چالش های توسعه تعاونی ها و تشکل‌های روستایی شهرستان بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف از این پژوهش نیز بررسی چالش­های توسعة تعاونی‌ها و تشکل­های روستایی است. جامعة آماری را 8 شرکت تعاونی روستایی با 64 عضو هیئت مدیره و 22 هزار عضو تعاونی در نقاط روستایی شهرستان بویراحمد تشکیل دادند که از این میان به طور تصادفی، سه شرکت تعاونی با 5717 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند و بر اساس فرمول کوکران 170 پرسش‌نامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر سه شرکت تکمیل شد. روایی پرسش‌نامه با نظر گروهی از کارشناسان و متخصصان در زمینة تعاون روستایی تأیید شد و برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، پیش­آزمون و بررسی نظر 27 نفر از افراد مطلع در زمینه مورد نظر انجام پذیرفت، سپس مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 78/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده­ها نیز از روش تحلیل عاملی و نرم­افزار SPSS استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از تحلیل عاملی، 14 عامل استخراج شدند که به ترتیب میزان اهمیت عبارت بودند از: زیرساختی، سرمایة اجتماعی، اقتصادی، اطلاع­رسانی، مشکلات فروش، بازاریابی، فنی، آموزشی، حمایتی، محیطی، قانونی، اجتماعی، مدیریتی و فردی که 67/77 درصد از واریانس را تبیین کردند. لذا هر یک از این عوامل باید در رفع چالش­های تعاونی روستایی بر حسب اهمیت مورد توجه واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Rural Cooperatives and Organizations Development in Boyer-Ahmad Township

نویسندگان [English]

  • Roohollah Karimyan 1
  • Ali Gholami Kalous 2
1 M.Sc. student of agricultural development, Yasouj University, Yasouj,
2 M.Sc. student of agricultural development, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the challenges of cooperative development and rural organizations. The statistical population of this study consisted of 170 managers and cooperative members and experts in the rural areas of Boyer-Ahmad County who were selected by simple random sampling method. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts in the field of rural cooperatives. To determine the reliability of the research tool, a pre-test study and review of the views of 27 information keys in the field were considered. The calculated Cronbach's alpha coefficient was 0.78. Factor analysis and SPSS software were used to analyze the data. In this research, 14 factors were extracted using factor analysis. These factors, according to their importance consisted of infrastructural, social capital, economic, information, selling, marketing, technical, knowledge, supportive, environmental, legal, social, managerial and individual factors, respectively, which explained 77.67% of the total variances. Each of these factors should be considered in addressing the challenges of rural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • barriers
  • rural cooperative
  • Boyer-Ahmad County
اعظمی، م. و سروش­مهر، ه. (1389). تأثیر متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آنان در تعاونی تولید (مطالعه­ی موردی: تعاونی توپ­سازی شهرستان پاوه و اورامانات). پژوهش­های روستایی، 1(4)، 179-204.
افراخته، ح. و توفیقیان­اصل، س.ا. (1395). تحلیلمکانی- فضاییسطوحتوسعهیافتگیدهستان‌هایشهرستان بویراحمد. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 3(2)، 193-214.
انصاری­زاده، ع.، باورصاد، ب. و آهنگری، ع. (1388). بررسیرکوددرصنعتمرغداریباتأکیدبر ریسکتجاریو مالی، مطالعهموردیشرکتهایتعاونیوخصوصیمرغداریدر شهرستان رامهرمز. تعاون، 20(206 و 207)، 95-109.
بریمانی، ف. و امانی، م. (1392). بررسی اثرات هدفمندی یارانه­ها بر افزایش هزینه­های تولید اعضای تعاونی­های کشاورزی، مورد: شهرستان لنجان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(4)، 59-73.
جامعی، ر. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت­های تعاونی فعال استان کردستان. فصلنامه حسابداری مالی، 1(1)، 104-118.
حضرتی، م. و بابایی­فینی، ا. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن تعاونی­های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه­ی موردی: شهرستان خدابنده). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه‌ای، 2(6)، 91-103.
