تأثیر عضویت در تعاونی های تولید کشاورزی بر کارایی تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق، کارایی تولیدکنندگان پستة عضو و غیرعضو تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان سیرجان بررسی و مقایسه و اطلاعات لازم توسط پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. در این مطالعه، بر نقش سرمایة اجتماعی،  به عنوان عامل نرم افزاری مؤثر بر تولید، در کنار سایر عوامل تولیدی، تأکید گردید. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. مقادیر کارایی فنی کلی نهادهها و کارایی زیربرداری آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو در تعاونی‌های تولید کشاورزی با احتساب سرمایة اجتماعی و بدون آن محاسبه شد. بر پایة نتایج، کارایی فنی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی‌ها به ترتیب 83 درصد و 74 درصد و کارایی زیربرداری آب این دو گروه به ترتیب 58 درصد و 48 درصد با احتساب سرمایة اجتماعی بوده است. تأثیر ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی و عضویت در تعاونی‌ها بر کارایی فنی نهاده‌ها همچنین در قالب الگوی توبیت تعیین شد که در کل، نتایج نشان داد عضویت در تعاونی‌ها به سبب ارتباط بیشتر کشاورزان با یکدیگر و تقویت اعتماد و مشارکت بین کشاورزان و در نتیجه تقویت ابعاد متفاوت سرمایة اجتماعی، موجب ارتقای وضعیت تولیدی و کارایی کشاورزان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Membership in Agricultural Production Cooperatives on Efficiency of Pistachio Producers in Sirjan Emphasizing the Role of Social Capital

نویسندگان [English]

  • jaleh koorkinejad 1
  • abolfazl mahmoodi 2
  • gholamreza yavari 2
1 faculty member
2 faculty member
چکیده [English]

In this research, the efficiency status of a sample of pistachio producers in Sirjan Township, which was selected using Cochran formula and divided into two groups based on membership in agricultural production cooperatives, was studied. Data were collected by questionnaires in 2014 and 2014. In this study, the role of social capital as a software operating factor affecting production along with other production factors has been emphasized. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The total technical efficiency of inputs and the water sub-vector efficiency were calculated using data envelopment analysis method in two groups of farmers, including social capital and without it.The results showed that technical efficiency in cooperatives farmers was 83 and in non-member Farmer's group 74% including social capital. Also, the water sub-vector efficiency among cooperatives farmers was 58 and in the non-member farmer group was 48% including social capital.Also, the effect of different dimensions of social capital and membership in cooperatives was investigated on the technical efficiency of inputs in the form of Tobit's model.According to the results, membership in cooperatives due to the greater association of farmers with each other and the strengthening of trust and participation among farmers and, as a result, the strengthening of different dimensions of social capital, would increase the productivity and efficiency of farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • membership in cooperatives
  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Social Capital
باباخانی، ا. و واحدی، م. (1396). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی‌های شیلات استان ایلام. تعاون و کشاورزی، 6(22)، 53-79.
 پیران، پ.، موسوی، م. ط. و شیانی، م. (1385). کار پایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران). فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(23)، 9 -44.
رنجبر، ا.، کلانتری، خ. و اسدی، ع. (1391). سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های تولید کشاورزی استان مرکزی، تعاون و کشاورزی، 1(4)، 1 - 18.
سالاری، م. و محمدقلی نیا، ج. (1389). نقش راهکارهای اجتماعی در افزایش بهره وری و کارایی در تعاونی‌های تولید گندم، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی در سال 1386، تعاون، 21(1)، 78 - 101.
سپهردوست، ح. و یوسفی، س .ه. (1392). بررسی کارایی اقتصادی تعاونیهای تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها. مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 20(5)، 189-206.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
شارع‌پور، م. (1385). فرسایش سرمایه اجتماعی، مفهوم سازی، سنجش و دلالت های سیاست‌گذاری. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران.
عزیزپور فرد، ف.، قبادی علی آبادی، س. و چیذری، م. (1393). تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونیهای دامداران شهرستان کوهدشت. تعاون و کشاورزی، 3(12)، 1 - 21.
گرجی کرسامی، ع. و بابایی کارنامی، ع. (1396). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی چهاردانگه ساری، تعاون و کشاورزی، 6(24)، 129 -150.
ناطق­پور، م. ج. و فیروزآبادی، س. ا. (1384). سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در شهر تهران. مجله جامعه شناسی ایران، 6(4)، 59 - 91.
نیکچه فراهانی، ح. و نظری، ع. ر. (1387) نقش سرمایه اجتماعی در بهره­وری نیروی کار، ماهنامه تدبیر، 202، 109 - 129.
Banker, R.D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, sep.: 1078-1092.
Chebil, A., Abbas, K., & Frija, A. (2014). Water use efficiency in irrigated wheat production systems in central tunisia: a stochastic data envelopment approach. Journal of Agricultural Science,6(2),63-71.
Cochran, W. (1977). Sampling techniques. New York: Willey.
Cooper, W., Ruiz, J., & Sirvent, I. (2007). Choosing weights from alternative optimal solutions of dual multiplier models. European Journal of Operational Research, 180,443–458.
Fare, R., Grosskopf, S., & Lovell C. A. K. (1994). Production frontiers Cambridge University Press U.K., Cambridge, 54-80.
Fukuyama, F. (1995). Social capital and the global economy. Foreign Affairs, 74(5),89-103.
Li, H., & Li, M. (2011). Collective water management and technical efficiency in rice production: evidence from China. The Journal of Developing Areas. 44(2),391-405.
Putnam, R. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of America’s civic community. New York: Simon and Schuster.
Serra, T., & Poli, E. (2015). Shadow prices of social capital in rural India. a nonparametric approach. European Journal of Operational Research, 240, 892-903.
Verbeek, M. (2000). A guide to modern econometrics. Second edition, England John Wiley & Sons, Ltd.
Wang, X., Mcintosh, Ch., Watson, Ph.,  Zhang, H., & Lua, Q. (2013). Technical efficiency in small-scale irrigation cooperative and its determinants from the perspective of social capital heterogeneity: The case of northwestern China. Agricultural and Applied Economics Association. Annual meeting. August 4-6-2013-Washangton, D.C. 
Wang, X.Y. (2010). Irrigation water use efficiency of farmers and Its determinants: evidence from a survey in northwestern China. Agricultural Sciences in China, 9(9), 37-1326.