بررسی عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران با استفاده از رهیافت نظریة بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

5 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران در استان ایلام انجام شد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که بهمنظورتحلیلداد‌ه‌هایکیفیازروشنظریة بنیانی بهره گرفته شد. داده‏ها از طریق انجام مصاحبة انفرادی، بحث گروهی و مشاهدة غیرمشارکتی با اعضای تعاونی، مدیران، کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی جمع‏آوری و اعتباریافته‌هایپژوهشازطریقفرایندسه‏گوشه‏سازی[1] تأیید شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، نبود مدیریت صحیح در تعاونی؛ همکاری و مشارکت نکردن اعضا؛ ناآشنایی و ناآگاهی اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم تعاونی؛ عدم آموزش اعضا و مدیران؛ وجود قوانین ضعیف؛ ضعف بنیة اقتصادی اعضا و نبود نظارت دولت از  مهم‌ترین عوامل بازدارندة توسعة تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران به شمار می‏آیند. در مجموع، ایجاد الگوی مدیریتی مناسب، آموزش مدیران کارامد، آموزش به کشاورزان و برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت برای انجام فعالیت‌های تعاونی پیشنهاد می‌شود.[1]. Triangulation

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation Regarding Factors Inhibiting the Development of Agricultural Cooperatives in Dehloran Township by the use of Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Aghdas Valizadeh 1
  • Hussein Agahi 2
  • Fatemeh Ghorbani Piralidehi 3
  • Amin Khalili 4
  • Azadeh Ghorbani Piralidehi 5
1 Knowledge of MS Mvkhth rural development, Razi University, Kermanshah
2 Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah
3 PhD student in Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah
4 Mvkhth graduate student in sociology, Islamic Azad University of Shoushtar
5 . Master Student, Department of Curriculum Development, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

