عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های کشاورزی و روستایی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 . دانشیار گروه توسعة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

هدف این تحقیقِ توصیفی – همبستگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های کشاورزی و روستایی استان تهران است. 695 مدیر و عضو هیئت مدیرة تعاونی‎های کشاورزی و روستایی استان تهران جامعة آماری را تشکیل می‎دهند که بر اساس فرمول کوکران، 128 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی پرسش‏نامه با تأیید کارشناسان مربوط به دست آمد و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش‏نامه و سپس محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‎های مختلف بین 87/0- 98/0  محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها از طریق نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. بر پایة نتایج، به نظر اکثر پاسخگویان، تأثیر عوامل اجتماعی  بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های تولید کشاورزی و روستایی در حد متوسط بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانة گام به گام نشان داد متغیرهای افزایش همکاری و تعاملات بین مدیران و اعضای تعاونی‏ها در زمینة نوآوری، باورها و اعتقادات اعضا نسبت به نوآوری در تعاونی‎ها و تعامل تعاونی‏های کشاورزی و روستایی با یکدیگر در زمینة تبادل تجربیات نوآورانه 2/55% از تغییرات  ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی‏های کشاورزی و روستایی را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting the Promotion of Innovation Management in Agricultural and Rural Cooperatives of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Sohela S. Mousavi 1
  • Jamal Faraj Allah Hosseini 2
  • S. Mehdi Mirdamadi 3
1 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the affective social factors in promoting innovation management of agricultural and rural cooperatives of Tehran province. This research was a descriptive- correlation type and the total population of this study were 695 managers and board members of agricultural and rural cooperatives in Tehran province. Based on the Cochran formula, 128 respondents were selected through proportional random sampling method. Validity of questionnaire was confirmed by the experts in this field. Reliability of questionnaire was measured by Cronbach alpha and it was determined to be between 0.87- 0.98. Analysis of data was done by SPSS software version 16. The result of study showed that the impact of social factors on enhancing innovation management was in medium range. Results of stepwise multiple regression analysis indicated that increasing cooperation and interaction between managers and members of cooperative about innovation¸ beliefs of members about innovation in cooperative and interaction between agricultural cooperatives to exchange their experiences in the field of innovation explained 55.2 percent of the variation in perception of respondents about promoting innovation management in agricultural and rural cooperatives. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation management
  • Agricultural and Rural Cooperatives
  • Social factors
  • Innovation
  • Tehran Province
. آقاجانی، ح.، حسن زاده، م. و توکلی، ع. (1388).  مطالعه نظری نتایج تحقیقات تجربی خلاقیت و نوآوری در سازمانها. دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری. پژوهشکده علوم خلاقیت‏شناسی، نوآوری و TRIZ. تهران.
2. آقاداود، ر.، حاتمی، م. و حکیمی نیا، ب. (1389). بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 4 (11)، 127-170.
3. اکبری، ه. (1385). عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی‏ها. روزنامه ایران،. دوشنبه 11 دی 1385، 12 (3537)، 8.
4. ترکمان، م. و افشار، م. (1389). بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راههای بهبود مهارتهای مدیریت در شرکتهای تعاونی فعال اشتغالزای استان همدان. تعاون، 21 (2)، 111-127.
حسینی، س.ج. و سلطانی، ش. (1390). مدیریت نوآوری کشاورزی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم.
5. خسرویان، ا.، گل پرور، م. و آتش پور، س.ح. (1388). رابطه مولفه های جو سازمانی با زمینه اجرایی فرهنگ نوآوری در کارکنان شرکت سیمان سپاهان اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. شمارة 41، 103-118.
6. رشیدی، م.م. و پور صادق، ن. (1387). نوآوری و شکوفایی ( نیاز استراتژیک سازمان ها). فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شمارة 2، 66-98.
7. زارع یکتا، م. ج. و رزاقی، م. ح. (1387). بررسی نقش عوامل مدیریت در موفقیت تعاونی‏های مرتع‏داری استان گلستان. ترویج و اقتصاد کشاورزی، 1(3)، 1-4.
8. زارعی، ع.ا. و نسیمی، ه. (1386). مدیریت نوآوری در صنعت نفت. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 1(1)، 5-30.
9. سرفرازی، م.، معمارزاده، غ. و واحدپور، غ.  (1384). بررسی اثربخشی سبک تصمیم گیری مدیران نوآور در مقایسه با مدیران سازگار. سومین کنفراس بین المللی مدیریت. گروه پژوهشی آریانا. تهران.
