کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‏آموختة کشاورزی شهرستان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه کسب و کار جدید، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

4 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

       این تحقیقباهدف شناساییکارکردهای بخش تعاون در تسهیل فرایند خوداشتغالی زنان دانش‏آموختة کشاورزی جویای کار در شهرستان همدان و به شیوة تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری تحقیق را زنان دانش‌آموختة رشته‌های ‌کشاورزی در شهرستان همدان تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها بر اساس آمارهای موجود در زمان انجام تحقیق، 1654 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر تعیین شد. پرسش‏نامه مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن تأیید شد و برای بررسی پایایی پرسش‏نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 94% به دست آمد. با بهره‏گیری از تکنیک تحلیل عاملی، کارکردهای بخش تعاون در زمینه‏سازی برای خوداشتغالی زنان دانش‌آموختة کشاورزی در چهار گروه دسته‌بندی شدند. عامل اول با توجه به متغیرهای تشکیل دهندة آن، "ظرفیت‌سازی انگیزشی- نهادی" نام گرفت و با تبیین 37/26 درصد از واریانس به عنوان مهم‌ترین عامل معرفی شد. این عامل همراه با سایر کارکردها نظیر "خدمات آموزشی- مشورتی"، "تعامل با محیط‌های دانشگاهی" و کارکردهای "هدایتی- حمایتی" در مجموع ‌75/70 درصد از واریانس کارکردهای ضروری برای خوداشتغالی زنان را تبیین نمودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of the Cooperatives in Facilitating the Employment of Agricultural Female Graduates in Hamedan Township