   This study examined the factors inhibiting the development of agricultural cooperatives in DehloranTownship by the use of grounded theory. This was a qualitative study.  Therefore a grounded theory approach was used to interpret and analyze data. Data were gathered through conducting Individual interviews, implementing focus group meetings and non- participatory observations with the cooperative members, directors, leading farmers and agricultural experts.  The validity of the research findings was gained through the use of triangulation approach. Based on the research findings lack of proper management of the cooperatives, lack of collaboration among cooperative members, lack of awareness and knowledge of members regarding the principles, philosophies and concepts of cooperatives as well as lack of training for the cooperative's staff and administrators, lack of laws and regulations, weak financial situation among members, lack of governmental supervision were the most important inhibiting factors on the development of agricultural cooperatives in DehloranTownship. A proper and efficient management functions, providing proper training for farmers and having a systematic and long term plans for cooperative activities are recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibiting Factors on Development
  • Agricultural cooperatives
  • Dehloran Township
  • Grounded theory
  • Triangulation
. آقازاده، ه. و رضازاده، ح. (1384). آموزش و پرورش کارآفرینان، ضرورت توسعة تعاونی­ها، مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال، توسعه و دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
2. احمد پور، ا.، مختاری، و. و پورسعید، ع.ر. ( 1392). سنجش میزان موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی استان ایلام. فصلنامة تعاون و کشاورزی، 2(8)، 27- 44.
3. ازکیا، م. (1374). جامعه­شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
4. استراوس، آ. و کوربین، ج. ( 1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه­ی مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها. ترجمة بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
5. امینی، ا.م. و صفری شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران. فصلنامةکشاورزیومنابعطبیعی 6 (2)، 105- 119.
6. پزشکی راد، غ. ر. و کیانی مهر، ح. (1380). نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادیکشاورزان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(34)، 343- 362.
7. پویش، ا. (1384). تعاونی­ها: محور توسعه­ی کشورهای جهان سوم، چکیده مقالات کنفرانس تعاون. اشتغال و توسعه. یزد: دانشگاه یزد.
8. حسین آبادی، ر. (1383). مدیریت در تعاونی­ها. مجلة تعاون، 15(159)، 72- 73.
9. حیدری ساربان، و. (1385). تشکیل تعاونی­ها روستایی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار محیطی. ماهنامه جهاد، 26(275)، 258- 276.
10. دانایی فرد، ح. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی، استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیاد. مجله دانشور رفتار، 12(11)، 57-70.
11. روحانی، س. (1378). بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی تولید استان همدان (طرح پژوهشی). فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 7(25)، 187- 209.
12. سعدی، ح. (1386). ارزیابی  تعاونی­های تولید روستایی در شهرستان کبودر آهنگ استان همدان. فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، 1(2)، 136- 160.   
13. شعبانعلی فمی، ح. (1385). شناخت و تحلیل سازه‏های موفقیت شرکت‏های تعاونی زنان در ایران. مطالعات زنان، 2(4)، 89- 110.
14. صباغ کرمانی، م. و عاقلی، ل. ع. ( 1383). ضرورت ارتقای تعاونی ها و جایگاه آن در بخش سوم اقتصاد. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 8(2)، 127- 148. 
15. طاهرخانی، م. و قرنی آرانی، ب. (1384). مطالعه ی عوامل موثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی های روستایی،  مطالعه ی موردی: دهستان قنوات قم. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3(20)،   81- 101. 
16. عبداللهی، م. (1377). مطالعه تطبیقی نظام های بهره برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آنها به منظور شناخت انواع و ویژگی های نظام بهره‏برداری بهینه و مناسب در ایران. تهران: معاونت امورنظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی.
17. لطیفیان، ا .( 1384). بررسی وضعیت شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازمان‏دهی نیروی انسانی پراکنده ( ارائه راهکارهای مناسب). پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، 17(5)، 119- 142.
18. منصوریان، ی. (1386) گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد. ویژه‏نامة همایش علم اطلاعات و جامعة اطلاعاتی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
19. نظام شهیدی، م . و علیزاده­اقدم، ر. (1378).  اصول مدیریت تعاونی­ها.تهران:نشر لادن.
20. وحید زاده، ع. (1383). آسیب شناسی مدیریت در شرکت­های تعاونی تولید (صنفی). مجلة تعاون، 15 (159)،60- 63.
21. Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in fruit and vegetable cooperatives. Annual Meeting. Retrieved 2000/01/05 from http//:www.agecon.kus.edu/ accc/ncr194.
22. Bond, K., Carter, A., & Sexton, J. (2009). A study in cooperative failure: lessons from the rice growers association of Californi. Journal of Cooperatives Minesota, 23, 71- 86.
23. Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of the grounded theory: strategies for qualitative research, New York: Aldine de Gruyter
24. Guinnance, T., & April, W. (2002). Regional organization in the German cooperative banking system in the late 19 the Century, Department of Economics. Yale University 248-249.
25. Kashuliza, A.K., & Ngoilo, L. N. (1993). Operational and financial performance of farmer cooperative in Tanzania. Agricultural cooperative in transition Boulder Colorado. USA, Westview Press, 17(3), Abstract Number 1950.
26. Okoye, C. U. (1997). Some administrative and management problem of cooperative in developing countries: the case of Nigeria. Journal of Rural Development and Administration, XXIX(1), 27-42.
27. Prakash, D. (2003). Development of agricultural cooperatives- relevance of Japanese experiences to development countries. New Dehli: Rural Development and Management Centre.
28. Ramesha, K. (2003). Cooperative banking and financial sector reforms. India: National Institute of Bank Management India.
29.Sick, D. (1994). The golden bean: goffee, cooperatives and small farmer decision making in Costa Rica. Me gill University (Canada): Dissertation Abstracts International, 56 (2), 246- 256.
30.Stofferahn, W. (2010). South Dakota soybean processors: the discourse of conversion from cooperative to limited liability corporation. Journal of Cooperatives, Minesota, 24, 13- 43.
31.Wuest, J., &  Merritt Gray, M. (2002). Illuminating social determinations of women's health using rounded Theory. Health Case for Women  International, 23,794-808.