حیدری­ساربان، و. (1391). بررسیعواملمؤثربرتشکیلتعاونیهایتولیدیدرمناطقروستایی (مطالعه­ی موردی: استان اردبیل). پژوهش­هایجغرافیایانسانی،شماره­ 80، 103-118.
خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م. و اکبری، م. (1396). بررسی تأثیر مؤلفه­های بازدارنده­ توسعه کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمانی در تعاونی­های کشاورزی (مورد مطالعه: تعاونی­های مرغ­داران استان کرمانشاه). تعاون و کشاورزی، 6(22)، 123-150.
خفایی، ب. (1388). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت­های تعاونی بخش کشاورزی در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان. تعاون، 20(212)، 183-200.
رضائی، ر.، حسینی، س.م. و محمدی­پابندی، م. (1394). شناساییوتحلیلموانعتوسعه کارآفرینی سازمانیدرتعاونی­های توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،  2(2)، 143-156.
سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س. (1386). آسیبشناسیتعاونی­هایتولیدکشاورزیدرایران (بررسیموانعتوسعهتعاونی­هایتولیددراقتصاد کشاورزیایران،مطالعهموردیاستانهمدان، شهرستانکبودرآهنگ). ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
صادقی، س.، زندی، خ. و صادقی، پ. (1396). آسیب­شناسی کار تیمی در تعاونی­های کشاورزی شهرستان همدان. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 8(25)، 45-58.
عطائی، پ. و ایزدی، ن. (1394). ­سازه­هایتأثیرگذاربرزیان­دهیتعاونی­هایروستایی (موردمطالعه: تعاونیروستایی امیرکبیردراستانفارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 181-196.
غیاثوندغیاثی، ف. و فرج­الله­حسینی، س.ج. (1390). تحلیل موانع و محدودیت­های توسعه اشتغال در تعاونی­های تولیدی کشاورزی ایران. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(2)، 1-14.
کرباسی، ع.، یعقوبی، م. و شهابی، ش. (1388). بررسیمشکلاتطرحهایتعاونینیمهتمام دراستان سیستانوبلوچستان. تعاون، 20 (210 و 211)، 55-70.
کریم، م.ح. (1394). چالش­های شبکه­های تعاونی روستایی ایران. فصلنامهاقتصادفضاوتوسعه روستایی، 4(3)، 196-173.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی (1394). آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1394 در بخش تعاون.
مظفری، م.م. (1394). بررسی کارایی اقتصادی تعاونی­های کشاورزی شهرستان بوئین­زهرا و اولویت‌بندی مشکلات پیش‌روی آنها در فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی. فصلنامه راهبردهای توسعه­ روستایی، 2(4)، 364-382.
نکوئی­نائینی، س.ع.، قنبری، ی. و علی­زاده، ن. (1395). بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه­ روستایی بر موفقیت تعاونی­های تولید روستایی: مطالعه­ی موردی شهرستان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه، 19(3)، 121-138.
هزارجریبی، ج. و یاری، ح. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی تعاونی­های مصرف در شهر کرمانشاه. برنامه­ریزی منطقه­ای، 2(8)، 53-66.
Abdolmaleky, M. (2015).Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan township, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 5(1), 9-17.
Arbabi, F., Mirdamadi, M., & Lashgarara, F. (2015). Marketing challenges of agricultural products from the perspective of rural cooperatives in Qom province. International Journal of Review in Life Sciences, 5(2), 59-62.
Bruynis, C., Goldsmith, P.D., Hahn, D. E., & Taylor, W. J. (2001). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives. Journal of Cooperatives, 16, 14-24.
Hasheminejad, A., Choromzadeh, M., and Khosravipour, B. (2011). Pathology of agricultural producers’ cooperatives in Iran. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.
Qiao, L., & Jian-hua, W. (2013). Characteristics & challenges that rural specialized cooperatives providing services to farmer household. Journal of Peking University (Philosophy & Social Sciences). Retrieved from http://en.cnki.com.cn/article_en/CJFDTotal-BUS1201303040.htm
Shehu Hussain, M. (2014). The role of cooperative organizations in rural community development in Nigeria: prospects and challenges. Academic Research International, 5(3), 189-197.