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
  • G.H Hosseininia 2
  • Mahsa Motaghed 3
  • Leila Zoleikhaie 4
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship in Technology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master Student, Department of Rural Development, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Ph.D. Student, Department of Agricultural Development, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this survey research was to identify the most important functions of the cooperatives toward creating jobs for female graduates of agriculture in Hamedan Township. A sample of 120 graduates was randomly selected. The questionnaire’s validity was verified by a panel of experts. Its reliability was acquired using Cronbach’s Alpha coefficient (0.94). Based on factor analysis the functions of the cooperatives facilitating the employment of female graduates classified into four factors named institutional and motivational capacity building, providing advisory and educational services, interacting with higher education institutions, and providing guidance and supporting services which explained 70.75 percent of variances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Employment
  • Agricultural Female Graduates
  • Agriculture
  • Cooperatives
. اردکانی، س.، توکلی، ح. و ده­ موبد، ب. (1387). موانع کارآفرینی و اشتغال در تعاونی­ها، مطالعه دیدگاه­های مدیران تعاون­های استان یزد. ماهنامة تعاون، شمارة 196، 37-55.
2. اسکندری، ف.، حسینی، م. و کلانتری، خ.(1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‏آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14(53)،  107- 134.
3. امینی­میلانی، م. (1379). راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
4. اورنگی، م.، حسینی نیا، غ. و حیدری، ع. (1389). سنجش سازه­های مؤثر بر گرایش دانش‏آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته­های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی. تعاون، 21(1)، 101-112.
5. بهرامی، ف. (1380). اثربخشی برنامه­های آموزشی دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز از دید دانش‏آموختگان. پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة ترویج و آموزش کشاورزی. گروه ترویج و آموزش دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز.
6. رادنیا، ح. (1378). مدل‌های آموزشی و طراحی آن­ها. دومین همایش بررسی و تحلیل آموزش‏های علمی. دانشگاه جامع علمی کاربردی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران
7. رحیمی، ش. و واحد­چوکده، س. (1387). تبیین جایگاه تعاونی­ها در موفقیت کارآفرینان. ماهنامة تعاون، شمارة 196، 69-89.
8. رسولی­آذر، س. و چیذری، م. (1387). بررسی جایگاه تعاونی­های کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین. ماهنامة تعاون، 197، 4-15.
9. زارع، ر. (1387). بررسی ارتباط بین سن، جنس و تحصیلات با ویژگی­های کارآفرینی اعضای شرکت­های تعاونی. ماهنامة تعاون، 198-199، 34-44.
10. زمانی، غ. (1380)، برآورد نیاز بخش عمومی به نیروی متخصص کشاورزی تا سال 1390. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة 35، 177-195.
11. سازمان نظام مهندسی استان همدان (1391). آمار دانش­آموختگان زن در رشته­های کشاورزی در دانشگاه­های شهرستان همدان، گزارش منتشر نشده.
12. ساکتی، پ. (1380). بررسی رابطه اشتغال در بخش غیردولتی با ویژگی­های فردی، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی دانش آموختگان شاغل در استان های جنوبی کشور (گروه نیازسنجی نیروی انسانی متخصص)، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
13. سعدی، ح. (1387). بررسی چالش­های تعاونی­های تولید کشاورزی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال، ماهنامه تعاون، شمارة 196، 156-172.
14. شهبازی، ا. و علی بیگی، ا. (1385) واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2( 1)، 15-24.
15. صبوحی، ف. (1380). بررسی و تحلیل علل بیکاری دانش­آموختگان (دیدگاه­های مدیران بنگاه­ها، دانشگاه­ها و دانش­آموختگان). گزارش نیازسنجی نیروی انسانی متخصص. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
16. صمدی، ع. (1389). بررسی راه­های توسعه کارآفرینی در بخش تعاون و عوامل مؤثر بر آن در استان همدان. تهران: وزارت تعاون، واحد تحقیقات، آموزش و ترویج.
17. عباسی، ح. (1379). بررسی عوامل موثر در گرایش افراد به ایجاد تشکل­های تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج: ادارة کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد.
18. عباسی، م. و قلی قورچیان، ن. (1388). شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی­های دانش‏آموختگان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3 ( 2)، 143-170.
19. علوی راد، ع. (1391). اشتغال زنان در ایران و آینده اشتغال زنان دانش­آموخته (1385-1345). مجله سیاسی و اقتصادی، شمارة 288، 116-125.
20. علی­آبادی، و.، علی بیگی، ا. و توکلی، ج. (1389). الزامات شکل­گیری تعاونی­های دانش‏آموختگان کشاورزی، مجله تعاون، 21(4)، 55-70.
21. فرزین­فر، م. (1384). کارآفرینی و تعاون، مجموعة مقالات اولین کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
22. گل محمدی، ف. (1384). آموزشکارآفرینیوتوسعهتعاونیهادوراهکاراساسیاشتغالزایی دانشآموختگانکشاورزیدرشرایطجهانیشدناقتصاددرایران. مجموعه مقالات سومین همایش مدیریت اشتغالزایی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
23. محمودیان، ح. و رشوند، م. (1391). اشتغال زنان فارغ­التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران. مجله زن در توسعه و سیاست، 10(1)، 83-104.
24. معینی­کیا، م. (1384). بررسیعواملموثردرموفقیتتعاونی­هایاستان اردبیل. شورای تحقیقات تعاون. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل.
25. موحدی، ر.، اکبری، ر.، یعقوبی­فرانی، ا. و خداوردیان، م. (1389)، راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دانش­آموختگان رشته­های کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه بوعلی سینا همدان). مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 3(4)، 85-98.
26. میرجلیلی، ف. (1378). اشتغال دانش­آموختگان آموزش عالی و تأکید بر کارآفرینی به عنوان یک راهکار افزایش آن. نشریة مجلس و پژوهش، 49 و 50، 77-91.
27. موسوی، ع. (1390). بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­های کشاورزی در کارآفرینی و اشتغال در استان همدان. پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان. 
28. نوروزی، ا. و چیذری، م. (1385). سازه­های فرهنگی موثر در نگرش گندمکاران شهرستان نهاوند پیرامون توسعه آبیاری بارانی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (2)، 59-71.
29. نیک­یار، ط . (1384). عوامل موفقیت بخش تعاون در ایجاد اشتغال برای دانش­آموختگان بیکار. مجموعة مقالات اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعة. دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
30. هوشمند، ن. (1384). نقش و سهم تعاونی­ها در اشتغال. مجموعة مقالات اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
31. Antoncic, B., & Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: construct refinement and crossculturalvalidation. Journal of Business Venturing, 16(5), 495-527.
32. Bruynis, C., Goldsmith, P. D., Hahn, D. E., & Taylor, W. J. (2001). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives.Journal of Cooperatives,16, 14-24.
33. Hayton, J.C. (2002). National culture and entrepreneurship: a review of behavioural research. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 33-52.
34. Henry, C. (2005). Enterpreneurship education and training can enterpreneurship be though. Journal of Education & Training, 7(3),55-58.
35. Miller, P. W. (1998). Youth unemployment: does the family Matter. Journal of Industrial Relation, 40 (2),247-276.
36. Reynierse, J. H. (1997). An MBTI model of entrepreneurism and bureaucracy: the psychological types of business entrepreneurs compared to business managers and executive. Journal of Psychological Type, 40, 3-19.
37. Reynolds, A. (2006). An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives. UWCC Staff Paper, 2, 12-13
38. Rodriguez, J. R. (2003). Educational level and training of human resources in farm cooperatives in the knowledge based society: an empirical study.  J. Agric. Cooper, 31(2), 145-156.
39. Sadighi, H., &  Mohammadzadeh, J. (2002). Extension professional staffs attitudes toward participatory approach of extention activities and rural development, Proceeding of the 18thAnnual AIAEE Conference. Durban. South African.
40. Wong, P. K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics, 24 (3), 335.