بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی در تعاونی‏های روستایی شهرستان‏های سنندج و کامیاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 کارشناس ارشد اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ریاست کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مسئولیت‏پذیری اجتماعی در تعاونی‏های روستایی شهرستان‏های سنندج و کامیاران است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ارتباط میان متغیرها پژوهشی توصیفی -  پیمایشی می‏باشد و ابزار مورد استفاده برای جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه‏ی آماری این پژوهش 50 نفر از کارکنان تعاونی‏های روستایی در شهرستان‏های سنندج و کامیاران است و از این جامعه‏ی آماری 45 نفر با استفاده از جدول مورگان مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک‏های آماری مورد استفاده آزمون‏های ضریب همبستگی و رگرسیون می‏باشند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون با ضریب (779/0) و ضریب رگرسیون (625/0) نشان داد که تأثیر مشارکت بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی مثبت و مستقیم است. همچنین آموزش با ضریب همبستگی (631/0) و ضریب رگرسیون (417/0) و مأموریت سازمان نیز با ضریب همبستگی (418/0) و ضریب رگرسیون (635/0) دارای تأثیر مستقیم بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی هستند. سرانجام پیشنهاداتی جهت تقویت تأثیر متغیرهای تأثیر‏گذار بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Social Responsibility In rural cooperatives of Sanandaj and Kamyaran Counties

نویسندگان [English]

  • Adel Salavati 1
  • Mogtaba Rostami Noroozabad 2
  • Saman Rahmani Noroozabad 3
  • Mostafa Bagbanian 4
1 PhD in Public Administration, Assistant Professor of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 PhD student of Financial Management, Young Researchers Clubs and Elites, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 MA of Business Management (Financial), Young Researchers Clubs and Elites, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj
4 MA in Economics, Faculty Member of Islamic Azad University of Sanandaj, Chairman of Cooperatives, Labour and Social Welfare of Kurdistan province
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate factors influencing the increase in social responsibility in rural cooperatives of Sanandaj is Kamyaran cities. Variables Affecting Social Responsibility Include participation, education and mission. This research is based on the target is Applied and Based on the relationship between variables is Descriptive- Exploration research, and tools used for data collection questionnaire. Statistical populations for these are study 50 employees of rural cooperatives In Sanandaj and Kamyaran cities And 45 people of this Statistical population were randomly examined. Statistical techniques used are the correlation coefficient and regression tests. The obtained data were analyzed using SPSS software. The results obtained showed that Participation has a direct and positive impact on social responsibility. Also Training and mission have a direct impact on social responsibility. Finally suggestions to strengthen the impact of Variables Affecting Social Responsibility have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • Rural Cooperatives
منابع
ایزدی، صمد، و عزیزی شمامی، مصطفی. (1388). ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن. مطالعات برنامه درسی، 4(1)، 60–82.
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1378). «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران: نشر میدان.
بست، جان (1374). «روشها ی پژوهش در علوم تربیتی و رفتاری» (مترجمان حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی)،  انتشارات رشد، چاپ دهم.
حاجی­شریفی، محمود (1376). «ساختار اجرایی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع، موسسه فرهنگی نشر رامین.
حقیقی، محمد؛  قارلقی، ابراهیم؛ میراسدی، سمانه و نیکبخت، فاطمه (1389). «بررسی رابطه میان ویژگی های بیانیه مأموریت سازمان و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت غذایی تهران) »، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شمارة 4.
خاکی، غلامرضا (1379). «روش تحقیق در مدیریت»، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دلاور، علی، (1383). «روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی»، تهران: موسسه نشر ویرایش، نوبت چاپ 14.
سرمدی زهره، بازرگان عباس و الهه مجازی(1383). «روشهای تحقیق در علوم رفتاری». تهران: انتشارات آگاه.
صلواتی، عادل، رستمی نوروزآباد، مجتبی، و رحمانی نوروزآباد، سامان. (1392). اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری. مطالعات گردشگری، 8(0)، 107–144.
