عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در فرایند عرضة محصولات کشاورزی به بازار فروش (نظام تولید تا مصرف)، عملیات بازاریابی صحیح اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که عملکرد موفق در بازاریابی از اهداف توسعه روستایی و کشاورزی محسوب می‌شود. از سویی، مدیریت دانش، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها و خصوصاً عملکرد بازاریابی، همواره مورد توجه محققان بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبادل دانش ضمنی بر عملکرد بازاریابی در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری پژوهش را مدیران شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار WarpPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تبادل دانش ضمنی بین بخش‌های مختلف شرکت‌های تعاونی بر عملکرد بازاریابی این شرکت‌ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حمایت مدیران ارشد، اعتماد میان کارکنان، فرصت‌های اجتماعی، هماهنگی بخش‌های عملکردی و کیفیت ارتباطات بین بخشی بر تبادل دانش ضمنی در این شرکت‌ها تأثیر مثبت و معنادار داشت. مطابق نتایج تحقیق، حمایت مدیران ارشد و کیفیت ارتباطات بین بخشی به ترتیب با ضرایب مسیر 42/0 و 19/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر تبادل دانش ضمنی در شرکت‌های تعاونی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Tacit Knowledge Exchange on the Marketing Performance in Agricultural Production Cooperatives in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Baghbani arani 1
  • Yaser Maghsoudi-Ganjeh 2
  • zahra Ariyapour 3
  • hossein sotudeh arani 4
  • mohammad mahtari arani 4
1 Department of Agriculture Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Master of business administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Department of Management Science, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the process of supplying agricultural products to the sale market (system of production to consumption), proper marketing operations are particular importance, so that successful marketing performance was considered as a goal of rural and agricultural development. On the other hand, knowledge management as one of the most important factors influencing the performance of companies and especially the marketing performance that has always been a concern of researchers. The purpose of this study was to investigate the effect of tacit knowledge exchange on marketing performance in agricultural production cooperatives in Isfahan province. This research was a descriptive-survey method. The statistical population of the research was the managers of agricultural cooperatives in Isfahan Province, which is 580 people. By simple random sampling, 230 people were selected as Krejcie Morgant Table. For data analysis, WarpPLS software was used. The results of the research showed that the exchange of tacit knowledge between different sectors of cooperative companies has a positive and significant effect on marketing performance of these companies. Also, the positive and significant impact of top manager support, trust among employees, social opportunities, coordination of functional sectors and the quality of inter-institutional communication on the tacit knowledge exchange in these companies was confirmed. According to the results of the research, the support of top managers and the quality of inter-sectoral communications with the path coefficients (0.42 and 0.19) respectively had the most and the least direct effect on the exchange of tacit knowledge in cooperative companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Tacit Knowledge Exchange
  • Marketing Performance
  • Agricultural Production Cooperatives
اخوان، پ. و دهقانی، م. (1393). نقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت‌های بازاریابی: مطالعه موردی شرکت‌های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکی. فصلنامه رشد و فناوری. شماره 41، 27-33.
اسماعیل پور، ر.، دوستار، م. و طاهرپرور، ن. (1395). مدیریت دانش مشتری و نقش آن در نوآوری مستمر و عملکرد برتر (مطالعۀ موردی: بانک‌های خصوصی سطح استان گیلان). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 8(1) ، 1-28.
تابان، م.، شرفی، و.، حیدریان، ح. و بابایی، س. (1393). نقش مدیریت دانش در سازمان‌های هولوگرافیک (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام). فصلنامه مدیریت دولتی،6(4)، 647-664.
تابنده، س.، افزری، م.، و صالحی زاده، س. (1390). سنجش میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه مدیران و سرپرستان بیمارستان‌های منتخب خصوصی شهر اصفهان.مجله مدیریت اطلاعات سلامت،8(8)، 1051-1062.
حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. مجله تعاون، 21(3)، 89-109.
خسروی پور، ب.، برادران، م.، رواحی نژاد، م. و قوچانی، ا. (1393). بررسیاهمیتونقششرکت‌های تعاونیدربخشکشاورزی. ماهنامهکاروجامعه،شماره 175.
