tones, M.(2007). Validation of the diagnostic tool for  assessing tertiary students’ readiness  for online learning. Higher Education Research & Development, 26(2), 217-234.