شناسایی مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در تعاونی‌های لبنی کشور به روش دلفای فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول,ایران

4 گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ajcoop.2019.84463

چکیده

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در تعاونی‌های لبنی می‌تواند تضمینی برای ورود به بازار و ماندگاری مستمر هر شرکت تعاونی لبنی و انطباق آن با تغییرات محیطی باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نوآوری سازمانی در شرکت‌های تعاونی لبنی فعال کشور با استفاده از روش کیفی  و براساس مطالعات کتابخانه‌ای و پیشینیة تحقیق و نظرسنجی از خبرگان و از طریق تهیه و توزیع پرسش‌نامه و انجام آزمون دلفای فازی تعداد 32 مؤلفة نوآوری سازمانی شناسایی شدند. پس از انجام مراحل دلفای فازی، تعداد 23 مؤلفه، که امتیاز بالاتر از حد آستانة 71/7 کسب کردند، انتخاب و در 4 بعد نوآوری در محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی دسته‌بندی شدند. در نهایت، وضعیت مؤلفه‌های متغیرهای تحقیق به لحاظ نرمال‌بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Components of Organizational Innovation in Dairy Cooperatives by the Use Fuzzy Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • mohammad rahbari 1
  • roohollah samiee 2
  • majid ashrafi 3
  • samereh Shojaei 4
1 depatment of management,faculty of management and accounting ,aliabad katoul branch,islamic Azad university,aliabad katoul,iran
2 department of managementfaculty of management and accounting,aliabadkatoul branch,islamiAzad university,aliabad katoul,iran
3 Department of Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Management,faculty of management and accounting, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The dairy industry in Iran is one of the most important markets with high diversity of innovation, as well as the scientific advancements in this highly competitive and full of turbulence environment,So for each company to enter the dairy market and its continuous longevity, it is necessary to develop a series of indicators such as innovation identifying opportunities and threats of the company, innovation in customer satisfaction, risk management, innovation in product presentation, service and product quality, flexibility ability to structure and refine processes and organize and enhance the productivity of human resources, business intelligence, innovation in the market and the analysis of the status of competitors, in order to easily adapt to environmental changes.Certainly identifying the dimensions and components of organizational innovation in these companies can be a guarantee for the fulfillment of the above cases. For this purpose, in this research, for identifying the dimensions and components of organizational innovation in active dairy cooperative companies with using a qualitative method based on library studies and the predecessor of the research and survey of experts, through the provision and distribution of a questionnaire and performing a fuzzy Delphi test, 32 components Organizational innovation was identified. After completing the phase of fuzzy Delphi, 23 components were selected which earned a score above 7.71, and ranked in four dimensions of product innovation, administrative innovation, process innovation, and marketing innovation. Finally, the status of the components of the research variables was verified aspect of being normal, using the Kolmogorov-Smirnov test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • organization innovational
  • fuzzy delpy
الوانی، س. م.، صفری، س.، کهن هوش نژاد، ر. و خدامرادی، س. (1395). عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه صنایع غذایی). فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(82)، 1- 27.
ایمانی، ع.، یعقوبی، ن. م. و مبارکی، م. (1396). شناسایی و اولویت خط مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون. مجله توسعه کارآفرینی، 10(1)، 21-39.
پاکجو، م. ر. (1382). رابطه بین ابعاد فرهنگ با ویژگی­های مدل کارآفرینی مبتنی بر نوآوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
جهانگیری، ع. و مبارکی، م.ح. (1388). ارائه چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی. نشریه توسعه کارآفرینی، 3(1)، 35-60 .
حاجی حسینی، ح. و نورزاد مقدم، ا. (1393). تأثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایداری در بنگاه های صنعتی. نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 23،  21 تا 29.
حق شناس، ا.، جمشیدیان، م.، شائمی، ع.، شاهین، آ. و یـزدان شـناس، م. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فـصلنامه علـوم مـدیریت ایران، سال دوم، شماره 8.
خاکی، غ. (۱۳۸۴). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
رضوانی، ح. و گرایلی‌نژاد، ر. (1393). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 7(28)، 26.