10. سلطانی، ش. (1389). طراحی الگوی ترویج مدیریت نوآوری در صنایع غذایی کوچک روستایی تهران. پایان‏نامة دکتری رشتة  ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
11. شیخی، م. و ارفعی، م. (1388). بررسی عوامل مدیریتی موثر بر مشارکت اعضاء تعاونی های کشاورزی استان تهران. مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 2(3) 49-61.
12. صابری، س.م.، فرزانه، ج. و طهماسبی، س. (1389). عوامل مؤثر بر خلاقیت فردی در سازمان‏ها و راهکارهای ارتقاء آن در آموزش عالی. سومین کنفراس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی مدیریت نوآوری.پژوهشکدة علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ. تهران
13. عبداللهی حجت آبادی، م.ح. (1383). عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت (مدیران عملیاتی) در شرکت برق منطقه ای یزد. پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة مدیریت. مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزرات نیرو.
14. علیرضایی، ا. و تولایی، ر.ا. (1387). راهکارهای تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان. مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شمارة 3، 67-96.
15. علیزاده اوصالو، ع.، سیدنجفی، ف.، پریزاد، ب. و عبدل نژادممقانی، ع. (1387). مدیریت نوآوری در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی کشور. اولین همایش نوآوری و کارآفرینی. شرکت مدیران هم اندیش فراخیز. تبریز.
16. فیض پور، م. و ده موبد، ب. (1386). موانع و زمینه های نوآوری در بنگاههای کوچک و متوسط((SME. اولین کنفراس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده. شرکت اندیشه گران علم و فناوری کارآفرینی ایرانیان . تهران.
17. گلستان هاشمی، س.م. (1381). خلاقیت شناسی تعاون. تعاون، شمارة 134، 67- 69.
18. لطفی نژاد (1391). پرداخت تسهیلات 7 درصدی به فعالان تعاونی های کشاورزی استان تهران. روزنامه بازار کار، 12 (702)، 4.
19. مقیمی درونکلایی، س.ن. و علیزاده ولوکلایی، ح.ر. (1389). بررسی تطبیقی رویکردها و چارچوب های سنجش نوآوری. فصلنامة تخصصی پارک ها و مراکز رشد (رشد فناوری)، شمارة 23، 28-33.
20. ملیحی، ف. (1375). مدیریت نوآوری در صنعت. اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. انجمن تخصصی مرکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. تهران.
21. میرفخرالدینی، س.ح.، حاتمی نسب، س.ط.، طالعی فرد، ر. و کنجکاو منفرد، ا.ر. (1389). مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. ماهنامة چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، شمارة 2، 103-118.
22. نصرآبادی، م. (1389). نقش تیم مدیریت در ایجاد خلاقیت و کارآفرینی سازمانی. اولین کنفراس بین المللی مدیریت و نوآوری. با حمایت سیویلیکا، شیراز.
23. نصیری، ا. (1389). آثار تشکیل تعاونی های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان. فصلنامة روستا وتوسعه، 13(3)، 127-145.
24. وحیدزاده، ع. (1383). آسیب شناسی مدیریت در شرکت های تعاونی تولید(صنعتی). تعاون، شمارة 159، 60-64.
25. هادی پور، م. (1387). آسیب شناسی نوآوری در سازمان. ماهنامة دانشگاه تهران. شمارة 67، 41-43.
26. هاشمیان اصفهانی، م.، زارعی، م.، مشهدی فراهانی، ه. و ژاله کریمی، و. (1387). رویکرد نوآورانه در رفع مهمترین چالش های صنعت نفت. فصلنامة مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، شمارة 2، 125-142.
27. Knickel, K., Tisenkopfs, T., & Peter, S. (2009). Innovation processes in agriculture and rural development. Results of cross- national of situation in seven countries research gaps and recommendations. Retrieved from http:// www.insightproject.net/files/IN-SIGHT_final_report.pdf.
28. Ommani¸ A. (2011). Assessment of farmers knowledge regarding innovation management in farming cooperatives in Shoushtar township. Journal of American Science, 7(1), 321- 324. Retrieved from http://www. jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0701/3_4458am0701 _321_324.pdf.
29. Ommani¸ A., & Noorivandi¸ A. (2011). Analysis indicators of Innovation management in water usage cooperatives in Iran. Australian Journal of Basic and Applied  Science, 5(9), 485-487. Retrieved from http://www. ajbasweb. com/ajbas/2011/ September-2011/485-487.pdf