بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به شواهد، شرکت تعاونی شباهنگ شهریار یکی از نمونه‌های موفق تعاونی‌ روستایی در زمینة نوآوری و کارآفرینی است و لذا یررسی رویکرد این شرکت در زمینة کارآفرینی و عوامل تعیین‌کنندة آن برای ارائة یک الگوی تجربی از شرکت‌های تعاونی‌های روستایی کارآفرین سودمند به نظر می‌رسد. این تحقیق به روش مورد‌کاوی با هدف بررسی کارآفرینی شرکتی در تعاونی روستایی شباهنگ شهریار انجام شد. جامعة آماری شامل تمام مدیران و کارمندان این شرکت به تعداد 250 نفر بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی- مورگان، 152 نفر تعیین و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‏نامه بود که روایی محتوای آن را اعضای کمیتة تحقیق و گروهی از کارشناسان تعاونی روستایی شباهنگ تأیید کردند. میانگین ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی بخش‌های مختلف پرسش‏نامه برابر 84/0 به دست آمد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین مؤلفه‌های کارآفرینی شرکتی، مؤلفه‌های "حمایت مدیریت ارشد" و "اختیارات و آزادی عمل" به ترتیب اولویت بالا‌تری دارند. نتایج تحلیل عاملی عوامل تأثیر‌گذار بر توسعة کارآفرینی شرکتی به استخراج شش عامل «تعاملات نهادمند، بازاریابی و عرضة محصولات، بودجه‌بندی و تخصیص اعتبارات، کسب حمایت اجتماعی، مخاطب‏محوری و عملکرد مدیریتی» منجر شد که 835/67 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. طبق نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، ترکیب خطی متغیر‌های بازار‌یابی و عرضة محصولات، مخاطب‌محوری، رضایت شغلی و کسب حمایت اجتماعی در مجموع 1/51 درصد از تغییرات کارآفرینی شرکتی در تعاونی روستایی شباهنگ را تبیین می‌کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Corporate Entrepreneurship in Shabahang Shahriar Cooperative Company

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Homapour 1
  • Aboulghasem Sharifzadeh 2
  • Gholamhossein Abdolahzadeh 1
1 Danshamvkhth Master of Agricultural Extension and Education, Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences
2 Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University
چکیده [English]

 
According to the evidence, Shahriar Cooperative Company is one of the successful rural co-operatives in the field of innovation and entrepreneurship. Therefore, investigation of entrepreneurial approach of this company and its determinants seems useful in order to introduce an empirical model of entrepreneurial rural co-operatives. This case study research aimed to investigate corporate entrepreneurship in Shabahang Shahriyar cooperative company. Statistical population of this research consisted of all the managers and staff of this company (N=250). According to Krejcie and Morgan table, size of the sample was determined (n=152). The respondents were chosen through simple random sampling technique. Content validity of the questionnaire as research tool was confirmed by a panel of experts in mentioned company. Calculated Coronbach alpha coefficients were between α=0.71 to α=0.97 revealed that the reliability of the questionnaire was suitable. According to the results of Friedman test, some components of corporate entrepreneurship, such “management support” and “work discretion” get higher prioritiy. Explanatory factor analysis led to extract six factors which named as: “institutionalized interactions”, “budgeting”, “credit allocation”, “social supports”, “customer orientation” and “management performance”. These factors explained 67.835 variance of corporate entrepreneurship, totally. The results of compare means tests showed a significant difference between two groups of respondents which received pre-service training and whom not received pre-service training regarding corporate entrepreneurship. These results revealed a significant difference between members and non-members of the cooperative regarding corporate entrepreneurship. Also, respondents who have intended to self-employment and respondents who have not indented to self-employment have significant difference regarding corporate entrepreneurship. According to the results of stepwise regression, linear  function of  “marketing, product supply, customer orientation, job satisfaction and social supports” explained 51.1% of variance of “corporate entrepreneurship”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural cooperative
  • Cooperative Company
  • Entrepreneurial cooperative
  • Corporate Entrepreneurship
  • Shabahang Shahriyar Cooperative
  • case study
 
1.انصاری، ح. (1381). پژوهشی در تعاونی­های روستایی ایران، مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. قم: ام ابیها.
