ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

2 رئیس دانشکده گردشگری و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان

چکیده

توانمندسازی به مدیران این امکان را می‌دهدکه از دانش، مهارت و تجربة همة افراد سازمان استفاده کنند، ولی اندک‌اند مدیران و افرادی که روش ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند و به کار بندند. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطة ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی انجام گرفت. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. به علاوه، در مدل تحلیلی پژوهش، شایستگی پویای مدیران متغیر مکنون برون‌زا و توانمندسازی  پویای مدیران متغیر مکنون درون‌زا هستند. تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین شایستگی پویای مدیران  و نیمرخ شخصی و نیمرخ سازمانی و توانمندسازی پویا به ترتیب، شدت تأثیر برابر 64/0، 76/0 و 36/0 است. همچنین شدت اثر بین توانمندسازی پویا و اقتصاد مقاومتی 79/0 است که نشان از رابطة مناسب میان معیارهای تحقیق دارد. برای تعیین اولویت نهایی عناصر از فن FAHP استفاده ‌شد. با توجه به پنج معیار اصلی و 18 زیرمعیار، شاخص " تحصیلات دانشگاهی " با وزن 110/0 در اولویت نخست و شاخص  "عمومی " با وزن 101/0 در اولویت دوم قرار دارد. برپایة نتایج به دست آمده می‌توان گفت که با رویکردهای ساختاری و برنامه‌ریزی، مدیریتی و سازمانی، مشارکتی و اقدام و عمل کارکنان، مدیران می‌توانند توانمندی‌های خود را در سرمایه‌گذاری، امور تولیدی، تحقیق و توسعه، نوآوری و بازاریابی بسنجند و ضعف‌ها را شناسایی کنند تا دستیابی کامل به اهداف میسر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managers' Empowerment Dimensions Based on Resistive Economics of Manufacturing Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Younos Vakil Alroaia 1
  • Ali Akbar Aminbidokhti 2
1 DOS in Management, Semnan Branch, Islamic Azad University
2 Faculty of Management, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Although empowerment allows managers to use the knowledge, skills, experience of all organizations, but there are few directors and people who know how to create an empowerment culture. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between managers' empowerment dimensions based on resistive economics of manufacturing cooperatives. This is a purposely applied study, and in terms of Gathering data it’s descriptive, and of type of correlation. In addition, in the analytical model of research, dynamic competency of managers as exogenous latent variable, the dynamic empowerment of managers is endogenous latent variable. Analyzing the research hypotheses showed that between dynamic competency of managers and personal profile and organizational profile and dynamic empowerment, the intensity of effect was 0.64, 0.76 and 0.36, respectively. The intensity of the effect between dynamic empowerment and resistive economy is 0.79, which indicates an appropriate relationship between research criteria. The FAHP technique is also used to determine the final priority of the elements. According to the five main criteria and the 18 sub-criteria, the priority of the “university education” index was 0.11 in the first priority, the "general" index with a weight of 0.101 in the second priority. According to the results, it can be stated that with the structural and planning approach, managerial and organizational, participatory and action of employees, cooperative managers have their capabilities in the fields of investment, manufacturing, research and development, innovation and marketing. Accurately and accurately identify all deficiencies so that they can achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Empowerment of Managers"
  • "Manufacturing Cooperatives"
  • "Resistance Economics"
  • "Dynamic Competency of Managers"
آقایار، س. (1382). توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی. ماهنامه تدبیر، شماره 135، 28-43.
ابطحی،ح. وعابسی،س. ( 1386 ). توانمندسازیکارکنان. تهران:انتشاراتمؤسسهپژوهشوآموزشمدیریت.
ابوالعلائی، ب. و غفاری، ع. (1386).  مدیران آینده: مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
اعرابی، س. م. و خدادادی، ع. (1390). الگوی هماهنگی درونی راهبردهای ارتباطات منابع انسانی و عملکرد سازمان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(10)، 25-48.
ایرانزاده، س. و بابایی هروی، ص.(1386). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی به روش تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی). فصلنامه مدیریت بهره وری، 4(13)، 59-84.
بابایی زکلیلی، م. ع. (1385). طراحی نظام جامع توسـعه مـدیران (تجربـه در سـازمان گـسترش و نوسازی صنایع). سومین کنفرانس توسعه منابع انـسانی (ص. 32-11). تهـران: مؤسـسه مطالعـات و بهره‌وری نیروی انسانی.
باکینگهام، م.وکافمن،ک. (1387).گامنخست:رهیدنازقانون‌هایکهنه. ترجمة رضایی‌نژاد.تهران: نشرفرا.
بختیاری، ب. و نوه ابراهیم،ع.(1386).  توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات ویرایش.
بلانچارد ، ک. (1379). سه کلید توان‌افزایی. ترجمه امینی. تهران: نشر فردا.
بیگلری، ن.، پزشکی راد، غ. و زمانی میاندشتی، ن. (1392). راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44 (1)، 109-119.
بینائیان، ا. ، علی بیگی،  ا.ح. ، ملک حسینی ، ا. ، حسین حیدری، ح. و   زارعی،ا. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توانایی مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیر ة تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان هرسین. فصلنامه تعاون و کشاورزی ،  4( 15 )، 41 64.
حاجی کریمی، ع. و رنگریز، ح.( 1384 ). مدیریت منابع انسانی. چاپ دوم. تهران: نشرمؤلفین.
