اثر توانمندسازی روان‌شناختی وحمایت سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات نشان داده‌اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت ‌تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان‌شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان‌شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعة آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارة کل تشکیل ‌دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش‌نامه‌ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده‌ها پس از جمع آوری، با نرم‌افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می‌گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Empowerment and Organizational Support on Increasing the Job Performance of Employees of the General Directorate of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • nima soltaninejat 1
  • aliasghar rashid 2
  • Hossein khanifar 3
1 Ph.D. student of business management, University of Tehran
2 MSc., Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
3 Professor of Faculty of Management and Accounting, University of Tehran
چکیده [English]

To overcome the complexities and acceleration of the challenges we face today, the success of an organization is likely to depend on how much the staff can be empowered. Psychological empowerment is a relatively new conceptual concept in the management and organization literature and perhaps one of the most controversial topics. The present study intends to study the effect of psychological empowerment, citizenship behavior and organizational support in order to achieve the necessary mechanisms for promoting job performance. The research method is descriptive-correlational and is a type of structural equation. The statistical population of this research includes 110 managers and employees of Ministry of Labor, Social Co-operation and Social Welfare of Kerman. Using a Morgan table, a sample size was 86 for this study. The sampling was selected by stratified random sampling. A questionnaire was used to collect data. Confirmatory factor analysis was used to determine the validity of the questionnaires.Data were analyzed by AMOS statistical software. The results showed that psychological empowerment has a significant effect on citizenship behavior and job performance. Also, the effect of organizational support on citizenship behavior and job performance, and the effect of citizenship behavior on job performance is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological empowerment
  • perceived organizational support
  • job performance
  • Department of Cooperatives
  • Labour and Social Welfare
آقاجانی، ح.ع.، صمدی میارکلائی، ح. و صمدی میارکلائی، ح. (1392). ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان. نشریه مدیریت ‌دولتی، 5(2)، 1-18.
اسحاقیان، ز.، کاظمی، ع. و شائمی، ع. (1395). تحلیل تأثیر تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی. پژوهش‌های مدیریت ‌عمومی، 9(33)،167-189.
بهرامی، ح.م. و صریحی اسفستانی، ر. (1394). ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24(78)،1-16.
حسنی، م.، فتحی، ص.، حسین‌پور، ع. و قاسم‌زاده، ا. (1393). نقش توانمند‌سازی روانشناختی بر بهبود عملکرد شغلی و احساس پاسخ‌گویی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه. مدیریت بر آموزش سازمانها، 3(2)، 65-82.
حمیدی زاده، ع.، رشید، ع.ا. و  سلطانی نژاد، ن. (1395). شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزة خدمت‌محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان). مجله مدیریتسرمایةاجتماعی، 3(2)، 233-250.
دامغانیان، ح.، جمشیدی، ل. و قلعه آقابابایی، ف. (1394). تأملی بر حمایت سازمانی ادراک شده در پرتو سرمایه اجتماعی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 5(4)، 73-89.
دهقانی سلطانی، م.، حامدی، س.، جهانشاهی جواران، پ.، آل طه، ح. و فارسی زاده، ح. (1396). 'تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی شغلی در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 6(21)، 29-66.
سعدی، ح. و خیاطی، م. (1393). تبیین نقش واسطه رفتارهای شهروندی سازمانی در رابطه میان نگرش‌های شغلی و سازمان یادگیرنده. نشریه مدیریت ‌دولتی، 6(3)، 503-522.
شاه‌حسینی، م.ح.، استیری، م. و کشفی، م. ا. (1395). بررسی تأثیر حمایت‌سازمانی ادراک‌شده و حمایت‌ سرپرست ادراک‌شده بر تعهد‌سازمانی و عملکرد فردی کارکنان. نشریه مدیریت ‌دولتی، 8 (2)، 391-373.
طاهری، ی.، محمدی، ج. و جعفری‌نیا، س. (1393). بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی‌سازمانی با توجه به نقش مداخله‌گر توانمندسازی کارکنان. نشریه مدیریت دولتی، 6(4)، 769-789.