2.تاج‌الدین، م.، طالبی، ک. و تاج­الدین، م. (1389). رابطه بین کارآفرینی شرکتی، بازارگرایی، انعطاف‌پذیری سازمانی، رضایت شغلی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری و کارافرینی. شیراز. بازیابی شده از       http://www.civilica.com/Paper-MIEACol-MIEACol_htm
3.تجریشی، ا.، فیض بخش، ع. ل. و امین­نژاد، ر. (1382). اهداف برنامه­های توسعه کارآفرینی کسب و کار­های کوچک. فصلنامه رهیافت، شماره 29، 38-48.
4.حبیبی، م. و حبیبی، م. (1389). تعیین‏وضعیت کارآفرینی‏شرکتی‏در دانشگاهپیام‏نور خراسان‏جنوبی با استفاده از شبکه‏عصبی‏‏پرسپترون چندلایه. اولین‏کنفرانس بین‌المللی‏مدیریت، نوآوری‏و کارآفرینی. شیراز، بازیابی شده از    http://www.civilica.com/Paper-MIEAC01-MIEAC01_296.html.
5.دنیایی، ح.، یعقوبی، ج. و رجایی، ی. (1389). عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی استان زنجان. تعاون، 21(3)، 111-125.
6.زارع احمدآبادی، ح. و شاکری، ف. (1390). بررسی فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه­های کوچک و متوسط( قلمرو مطالعه، بنگاه­های کوچک و متوسط استان یزد). مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 9 (23)، 51-69.
7.زمانی، م. و جان نثاری، س. ا. (1389). بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در تعاونی­ها (مطالعه تطبیقی در هشت کشور)، مجله کارآفرین ناب، شمارة 12، 30-37.
8.سخدری، ک.، اصغریان، ا. و خدایی، ه. (1385). کارآفرینی شرکتی و سرمایه کسب و کار پرمخاطره، دومین‏کنفرانس‏ملی سرمایه‏گذاری‏مخاطره‏پذیر. جهاد دانشگاهی‏دانشکده‏مدیریت‏دانشگاه‏ تهران، تهران. بازیابی‏شده از  http://www.civilica.com/Paper-NCVC02-NCVC02_016.html
9.شعبان­پور، غ. (1386). بخش تعاون ایران اشتغال و کارآفرینی، فصلنامه رویش، 5(19)، 1-8.
10.طالقانی، غ. ر. (1373). نقش شرکت­های تعاونی روستایی در توسعه بازاریابی محصولات کشاورزی. مجله دانش مدیریت، شمارة 24، 55- 58.
11.طلایی، ق. (1390). الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص­های درون سازمانی و اثرگذاری آن در کارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه­های صنعت نساجی استان یزد). توسعة کارآفرینی، 3 (12)، 185- 203.
12.قاسمیه، ر. و عبدالهی، ح. (1391). تبیین رابطه اقدامات کارآفرینانه­ی شرکتی بر عملکرد سازمانی (یک مطالعه تجربی). توسعة کارآفرینی، 5(3)، 27-46.
13.میوه­چی، م. و کیانی­راد، ع. (1390). بررسی اقتصادی ایجاد و راه­اندازی مجتمع­های تعاونی روستایی: مطالعه موردی شهرستان شهریار، فصلنامه روستا و توسعه، 14(1)،119-147.
14.نکویی نایینی، ع.، علی بیگی، ا. و زرافشانی، ک. (1386). واکاوی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‏های روستایی کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، 12(4)، 1-22.
16.وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج (1384). مدیریت مشارکتی در تعاونی­ها. تهران: پایگان.
Antonic, B., & Hisrich, R.D. (2001). Entreprenurship: construct refinement and cross cultural Validation. Jornal of Business Venturing, 1(5),495-527.