خسروی‌پور، ب.، برادران، م.، رواحی نژاد، م. و مهراب قوچانی، ا. (1393). بررسی اهمیت و نقش شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی. ماهنامه کار و جامعه، شماره 175، 24-34.
رئیسیان فرد، ع. (1395). نقش تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی . بازیابی‏شدهاز سایت تعاون یار.
سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1395) به نشانیِ    https://www.mcls.gov.ir
شکاری، غ. و صفرمحمدلو، ش. (1394). بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی با تحقق اقتصاد مقاومتی. اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد، انجمن مدیریت ایران، مهرماه 1394،
شوماخر، رندال ای. و لومکس، ریچارد جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدلسازی معادله ساختاری. ترجمة وحید قاسمی. تهران: جامعه شناسان.
غنچی، م.، چیذری، م.، صدیقی، ح. و ربیعی، ع. (1394). ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت تغییر فرانو گرا ( موردمطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4 ( 14)، 1-37.
کمالی، ی. (1394). ارائهمدلیبرایبررسیعواملتوانمندسازیمنابعانسانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی، 10 (36)، 95-119.
نمازی، ع. (1385). نقش تعاونی‌های روستایی در پویایی مطالعات موردی اقتصاد روستایی در استان یزد. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
نیرومند، پ. و رنجبر، م. (1389). نقش آموزش‌های شایستگی و مهارتی در توسعه قابلیت‌های فناوری شرکت‌های فناوری بنیان. چهارمین همایش ملـی مـدیریت فناوری. تهـران: انجمـن مـدیریت فنّاوری
وتن،دیویدای وکیمای،کمرون (1381).تواناسازیوتفویضاختیار.ترجمهبدرالدیناورعییزدانی. تهران: انتشاراتمؤسسهتحقیقاتوآموزشمدیریت.
وکیل‌الرعایا، ی.(1394). ارزیابی سطح همسویی استراتژیک فن‌آوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار در تعاونی‌های تولیدی(موردمطالعه: تعاونی‌های تولیدی کوچک و متوسط استان سمنان). طرح مطالعاتی. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان.
هداوند، س. (1386). سازه‌های اثربخشی در توان‌افزایی کارکنان. ماهنامه تدبیر، 18(180)، 54.
Bandura, A. (1977), Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioralchange. Psychological Review, 84(2),191-215.
Block, P. (1987). The empowered manager. Positive political skills at work. San Francisco: Jossey-Bass.
Cabrera, E. F. (2003). Strategic human resource evaluation. Journal of Human Resource Planning, 4(2), 35-49.
Chen,J Zhu & Xie, Y. H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1),195-212.
Christine, M. (2000). Creating an empowerment culture: examine the relationship between organizational culture and perception of empowerment. Journal of Quarterly Management, Vol.5, 27-52.
Chuns-hsien Wanga, Iuan-yuan Lub & Chie-bein Chenc (2008). Evaluating firmtechnological innovation capability under uncertainty .Tecnovation, 28(6). 349-363.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of Management Review, 13(3), 471-482.
Drucker, P.F. (1988).The coming of the new organization. Harvard Business Review, 66, 45-53.
Garavan, T. N. (2007). A strategic perspective on human resource development. Advances in Developing Human Resource, 9(1), 11-30.
Hendry, L. A. (1990). Human resource management: an Agenda for the 1990s. International Journal of Human Resource Management, 1(1), 17-43.
Herrenkohl, R. C., Judson, G. T., & Heffner, J. A. (1999). Defining and measuring employee empowerment. Journal of Applied Behavioral Science, 35(3), 373-389.
Lee, S. K., Mogi, G., Kim, J.W.,& Gim, B.J. (2008). A fuzzy analytic hierarchy process approach for assessing national competitiveness in the hydrogen technology sector. International Journal of Hydrogen Energy, 33 (23), 6840-6848.
Lepak, D. P. (1999). The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24(1), 31-48.
Lin, C.Y. (1998). The essence of empowerment: a conceptual model and a case illustration. Journal of Applied Management Studies, 7(2), 223-238.
Majlesi, M. B. (1983).Baharlanvar, Vafa Institude,Beirut. No.102, p: 7. (In Persian)
Mello, J. (2002). Strategic human resources management. OHIO: South Western College Publishing.
Ortmann, G.F., & King, R.P. (2007). Agricultural cooperatives II: can they facilitate access of small-scale farmers in South Africa to input and product markets?. Agrekon, 46 (2), 218-249.
Petrson, N. Andrew & Zimmerman, A. Marc (2004).Beyond the individual: Toward a homological network of organizational empowerment. American Journal of Communing Psychology, 3(1/2), 123-148.
Robbins, T.L., Crion, M.D., & Fredendal, L.D.(2002). An integrative model of the empowerment process. Human Resource Management Review, 12(3), 419-443.
Roy Yong – Joo Chua & Sheena S. Iyengar (2005). Empowerment through choice?, A critical analysis of the effects of shoice in organizations. Research in Organizational Behaviors, 27(2), 41-79.
Saaty, T.L. (1992) . How to make a decision: the analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9–26.
Sharma, M.K., & Kumar, G. (2008). Employee empowerment: a conceptual analysis. Journal of Global Business, 2(2), 7-12.
Smith, J. (2000). Empowerment people. London Kurgan, Siglero, Honeycutt & Pearson.
Soliman, F., & Spooner, K. (2003). Multinationals, labor management and the process of reverse diffusion. International Journal of Human Resource Management, 9(4), 696-709.
Spretzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39(2), 483-504. 
Thomas Kenneth, W., & Velthouse Betty, A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), 666-681. 
Wallace, M., & Storm, J. (2003). Organizational change in a regional local council. Australian Journal of Business and Social Inquiry, 1(2), 51-64.