اثربخشی دوره‏های آموزشی شرکت‏های تعاونی مرغداران استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره‏های آموزشی برگزارشده برای شرکت‏های تعاونی مرغداران عضو اتحادیة استان سمنان و به روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسش‏نامه و جامعة آماری نیز شامل مرغداران عضو اتحادیة استان به تعداد 234 نفر بود که به شیوة تمام‏شماری بررسی شدند. برای تعیین روایی پرسش‏نامه‏ها از دیدگاه‏های کارشناسان امر استفاده شد. ‌پایایی ‌پرسش‏نامه‌ نیز با استفاده از‌ آزمون‌ آلفای‌ کرونباخ مورد ارزیابی‌ قرار گرفت که مقدار آن 85/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. از جمله آزمون‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسونو رگرسیون چندگانهبه روش گام به گام بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای مکان اجرای آموزش، روش‏های آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، محتوا و مطالب آموزشی، سن، شرایط برگزاری دوره‏ها، کادر آموزشی، توانایی‏ها و دانش مدرس، تطابق سرفصل‏ها با نیازهای شرکت کنندگان و نیز با رسانه‏ها و تجهیزات آموزشی، مدیریت آموزش، طول مدت دوره، و نور و فضای فیزیکی محل برگزاری با متغیر وابسته (اثربخشی دوره‏های آموزشی تعاونی‏های مرغداری استان سمنان) رابطة معنادار دارند. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه، سه متغیرِ شرایط مناسب برگزاری دوره‏های آموزشی، توانایی‏ها و دانش مدرس و فضای فیزیکی محل برگزاری دوره بیشترین تأثیر را در اثربخشی دوره‏ها داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poultry Cooperatives training effectiveness Semnan

نویسندگان [English]

  • Reza Movahedi 1
  • Mahmoud Zaree 2
  • Aligholi Heidari 3
  • Ahmad Yaghobi Fannie 4
1 . Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Master of Agricultural Extension and Education Mvkhth, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Director General of Education, Extension and Research, Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare
4 Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan
. ابراهیمی میمند، ر. و میردامادی، م. (1392). بررسی نگرش اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج نسبت به استفاده از عملیات کشاورزی پایدار. تعاون و کشاورزی، 2 (6)، 63-84.
2. ابطحی، ح. (1383). آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی (ویرایش سوم). تهران: پویند.
3. امینی، الف. و صفری شالی، ر. ( 1388). ارزیابی تاثیر آموزش در موفقیت شرکت‏های تعاونی مرغداران ، فصلنامة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- علوم آب و خاک ، 6 (2)، 17-27.
4. بیژنی، م.، ملک محمدی، الف. و یزدانی، س. (1387). ارزشیابی اثربخشی و بهره‏وری فعالیت‏های ترویج کشاورزی در طرح محوری گندم درشهرستان‏های شیراز و مرودشت استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 4 (2)، 67-79 .
5. جعفرزاده، م.(1386). الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان. ماهنامة تدبیر، 18(186)، 43-48.
6. حامدی اوغولبیک، ع. (1392). ارزیابی فاکتورهای موثر بر اثربخشی دوره­های آموزشی تلقیح مصنوعی دام در استان زنجان. نشریة علوم دامی (پژوهش و سازندگی)،99، 63- 68.
7. خصالی لنگرودی، الف. خیری، ش. و یعقوبی، ج. (1391). عوامل مؤثر در اثربخشی دوره­های آموزشی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان زنجان. تعاون و کشاورزی،23 (11)، 1- 19.
8. زوار، ت. (1373). بررسی رابطه برخی عوامل با سودمندی دوره های آموزشی بزرگسالان روستایی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة برنامةریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی.
9. سلطانی، الف .(1380). اثربخشی آموزشی در سازمان‏های صنعتی و تولیدی.ماهنامة تدبیر، 12(119)، 40-44.
10. سیف، ع.( 1379). روانشناسیپرورشییادگیریوآموزش(ویرایش پنجم). تهران: آگاه.
11. شیمون، ا.، و رندال، ا. (1380). مدیریتامورکارکنانومنابعانسانی.  ترجمة محمد علی طوسی و محمد صائبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
12.عبدالملکی، م.، پزشکی راد، غ. و چیذری، م. (1386). بررسی اثربخشی دوره های کوتاه‏مدت آموزشی ترویجی مرتعداران در شهرستان تویسرکان. مجلة علوم کشاورزی، 13 (1)، 39-53.
13. علاقه بند، ع. (1391). مدیریت رفتار سازمانی:کاربرد منابع انسانی. تهران: امیر کبیر.
14.فرنیا، م.، ملکی آوارسین، ص. و فرشباف جور، و. (1391). بررسی اثربخشی دوره­های آموزشی ارائه شده برای اعضای شرکتهای تعاونی کشاورزی و غیرکشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل کرک پاتریک. تعاون و کشاورزی، 1 (4)، 83- 64.
15. کاظمی، ع. (1375) . طراحی الگوی اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی. رسالة دکتری رشتة مدیریت . دانشگاه تربیت مدرس . تهران
16. مهرنگار، س. و حسینی نیا، غ. (1388). شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل موثر برآن: مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی، فصلنامة تعاون، 20(208-209)،17-28.
17. Erbaugh, J. M., Donnermeyer, J., & Kibwika, P. (2001). Evaluating farmers’ knowledge and awareness of integrated pest management (IPM): Assessment of the IPM collaborative research support project in Uganda. Journal of International Agricultural and Extension Education, 8(1), 47-53.
18. Gangadharappa, H.V., Pramod, K.T.M., & Shiva, K.H.G. (2007).Gastric floating drug delivery system. Indian  Pharm. Ed. Res., 41, 295-305.
19. Hammerschmit, G. & Meyer, R. E. (2005). New public management in Austria – local variations of a global theme?. Public Administration, 83(3), 709-733
20. Kirkpatrick, D. L. (1998). Evaluating training programs the four levels. second edition. California: Berrett- Koehler Publishers.
21. Mahmudul, H. A., Ishda, Z., & Taniguchi, K. (2002). The role of farmers’ education on income in Bangladesh. Shimane University Bulletin of Education and Research for Lifelong Learning, 2(2), 29-35 Retrieved from http://www.zoukou.life.shmane-u.ac.ip/ruralm an a/isida/list.htm-101k.
22. Rodriguez, J. R. (2003). Educational level and training of human resources in farm cooperatives in the knowledge based society: an empirical study.  J. Agr. Coop. 31(2), 15- 145.
23. Slev, A.M., & Pop, A. (2012). A model for developing adult learner effectiveness in new roles and environments. Social and Behavioral Sciences, 46, 2051- 2055.