Antonic, B., and Zorn, O. (2004). The mediating role of corporate entrepreneurship in the organizational support-performance relationship: an empirical examination. ManagingGlobal Transitions, 2(1),5-14.
Burgelman, R. A. (1983). Corporate entrepreneurship and strategicmanagement: insights from a process study. Management Science, 29(12), 1349-1364.
Chandler, G. N., Keller, C., &  Lyon, D. W. (2000). Unraveling the determinants and consequences of an innovation supportive culture. Entrepreneurship: Theory and Practice, 25(1), 59–76.
Covin, J., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as frim behavior. Entrepreneurship. Theory and Practice, 16(1), 7-25.
Dess, G. G., Lumpkin, G.T., & Covin, J.G. (1997). Entrepreneurial strategy making and firm performance: tests of contingency and configurational models. Strategic Management Journal, 18(9), 677-95.
Gantsho, M. S. (2006). Corporate enterprenurship in development finance institutions: an experimental case study design, Ph.D Thesis. unpublished. Department of Business Management . University of Pretoria.
Ghina, A. (2012). Corporate entrepreneurship at public service sector:measurement and the influence toward government Performance. International Journal of Basic and Applied Science, 1(1), 22-32.
Holt, D. T., Rutherford, M. W., & Clohessy, G. R. (2007). Corporate entrepreneurship: an empirical look at individual characteristics, context, and  process. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4), 40-54.
Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship: Theory and Practice, 17(2), 29-37.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Goldsby, M. G. (2004). Sustaining corporate entrepreneurship: aproposed model of perceived implementation/outcome comparisons at The organizational andindividual levels. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 5(2), 77– 89.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2005). A model ofmiddle- levelmanagers’ entrepreneurial behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 29(6), 699-716.
Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clasifiying the etreprenearianl orientation constructand linikng it performance. Aademy of Management Review, 21(1),135-172.
McFadzean, E., O’Louglin, A., & Shaw, E. (2005). Corporate entrepreneurship and innovation part 1: themissing link. European Journal of InnovationManagement, 8(3), 350-352.
Morris, M.H., & Kuratko, D. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organisations.U.S.A: Fort Worth: Harcourt College Publishers.
Muzyka, D. F., De Koning, A. 1., & Churchill, N. C. (1995). Entrepreneurship transformation: a descriptive theory, in Bygrave, W.D et al. (Eds). frontiers of  entrepreneurship research. center for entrepreneurial studies. Babson Park. MA. PP 637-51.
Pinchot, G. (1985). Intrapreneuring: why you don’t have to leave the to company become an entrepreneur. New York: Harper and Row.
Scheeper, M. J., Hough, J., & Bloom, J. Z. (2008). Nurturing the corporateentrepreneurship capability.Southern African Business Review, 12(3), 50-74.
Schuler, R. S. (1986). Fostering and facilitating entrepreneurship in organisations: mplications for organisational and human resource management practices. Human Resource Management, 25(4), 607-629.
Schuler, R.S., & Jackson, S.E. (1989). Determinants of human resource management priorities and implications for industrial relations. Journal of Management, 15(1), 89-99.
Soleimani, M. & Shahnazari, A. (2013). Studying effective factors on corporate entrepreneurship: representing a model. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 5(4), 1309-1316.
Stopford, J. M., & Baden-Fuller,  C. W. F. (1994). Creating corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal: 15(7), 521-536.
Vesper, K. H. (1984). Frontiers of entrepreneurship research Wellesley: Babson College. Retrieved 2013-07-16 from http://www.babson.edu/entrep/fer/ papers97/sve.htm.
Zahra S. A. (1993). Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: a taxonomic approach. Journal of Business Venturing, 8(4), 319-340.
Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: an exploratory study. Journal of Business Venturing, 6(4), 259-85.
Zahra, S. A. (1996). Ownership and corporate entrepreneurship. Academy of Management, 13(6), 1713-1735.