طبرسا، غ.، هادیزاده، ا. و کشته گر، ع. (1389). ارائه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 101-114.
عسگری، ب.، پورسلطانی زرندی، ح.، آقایی، ن. و  فتاحی، ج. (1392). ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران. نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی، 1(2)، 19-28.
قاسمی، ا.ر. (1392). بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(1)، 63-82..
نوروزی س. ح.، ر. (1391).  اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره تربیت بدنی. فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 15، 87-103.
Akgunduz, Y., & Sanli, S. C. (2017). The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118-125.
Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital. The Journal of Strategic Information Systems, 24(2), 65-89.
Aksel, I., Serinkan, C., Kiziloglu, M., & Aksoy, B. (2013). Assessment of teachers’ perceptions of organizational citizenship behaviors and psychological empowerment: an empirical analysis in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 69-73.
Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.
Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Wang, J., & Stoverink, A. C. (2017). A bigger piece of the pie: the relative importance of affiliative and change-oriented citizenship and task performance in predicting overall job performance. Human Resource Management Review, 27(1), 97-107.
Dinh Tho, N., Dong Phong, N., & Ha Minh Quan, T. (2014). Marketers' psychological capital and performance: the mediating role of quality of work life, job effort and job attractiveness. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 6(1), 36-48.
Gelbard, R., & Carmeli, A. (2009). The interactive effect of team dynamics and organizational support on ICT project success. International Journal of Project Management, 27(5), 464-470.
Gilbert, S., & Lanschinger, H. K. S., & Lieter, M. (2010). The mediating effect of burnout on the relationship between structural empowerment and organizational citizenship behaviours. Journal of Nursing Management. 18(3), 339–348.
Indradevi, R. (2012). The impact of psychological empowerment on job performance and job satisfaction in Indian software companies. International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 2(4), 36-48.
Ibrahim, H. I., Isa, A., & Shahbudin, A. S. M. (2016). Organizational support and creativity: the role of developmental experiences as a moderator. Procedia Economics and Finance, 35, 509-514.
Jin, M., McDonald, B., & Park, J. (2016). Followership and job satisfaction in the public sector: the moderating role of perceived supervisor support and performance-oriented culture. International Journal of Public Sector Management, 29(3), 218-237.
Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2012). The effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and beverage employees in a deluxe hotel. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 369-378.
Kim, T. -Y, & Kim. M. (2012). Leaders’ moral competence and employee outcomes: the effects of psychological empowerment and person–supervisor Fit. Journal of Business Ethics .
Lan, X. M., & Chong, W. Y. (2015). The mediating role of psychological empowerment between transformational leadership and employee work attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 184-191.
Lamastro, V. (2010). Commitment and perceived organizational support. In National Forum of Applied Educational Research Journal, 23(3).
Najafi, S., Noruzy, A., Azar, H. K., Nazari-Shirkouhi, S., & Dalvand, M. R. (2011). Investigating the relationship between organizational justice, psychological empowerment, job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior: an empirical model. African Journal of Business Management, 5(13), 5241.
Rabiatul, W.A., & Agus, B.P. (2012). The relationship between soft TQM and organizational citizenship behavior: a case of Islamic Banks in Indonesia. International Review of Sciences and Humanities, 2(2), 213-226.
Singh, K. (2016). Influence of internal service quality on job performance: a case study of royal police department. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 28-34.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, Measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
Tuuli, M. M., & Rowlinson, S. (2009). Performance consequences of psychological empowerment. Journal of Construction Engineering and Management, 135(12), 1334-1347.
Wang, J., & Wong, C. K. (2011). Understanding organizational citizenship behavior from a cultural perspective: an empirical study within the context of hotels in Mainland China. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 845-854.
Yadav, M., & Rangnekar, S. (2015). Supervisory support and organizational citizenship behavior: Mediating role of participation in decision making and job satisfaction. in evidence-based HRM: a global forum for Empirical scholarship (Vol. 3, No. 3, pp. 258-278). Emerald Group Publishing Limited.
Zumrah, A. R., & Boyle, S. (2015). The effects of perceived organizational support and job satisfaction on transfer of training. Personnel Review, 44(2), 236-254.