صنوبر، ناصر و حیدریان، بهنام (1391). شناسایی و اولویت‏بندی عوامل موثر بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‏ها در ایران، دو فصلنامه‏ی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، شماره‏ی اول.
کارنامی،  محمد مهدی (1387). «استراتژی های انجام مسؤولیت اجتماعی سازمان ها»،  ماهنامه احیا،  شماره 26.
کردلو، منیژه (1387). بررسی عوامل موثر بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی، مشاور مدرسه، دوره‏ی 2، شماره‏ی 1.
نیازی، علیرضا و امینی، غلامرضا (1387). «استاندارد و مسؤولیت اجتماعی سازمان ها»، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 27.
Aslan, Şebnem & Şendoğdu, Aslan (2012). The Mediating Role of Corporate Social Responsibility in Ethical Leader's Effect on Corporate Ethical Values and Behavior, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 58, Pages 693-702.
Barone, M.J., Miyazaki, A.D. and Taylor, K.A. (2000): ‘‘the Influence of Cause-Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?’’, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, No. 2, pp: 248-62.
Brammer, S., Millington, A., Rayton, B. (2007): "The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment", University of Bath, school of management, Working Paper Series: 20.
Carroll, A. B. (1979): “A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance”, Academy of Management Review, Vol.4, No.4, pp: 497–505.
Davis, K. (1960), "Can business afford to ignore its social responsibility?" California Management Review, 2 (3), 70-76.
Dennis, B., Neck, C.P., and Goldsby, M. (1998), "Body shop international: An exploration of corporate social responsibility", Management Decision, 36 (10), 649-653.
Drucker, P. (2000): “An Abridged and Revised Version of Management: Tasks, Responsibilities and Practices”. Butterworth-Heinemann.
Greening, D. W. and D. B. Turban (2000): “Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Work Force”, Business & Society, Vol. 39, No. 3, pp: 254–280.
Handy, C. (2002): “What is a Business for?” Harvard business review, December, p. 54.
Meyer, J. P. and N. J. Allen (1997): “Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application”, Sage, Thousands Oaks, CA.
Park, Jongchul; Lee, Hanjoon and Kim, Chankon (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: South Korean consumers' perspectives Original Research Article Journal of Business Research, Volume 67, Issue 3, Pages 295-302.
Peterson, D. K. (2004) "The Relationship between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment ", Journal of Business & Society، Vol. 43, No 3, pp: 296–319.
Rego, A., Susana, L., Pina e Cunha, M. and Faria, J. (2007): “How The Employees’ Perceptions of Corporate Citizenship Predict Their Organizational Commitment”, available from http://academic- apers.org/ocs2/session/Papers/A8/355-460-1-RV.doc.
Riordan, C. M., R. D. Gatewood and J. B. Bill (1997): "Corporate Image: Employee Reactions and Implications for Managing Corporate Social Performance", Journal of Business Ethics, Vol. 16, No 4, pp: 401–412.
Smith, W. J., R. E. Wokutch, K. V. Harrington and B. S. Dennis (2001): "An Examination of the Influence of Diversity and Stakeholder Role on Corporate Social Orientation" , Journal of Business & Society, Vol. 40, No 3, pp: 266–294.
Takala, T. and Pallab, P. (2000): “Individual, Collective and Social Responsibility of the Firm”, Business Ethics: A European Review, Vol. 9, No.2, pp: 109-118.
Turker, D. (2009): "How Corporate Social Responsibility Influences Organizational Commitment", Journal of Business Ethics, Vol. 89, pp: 189–204.
Viswesvaran, C., S. P. Deshpande and C. Milman (1998): "The Effect of Corporate Social Responsibility on Employee Counterproductive Behaviour", Journal of Cross Cultural Management, Vol. 5, No 4, pp: 5–12.
Yongqiang, G. (2009): “Corporate Social Responsibility and Consumers’ Response: the Missing Linkage”, Baltic Journal of Management, Vol. 4, No. 3, pp: 269-287.
Zairi, M., and Peters, J. (2002), "The impact of social responsibility on business performance", Managerial Auditing Journal, 17 (4), 422-456.