بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی عضو تعاونی‌های روستایی زنان در شمال استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

2 کارشناس نظارت و برنامه ریزی آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامـل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی در شمال استان تهران انجام گرفت. جامعة آماری را 118 نفر از اعضای تعاونی های روستایی زنان در شمال استان  تهران تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه صورت گرفت. روایی ابزار پژوهش (پرسش‌نامه) با بهره‌گیری از نظر ده نفر از استادان دانشگاه پیام نور تهران و متخصصان مربوط بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با محاسبة میزان ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار آن در قسمت های مختلف پرسش‌نامه  بالاتر از 812/0 محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد رابطة معناداری میان عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی مالی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی- قانونی با موفقیت کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد که از بین این عوامل بیشترین تأثیر در موفقیت کارآفرینی زنان روستایی مورد تحقیق، مربوط به عوامل اقتصادی- مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on the Success of Rural Women Entrepreneurship Member of Women's Rural Cooperatives in the North of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Mirzahasan Hosseini 1
  • mahin dolati 2
  • Mahdieh Parpanji 3
1 Faculty Member of Payame Noor University
2 executive specialist - Supervising and planning courses, Labour & Social Security Institute
3 lecturer at Payame Noor University
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the factors affecting the entrepreneurship success of rural women in North of Tehran province. The statistical population of this research was rural women, s cooperatives in North of Tehran province who were surveyed in 118 census cases. This research was conducted through a survey method and using a questionnaire tool. The validity of the research instrument was evaluated using the views of ten professors of Payame Noor University in Tehran and experts. The reliability of the tool was also calculated by calculating the Cronbach Alpha coefficient, which was calculated in different parts of the questionnaire equal to and above 0.812. Findings of the research show that there is a significant relationship between individual, family, economic-financial, social -cultural and political-legal factors with the success of rural women's entrepreneurship, which among these factors, the most important factor in the success of rural women entrepreneurship research is economic and financial factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Entrepreneurship
  • Rural Entrepreneurship
  • Rural Women coorperatives
  • Effective Factors on Entrepreneurship Success North of Tehran province
آقا رفیعی، د. و وزیری هشی، ف. (1394). نگاه اسلام اعتدالی به ارتباطات انسانی زنان در تطابق با سایر دیدگاه ها؛ بررسی تأثیرات ارتباطات میان فردی زنان بر توسعه. کتابچه دومین همایش ملی اعتدال زنان، اعتدال و توسعه. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران.
افتخاری، ع. ر.، طاهرخانی، م. و سجاسی قیداری، ح. (1388). تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی. روستا و توسعه، (12) 3، 41-72.
حسام، م.، نجفی کانی ، ع. ا. و آشور، ح. (1394). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، مطالعه موردی : دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(11)، 37-56.
حسینی، م. ح. و دولتی، م. (1396). شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری استان لرستان. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در لرستان، فروردین و اردیبهشت، لرستان.
حمایتی کلش، س. ( 1389). مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خباززاده، ن.‌ (1390). جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آن‌ها در فرایند  توسعه‌. ماهنامه دهیاری‌ها، شماره 33، ص12.
راسخی، ب.، قمبر علی، ر. و علی بیگی، ا. ح. (1395). بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-47، شماره 2، 521-532.
رفعتی، ش. (1395). کارآفرینی فرهنگی "کنکاشی اقتصادی در سینمای ایران و آمریکا". فصلنامه شاخص کارآفرینی، شماره 2 (ویژه نوروز)، ص 35.
روشن نیا، د.، خادمی، ر.، کردی، ل. و صلحی فام اصل، ژ. (1394). بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیت‌های آن. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، شماره 190، 82-98.
زارعی، ی. (1395). سنجش برخی شاخص های توسعه اجتماعی در مناطق روستایی: مورد مطالعه، استان هرمزگان. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،7(28)، 193-230.
سارانی ، ا. و حیدری مکرر، ح. (1394). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان در مناطق روستایی.  مجموعه مقالات همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار. فومن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت.
سلطانی، ا. (1395). نقش مربیگری در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی. فصلنامه شاخص کارآفرینی، 2(1)، 12-20.
فقیری ، م.، زرافشانی، ک. و علی بیگی، ا. ح. (1393). بررسی تأثیر صندوق های اعتبارات خرد بر توانمند سازی زنان روستایی استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، 17(3)، 1-22.
قاسمی، س. ع.، ممیز، آ. و قاسمی، س. ف. (1392). بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان، رشد فناوری. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 9(35)، 15-22.
گلرد، پ. (1384). عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش زنان، 3(1)، 101-123.
منصوری، آ. (1394). زنان، اعتدال، سیاست‌ورزی و مشارکت در عرصه های مدیریتی. کتابچه دومین همایش ملی اعتدال زنان، اعتدال و توسعه. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران.
میرترابی، م. و حجازی، ی.‌ (1390). ‌بررسی تأثیر ویژگی­های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن‌ها در فعالیت­های کشاورزی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعۀ پایدار روستایی. دانشگاه بوعلی سینا، 15 و 16 تیر. همدان.
نوروزی، ف. و زمانی، م. ( 1394). ارتقای زنان در عرصه های مدیریتی، اعتدال و توسعه. کتابچه دومین همایش ملی اعتدال زنان، اعتدال و توسعه. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران.
هیوویتاکر، د.، بایوسیر، پ.، موموس، س.، موریشیتا، ت.، کوئینس، ت. و هیگوچی، ج. (1393). کارآفرینی تطبیقی. ترجمة سید مصطفی رضوی ، نگین فلاح حقیقی و مرتضی جعفرزاده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
یعقوبی فرانی، ا. و سلیمانی، ع. و موحدی، ر. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 12(4)،7-42.
یداللهی فارسی، ج. (1395). دانشنامه نظریات کارآفرینی. تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 513-514.
یعقوبی فرانی، ا. و سلیمانی، ع. (1394)، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدان ، زن در توسعه و سیاست ، 13(1)، 113-130.
Abdi, I.  F. ) 2014 .( Factors  influencing women participation in entrepreneurial activities in Mandera Township.Mandera Central Division. Kenya. Reg. No: L50/73402/2012. Retrieved from erepository.uonbi.ac.ke/…/ Farah_Factors.
Boz, A., & Ergeneli, A. )2014 .(Women  entrepreneurs' personality characteristics and parents' parenting style profile in Turkey.Elsevier,Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109, 92 – 97.
Bruce, R., Barringer,R., & Duance, I.) 2011 .(Entrepreneurship, Successfully launching new ventures. Pearson/Prentice Hall,2012- Business and Economics-563 pages.
Markatou, M. )2015 .(Incentives to promote entrepreneurship in Greece: results based on the new innovative entrepreneurship. Program, Elsevier، World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship.
Siri Roland, X., Syed Zamberi, A., Leilanie, M. N., & Mohar, Y. (2012). Women Entrepreneurs: making a change from employment to small and  medium business ownership, elsevier. International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme (ICSMED)
Tabatabaei, F., & Jafari, M. (2013). The study of the effect of information sources on the entrepreneurial spirit of rural women (A case study: Zabol, Iran). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, ISSN 2227-670X ©2013, 1993-1996.
Toosi, R., Jamshidi, A., & Taghdisi, A. )2015.( Affecting factors in tural entrepreneurship  (Case Study: Rural Areas of Minodasht County). Journal of Research and Rural Planning, 3(8),1-11.
Yadav, V.,  & Unni, J. )2016(. Women entrepreneurship: research review  and future directions .Journal of Global Entrepreneurship Research, (2016), 6-12.