زالی، م. ر.، رضوی، م.، کردنائیچ، ا. و میرزائی، م. (1393). الفبای کارآفرینی تحلیل رفتاری کارآفرینی و محیط کسب و کار مبتنی بر نتایج برنامه 2012) GEM). تهران: انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
 سلمانی مجاوری، ح. ر. و وطن خواه، م. (1395). بررسی بکارگیری نوآوری و فناوری اطلاعات بر هوش تجاری در سازمان. تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
کوراتکو، م. (1396). کارآفرینی سازمانی. ترجمة علی داوری و دیگران. تهران: نشر بازرگانی.
مرشدلو، ا.، علی پور، ص. و عابدی، ز. (۱۳۹۵). بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی (مطالعه موردی: شرکت ملی شیمی کشاورز). پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 6(11)، ۶۳-۷۶.
ملکی مین باش، م. و کهیاری حقیقت، ا. (1395). بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب و کار (مطالعه موردی: خوشه قطعات خودرو شهرکهای صنعتی استان سمنان). فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 5(9)، 123-136.
نادری بنی، م.، ادیب زاده، م. و دهقانی قهنویه، م. (1394). تأثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری. نشریه مدیریت بازرگانی، 7(4)، 941-966.
Arafeh, L. (2016). An entrepreneurial key competencies’ model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 21, 56-69.
Ariss & Deilami (2012). Is CEO pay in high technology firms related to innovation?. Academy of Management Journal, 43(6), 1118–1129.
Baltar, R. (2015). Desenvolvimento, globalização e trabalho decente [Development, globalization and decent work]. Cad. CRH 26, 105–122. doi: 10.1590/S0103-49792013000100008
Brazeal, D.V., & Herbert, T.T. ) 2006( . The genesis of entrepreneurship: success fully launching new venturing. Prentice Hall
Capon, N., Farley, J.U., Hulbert, J., & Lehmann, D.R. (2008). Profiles of product innovators among large US manufacturers.  Management Science, 38,157-69
Crespell, P., & Hansen, E. (2007). Work climate and innovativeness in the   forest products industry: a preliminary approach. Submitted to Journal of Forest Products Business Research.
Damanpour, F., & Schneider, M. (2009). Characteristics of innovation and innovation adoption in public Organizations: assessing the role of aanagers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 495-522.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effect of innovation types on firm performance. Int. J. Production Economics, 133,662-676.
Handfield, R. (2009). An organization entrepreneurship model of supply management integration and performance outcomes. International Journal of Operations & Production Management. Vol.10,1590.
Hilmi, M.F., Ramayan, T., Mustapha, Y., & Pawanchik, S. (2011). Product and process innovativeness: evidence from Malaysian SMEs. European Journals of Social Science, Vol.16, No.4.
Jennings, D.F., & Young, D.M. (2010). An emprical comparison between objective and subjective measure of the product innovation tomain of corporate entrepreneurship: Action and Theory, Fall, pp 53-66.
Kalcon, C. S., & Menezes, W. F. (2014). A informalidade no mercado de trabalho brasileiro: rendimentos e principais características [The informality in the Brazilian job market: incomes and main features]. Next Econ. 6, 11– 41.
Knight, R., & Clemon, J. (1976). A study of small and mediuom sized Canadian innovation in Canada. Faculty of Management, McGill university Journal of Small Business and entrpreneuship, Vol.14, No. 2.
Kuratko, D., & Hodgetts, R. (1998). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. New York: Harcourt College Publishers.
Lin, C., & Chen, M. (2007). Does innovation lead to performance?. An empirical study of SMEs in Taiwan. Management Research News, 30(2), 115-132.
Lin, C., & Chen, M. (2010). Effectiveness of entrepreneurship education in higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 332 – 345.
Molakazemi, T., & Mokhtari, M. (2014). The relationship between business intelligence and competitive intelligence on effectiveness the innovation process. First international conference on management and innovation, 14 (Persian).
Naidou, V. (2010). Film survival through acrisis: the influence of market orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39, 1311-1320.                         
Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry in to profits, capital credit, Interest and the business cycle. Cambridge: Harvard Business Press.
 Sousa, C. (2015). Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance. International Marketing Review, 32(1)78-102.
Wang, C.L., & Ahmad, P.K. (2004). The development and validation of the organizational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Mmanagement, 7(4), 303-13.