نقش تعاونی‌ها در تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه و توانمندی فرصت‌شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کسب وکار جدید دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

2 گروه کسب وکار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونی‌های زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگی‌های کارآفرینانة زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینانة را بررسی کرد. این تحقیق به شیوة مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی‌های روستایی انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که روایی آن با بهره‌گیری از نظر استادان و محققان حوزة کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبة میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخش‌های مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه‌ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطة همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونی‌ها با دو متغیر تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 3 متغیر تأمین و توسعة بازار، تقویت انگیزه‌ها و توانمندی‌های شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت‌های کارآفرینانه توسط 3 متغیر تأمین و توسعة بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cooperatives in Strengthening Entrepreneurial Characteristics and Opportunity Identification Competencies of Rural Women in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • elham emami 1
  • gholamhossein hosseininia 2
  • Ahmad Yaghoubi Farani 3
1 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
2 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research was to examine the role of cooperatives functions in strengthening entrepreneurial characteristics and opportunity identification competencies of rural women in Kermanshah province. This study was conducted in a survey method using the views of 131 rural women members of rural cooperatives. The data gathering tool was a questionnaire that its validity was confirmed by a panel of experts in the field of entrepreneurship and co-operative and Cranach’s alpha method was used to calculate the reliability of the instrument that the values obtained showed the relevance of questions and items for different sectors of the questionnaire. Based on correlation coefficients, a positive and significant correlation was found between all aspects of cooperative functions with strengthening entrepreneurial characteristics and opportunity identification competencies of rural women as two dependent variables. Regression analysis also showed that the three functions of cooperatives like market supply and development, strengthening personal motivations and capabilities, and providing capital and production infrastructure can explain 58.2% of changes of strengthening entrepreneurial characteristics as dependent variable.  Also 42.7% of changes in rural women’s opportunity identification competencies explained by three functions like market supply and development, providing capital and production infrastructure, and education and information related functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperatives
  • rural women’s Cooperatives
  • entrepreneurship
  • entrepreneurial characteristics
  • opportunity identification
آجیلی،ع.، منجمزاده،ز.واشرفی،پ.(1388).بررسیمسائلومشکلاتتعاونی‌هایزناناستانخوزستانوراههایارتقایکمیوکیفیآنها.تعاون،20(208 و209)، 63- 81.
احمدپورداریانی،م. (1380). کارآفرینی( تعاریف،نظریاتوالگوها). تهران: انتشاراتپردیس.
اعظمی، م.، یعقوبی فرانی، ا. ع. و موسوی، ع. (1391). عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی استان همدان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال 23 (دوره جدید)، شماره 10، 75-100.
اکبر پور دباغی، ف. (1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی. تعاون، 20 (207 و 208)، 111-114.
ایمانی جاجرمی، ح. و پوررجب میاندوآب، پ. (1389). سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تأکید بر عوامل زمینه ای موثر بر آن (مطالعه موردی: دهیاران روستاهای شهرستان میاندوآب). پژوهش‌های روستایی، شماره 1، 67-96.
بابایی فینی، ا. و رحمانی، ب. (1392). تحلیل راهبردهای موثر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3(10)، 113-132.
ترکمان، م. و افشار، م. (1389). بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راه های بهبود مهارتهای مدیریتی در شرکت های تعاونی فعال اشتغالزایی استان همدان. نشریه تعاون، شماره 2، 111-28.
حسینی فرج اله، س.ج. و ده یوری، س. (1385). تأثیر تنوع جنسیتی بر روحیه کارآفرینی زنان روستایی. نشریه رویش، 4(14)، 4-20.
خسروی پور، ب. و عسگریان دهکردی، ف. (1388). ضرورت تقویت آموزش های کارآفرینی در فعالیت های کشاورزی. نشریه کار و جامعه، شماره 112، 14-23.
رحیمی، ش. و واحد چوکده، س. (1387). تبیین جایگاه تعاونی­ها در موفقیت کارآفرینان، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 196، 69-89.
رستمی، م. و فیض بخش، ع.ر. (1392). ارائه گونه شناسی از فرصت های کارآفرینی بر اساس منشأ و فرایند شکل گیری آنها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 7(27)، 1-32.
زارعی پهنه کلائی، س. ح. ، احمد پور، ا. و چرمچیان، م. (1392).  عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(7)، 79- 100.
صفری شالی، ر. (1387). عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی (مطالعه موردی زنان روستایی استان زنجان). نشریه زن در توسعه و سیاست، 20، 137-161.
