عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی (مطالعه موردی: تعاونی فدک در استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این تحقیق کاربردی و توصیفی شناسایی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی فدک شهرستان سرخنکلایِ استان گلستان است. جامعة آماری این تحقیق را  170 زن روستایی عضو تعاونی تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 120 نفر تعیین شد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و با پرسش‏نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسش‏نامه با نظر اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (88/0 =α) تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‏افزار آماری SPSS19و با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین موفقیت تعاونی و متغیرهای مربوط به اجرای اصول تعاونی توسط مدیرعامل و هیئت مدیره، ویژگی‌های مدیرعامل و هیئت مدیرة تعاونی و ویژگی‌های کارکنان تعاونی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هفت متغیرِ احساس مسئولیت کارکنان تعاونی در قبال انجام وظایف، مسئولیت‏پذیری مدیرعامل تعاونی، شناخت کافی هیئت مدیره و مدیرعامل از اعضا و نیازهای آنان، اطلاع‏رسانی بموقع و مناسب در زمینة جلسات و تصمیم گیری ها به اعضا توسط کارکنان تعاونی، تعداد سهام عضو در تعاونی، تعداد مراجعه عضو به تعاونی در طول ماه و برخورداری هیئت مدیره و مدیرعامل از دانش و توانایی مدیریتی توانسته‏اند 2/55 درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی موفقیت تعاونی زنان روستایی را تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter-Organizational Factors Affecting the Success of Rural Women's Cooperative (Case Study: Fadak Cooperative in Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Mahboobi 1
  • sosan Maghsoodloo Nejad 2
1 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The major objective of this applied and descriptive research was to determine the influencing managerial factors on success of Fadak rural women's cooperative in Golestan Province. The population consisted of all members of rural women's cooperative (N=170). Using systematic random sampling method and Krejcie and Morgan Table, 120 members were selected as sample. Face and content validity were established by a panel of experts from the faculty members of Agricultural Extension and Education Department at the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Reliability of the questionnaire was confirmed according to calculated Cronbach's alpha (α=0.88). Data were analyzed by the use of statistical software SPSS19.  Both correlation and regression statistics were implemented. The results of the correlation analysis showed that there was a positive and significant relationship between the cooperative success and management variables such as the implementation of cooperative principles by both the chief executive officer and board of directors, as well as characteristics of the chief executive officer and, board of directors with the personality characteristics of staff. Results of the regression analysis showed that seven variables consisted of commitments of cooperative employees in execution of tasks, accountability by the chief executive officer, recognition by the chief executive officer and board of  directors regarding member's various needs, timely and suitable notification about meetings and participation in decision making by cooperative employees, the number of registered shares in the cooperative, numbers a visits made by the members to cooperative during each month and managerial knowledge and ability of  board of directors and chief executive officer were explaining 55.2 percent of variance in the dependent variable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Rural Women
  • Management
  • Golestan province
 
1. آجیلی، ع.، منجم زاده، ز. و اشرفی، پ. (1388). بررسی مسائل و مشکلات تعاونی­های زنان استان خوزستان و راه­های ارتقای کمی و کیفی آنها. تعاون، شمارة 208-209، 63 - 79.
2. امینی، ا. و رمضانی، م . (1385). بررسی علل و میزان موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران در استان­های مازندران و گلستان. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(2)، 123 - 132.   
3. رستمی، ح. (1389). آموزش تعاون ، مشکلات و راهکارها. بازیابی شده در 10/11/1392 از http://www.taavon.ir/persian/index.asp
4. زمانی، م. و جان نثاری، ا . (1388). بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­ها (مطالعه تطبیقی در هشت کشور). تعاون، شمارة 200-201، 108 - 124.
5. سامیان، م.، اسدی، م. و نصیری، م. (1391). بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­های روستایی: مطالعه موردی:  تعاونی­های روستایی منتخب شهرستان همدان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی، 14 و 15 شهریور 1391. دانشگاه گیلان.
6. صدیقی، ح. و درویشی نیا، ع. ا. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. علوم کشاورزی ایران، 33 (2)، 313 -323. 
7. عباسی، ر.، رسول زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی­های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20 (210-211)، 70 -90 .
8. فیض آبادی، ح. و محمد نیا، ا . (1387). بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونی­ها، نمونه موردی: تعاونی­های برتر استان خراسان شمالی. اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی، 24-25 مهرماه، دانشگاه تهران.
9. کرمی، ش. و آگهی، ح. (1389). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­ها: مطالعة موردی تعاونی­های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، ۱۳(۲)، ۳۱-60.
10. گرام، چ . (1387). تعاونی­ها در سدة 21، راهنمای تشکیل و راه اندازی تعاونی (تجربه استرالیا). ترجمة غلامحسین صالح نسب. تهران: انتشارات ونوس.
11. منوچهری، م.، ا.، کرمی، آ.، سامانپور، ا. و آزادی، ب. (1391). بررسی میزان موفقیت شرکت‏های تعاونی در بخش­های مختلف اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج: ادارة کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد.
Top of Form
12. موسایی، م. و علی احمدی، ا .(1387). بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر عدم موفقیت تعاونی­های مسکن در ایران.  نامه علوم اجتماعی، شمارة 34،  99 - 116.
13. نجفی، ب . (1388). تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی­ها در کاهش فقر و اشتغال زایی.  تعاون، 20(207، 206)، 1 - 20.
14. نکویی نایینی، ع.، علی بیگی، ا. ح. و زرافشانی، ک. (1388). واکاوی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­های روستایی شهرستان کرمانشاه. روستا و توسعه، 12، (4)، 1 - 22. 
15. یاری، م. (1389). بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران. ماهنامه صنعت برق، شمارة 162،  22 - 33.
16. Garnevska, E., Liu, G., & Shadbolt, N. M. (1970). Factors for successful development of farmer cooperatives in Northwest China. International Food and Agribusiness Management Review, 14(4), 69-84.
17. Krejcie, R., & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Journal of Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
18. Pathak, R.D., & Kumar, N. (2005). The key factors contributing towards successful performance of cooperatives in Fiji for building a harmonious society.  Annual conference of network of Asia-Pacific schools and institutes of public administration and governance/ Beijing. PRC. 5-7 December 2005.
19. Reynolds, A. (2008). Benefiting from the Board: A Case Study. University of Wisconsin, Center for cooperatives, staff paper, No 8. 12p.
20. Shahraki, M.R., Abedisarvestani, A., & Barani, H. (2011). Participation and success: A study in range management cooperatives, Iran. Research Journal of Environmental Sciences, 5(10), 797-805. 
21. Vakoufaris, H., Kizos, Th., Spilanis, I., Koulouri, M., & Zacharaki, A. (2007). Women's cooperatives and their contribution to the local development of the North Aegean Region, Greece.  Journal of Rural Cooperation, 35(1),19-41.
22. Wang, L. (2012). Success cases and good practices in forest farmer cooperative organization in China. Food and Agricultural Organization of United Nations. Rome, Italy