آسیب‌شناسی صلاحیتی شوراهای اسلامی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق/آزاد نراق

2 حقوق/دانشگاه اصفهان

چکیده

نهادهای محلی در ایران سابقة طولانی به واسطة برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالة حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالش‌های صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی،  عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شأن و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوة مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Qualification Vulnerability of Islamic Councils in Iran’s System of Law

نویسندگان [English]

  • mohammad reza moein fard 1
  • mohammad kazem emad zadeh 2
  • morteza tabibi 2
1 law/ naragh university
2 law/ isfehan university
چکیده [English]

The history of local institutions in Iranian system of law is long in terms of having rules and regulations. However, achieving the desired goal has always faced various historical, political, cultural, economic and social barriers and obstacles. In the meantime, legal qualification (duties and authorities) barriers facing Islamic councils can be separately studied from the standpoint of different laws. The inherent contradiction of the principles of the Constitution in this regard, lack of having sufficient duties and authorities of councils and lack of separation of national and local affairs in ordinary law are among the most significant qualification obstacles facing urban and rural Islamic councils in Islamic Republic of Iran. In this respect, it seems necessary for the Guardian Council to provide a different interpretation of the Constitution befitting the status and dignity of Islamic councils and to employ the current capacities of councils as well as Legislature to have its efforts in enactment of appropriate laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamic Councils"
  • "National Affairs"
  • "Local Affairs"
  • "Qualification Barriers"
  • "Constitution"
الهویردی زاده، ر.، ولی قلی زاده، و ع.، صانعی، م. (1394). آسیب شناسی رابطه بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکز زدایی اداری در دولت محلی). مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای،5 (14)،25-46.
حبیب نژاد، س. ا. (1388). بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی،مجله فقه و حقوق، 6(20)، 111-131.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (چاپ اول، جلد اول و دوم). تهران: انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
طباطبائی مؤتمنی، م. (1384). حقوق اداری (چاپ یازدهم). تهران: انتشارات سمت.
گودرزی، ع. (1392). جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران.  بازیابی شده از
 www.goodarzilawyer.ir,The date of usage:23/5/2015
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری (1395). مجموعه قوانین و مقررات برگزیده شوراهای اسلامی کشور (چاپ پنجم). تهران: انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
مدنی، س. ج. (1382).  کلیات حقوق اساسی (چاپ سوم). تهران: انتشارات پایدار.
هریسی نژاد، ک. (1389). سیر تحول اداره شهرها توسط انجمنها و شورای شهر. فصلنامه حقوق و سیاست، 12(28)، 405-427.
Owens, J., & Panella, G. (1991) .Local Government: an international perspective. Amesterdam: North- Holland.
Eric Jackson, W. (1957). Local Government in England and Wales. London: Longmans.
Sharland, J. (2006). A practical approach to local government law (second edition). NewYork: Oxford  University Press.