غیاثوند غیاثی، ف.، فرج اله حسینی، س.ج و حسینی، س. م. (1391). تحلیل عامل‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی تعاونی های کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره20، 107.
فرزین فر، م.(1387). کارآفرینی و تعاون. مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، قسمت دوم، صفحه 53-84، دانشگاه یزد، یزد.
کرمی، ش. (1390). نظرسنجی زنان روستایی پیرامون اثر توسعه مشاغل جدید کشاورزی بر توسعه پایدار روستایی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران.
گل محمدی، ف.، معتمد، م. ک. و رخشانی‌پور،  گ. (1388) .نگاهی بر اهمیت و کارکرد شرکتهای تعاونی در افزایش بهره‌وری و توانمندسازی  زنان روستایی (با تأکید بر خراسان جنوبی). اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی. دانشگاه زابل. 27 بهمن. زابل.
ممیز، آ.، قاسمی، س.ع. و قاسمی، س. ف. (1392). بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان. نشریه رشد فناوری، شماره 35، 15-22.
مهدوی، م. و عذاری، ز. (1385). مطالعه نرخ کارآفرینی مدیران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیرسازمان­های مرتبط. فرایند مدیریت و توسعه، 20(65) ،13-27.
میرک زاده، ع. و غیاثوند غیاثی، ف. (1390). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بر تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کرمانشاه. مجموعه مقالات نخستین همایشبین­المللی ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی . وزارت تعاون. فروردین 1390. تهران.
هرندی زاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی. دانشکاه تربیت مدرس.
هماپور، ف.، شریف‌زاده،  ا. و عبدالله‌زاده، غ. (1393). بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. فصلنامه تعاون وکشاورزی، 3(9)،113-153.  
یعقوبی فرانی، ا.، حسینی نیا، غ.، معتقد، م. و زلیخایی سیار، ل. (1393). کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش آموخته کشاورزی استان همدان.فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(9)، 85-111.
Alsos, G. A., & Kaikkonen, V. (2004). Opportunity recognition and prior knowledge: a study of experienced entrepreneurs. In 13th Nordic Conference on Small Business Research (pp: 1-17).
Alvarez, S.A., & Barney, J. B.) 2007(. Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal,
1(1-2),11-26.
Benson, T. (2014). Building good management practices in Ethiopian agricultural cooperatives through regular financial audits”. Journal of
Co-operative Organization and Management
, 2 (2), 72-82.
Berglund, H. (2007). Opportunities as existing and created: a study of entrepreneurs in the Swedish mobile internet industry. Journal of Enterprising Culture, 15 (3), 243-273.
Chell, E., & Burrows, R. (1991). The small business owner- manager, in Stanworth, J. and Gray, C. (eds) Botton 20 years on: the small firm in the 1990s, London: paul chapman, ch. 7, pp.151-1770
Dvir, D., Sadeh, A., & Malach-Pines, A. (2010). The fit between entrepreneurs' personalities and the profile of the ventures they manage and business success: An exploratory study. Journal of High Technology Management Research, 21(1), 43– 51.
Goel, S. (2013). Relevance and potential of co-operative values and principles for family business research and practice. Journal of Co-operative Organization and Management, 1, 41-46.
Gurol, Y., & Atsan, N (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education & Training, 48(1), 25-38.
Khanka, S. (2003). Entrepreneurial Development. New Delhi: Chandan Company ltd.
Kuratko, D. F., & Hodgetts, R. (2001). Entrepreneurship: a contemporary approach. 2nd ed. USA. Harcourt College Publisher
Matviuk, S. G. (2010). A study of Peruvian entrepreneurs leadership expectations. Journal ofAmerican Academy of Business Cambridge, 16(1), 65- 70.
Rao, St., Rao, G.T., & Suri Ganesh, M. P. (2011). Women entrepreneurship in India (A case study in Andhera Pardesh). The Journal of Commerce, Vol. 3, No.3.
Roque, B.C., & Ramanujam, Z. (2011). Omani women entrepreneurship SMEs in Oman. Eigth Aims International Confrence on Management.
 Ruostesaari, M.L., & Troberg, E. (2016). Differences in social responsibility toward youth: a case study based comparison of cooperatives and corporations. Journal of Co-operative Organization and Management, 4(1), 42-51.
Schumpeter, Joseph A. (1931). The theory of economic development. Cambridge, MA:Harvard University Press.
Shane, S.A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual –opportunity nexus. UK: Edward Elgar Pub.
Sumelius, J., Tenaw, S., Bee, F. K., & Chambo, S. (2015). Agenda on cooperatives for development cooperation in Tanzania. Journal of Co-operative Organization and Management, 3(2), 42-51.