تحلیل عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی کشاورزی

نویسنده

چکیده

از ملزومات توسعه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی به مثابه یکی از بسترهای مهم کارآفرینی، همزمان با گسترش آن‌ها ارتقای سرمایه‌های انسانی است. یکی از زیربنایی‌ترین شرایط به منظور فراهم سازی زمینه‌های ارتقا، نگرشی عمیق‌تر به اهمیت وجود عوامل شخصیتی در اعضا تعاونی‌هاست. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تحلیل عوامل شخصیتی بر اساس روش تحلیل مسیر (Path Analysis)  بوده است که به صورت توصیفی- همبستگی، بر روی 220 نفر از اعضا تعاونی‌های تولیدی کشاورزی (محصولات خارج از فصل) استان کرمانشاه، انجام شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه‌ جمع‌آوری که روایی آن براساس پانل متخصصین انجام و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  برابر87/0 محاسبه گردید. میزان تأثیر متغیرها بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی با کاربرد تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها گویای ارتباط‌های پیچیده بین متغیرهاست که مؤید فرض عدم وجود رابطه‌ی ساده و گویای وجود اثرات غیرمستقیم عوامل شخصیتی، افزون‌بر اثر مستقیم بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی است. نتایج نشان می‌دهد وجود روحیه انعطاف‌پذیر دارای بیشترین اثر غیرمستقیم و کمترین اثر مستقیم  است و علاقه به کار تولیدی بیشترین اثر مستقیم‌ را بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی دارد. به طور کلی مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهم عوامل شخصیتی بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی کشاورزی  را نمایان می‌سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of personality factors on Production cooperatives success

نویسنده [English]

  • Shohre Karami
چکیده [English]

Abstract: Requirements of agricultural production cooperatives development as one of the important context of entrepreneurship, Concurrent with the development of their is human capital enhancement. One of the most fundamental of the situation in order to provide enhanced, deeper attitude of the importance of personality factors are members of cooperatives. Based on the purpose of this study was analysis of personality factors effecting of production cooperatives success (off-season products) in Kermanshah Province, in order to focus on improving these factors, by path analysis. The methodological approach in the study was a descriptive-correlation and the survey was conducted. 220 members of the production cooperatives, a stratified random sampling as the sample, were selected. Information gathered through questionnaire, and validity of the instrument was done by a panel of expert. The reliability of questionnaire was done by Cronbach's alpha coefficient (0.87). Data analysis was done SPSS. Results of the path analysis showed, complicated communication between these variables which was in turn showing the assumption of the absence of a simple communication and showed, personality factors, in addition, direct effects, has also indirect effects via social-cultural factors, management factors, economic factors, in success of production cooperatives. Based on results, spirit of flexibility has the further indirect effect and the least direct effect on the contrary; interest to produce has the further direct effect on production cooperatives success.Total effect indicating the important role of personality factors in success of production cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality factors
  • Success
  • production cooperatives
  • path analysis