صفری، ع. و قره باشلونی، ر. (1393). بررسی رابطة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری، مطالعة موردی: شرکتهای فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال.  فصلنامه مدیریت بازرگانی، (6)4، 809-826.
قربانی‌زاده، و. و خالقی‌نیا، ش. (1388). نقشانتقالدانشضمنیدرتوانمندسازیکارکنان . فصلنامهپژوهشهایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین(ع)،1(2)، 85- 105.
گرجی کرسامی، ع. و بابایی کارنامی، ع. (1396). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی چهاردانگه ساری. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 6(24)، 129-150.
یزدان شناس، م. و خشنود، ع. (1393). تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت‌‏گرا. فصلنامه مدیریت دولتی، 1،  189-208.
Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: a review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365–381. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.12.005
Arnett, D. B., & Wittmann, C. M. (2014). Improving marketing success: the role of tacit knowledge exchange between sales and marketing. Journal of Business Research, 67(3), 324–331. Retrieved from https://doi.org/ 10.1016/j.jbusres.2013.01.018
Bican, P. M., Guderian, C. C., & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1384–1405. Retrieved from https://doi.org/ 10.1108/JKM-11-2016-0509
Blazevic, V., & Lievens, A. (2004). Learning during the new financial service innovation process: antecedents and performance effects. Journal of Business Research, 57(4), 374–391. Retrieved from https://econpapers. repec.org/RePEc:eee:jbrese:v:57:y:2004:i:4:p:374-391
Chang, C. L., & Lin, T. C. (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process. Journal of Knowledge Management, 19(3), 433–455. https://doi.org/10.1108/JKM-08-2014-0353
Dawes, P., & Massey, G. (2005). Antecedents of conflict in marketing’s cross-functional relationship with sales. European Journal of Marketing, 39(11/12), 1327–1344.
Eng, T. Y. (2006). An investigation into the mediating role of cross-functional coordination on the linkage between organizational norms and SCM performance. Industrial Marketing Management, 35(6), 762–773. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.05.014
Eugene Sivadas, & Dwyer, F. R. (2000). An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. Journal of Marketing, 64(1), 31–49. Retrieved from https://doi.org/10.1509/jmkg.64.1.31.17985
Foos, T.., Schum, G., & Rothenberg, S. (2006). Tacit Knowledge transfer and the knowledge disconnect. Knowledge Management, 10(1), 6-18.
Frone, M. R., & Major, B. (1988). Communication quality and job satisfaction among managerial nurses: the moderating influence of job involvement. Group & amp; Organization Management, 13(3), 332–347. Retrieved from https://doi.org/10.1177/105960118801300306
Gupta, A., & Govindarajan, V. (2000). Knowledge flows within multinational corporations. Strategic Management Journal, 21(4), 473–496. Retrieved from https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266 (200004) 21: 4<473::AID-SMJ84>3.0.CO;2-I
Hakimpoor, H., & Tat, H. (2011). Strategic marketing planning (SMP) and SMEs’ performance: The moderating effects of structural Dimensions of Marketing Networks. 2nd International Conference on Business and Economic Research, 1013–1025. Retrieved from http://www. internationalconference.com.my/proceeding/icber2011_proceeding/219-2nd ICBER 2011 PG 1013-1025 Strategic Marketing.pdf
Jackson, D. N. (2012). Using tacit knowledge for competitive advantage: a Study of sales team performance, 87. Retrieved from http://opus.ipfw.edu/ masters_theses/15/
Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70. Retrieved from https://doi.org/10.2307/1251854
Kianto, A., Vanhala, M., & Heilmann, P. (2016). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 20(4), Retrieved from 621–636. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0398
Kock, N. (2010). Using warpPLS in e-collaboration studies: an overview of five aain analysis steps. International Journal of E-Collaboration, 6(4), 1–11. Retrieved from https://doi.org/10.4018/jec. 2010100101
Kock, N. (2013). WarpPLS user manual 4.0, 94. Retrieved from http://cits.tamiu.edu/WarpPLS/ UserManual_v_6_0.pdf
Lambe, C. J., Spekman, R. E., & Hunt, S. D. (2002). Alliance competence, resources, and alliance success: Conceptualization, measurement, and initial test. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(2), 141–158. Retrieved from https://doi.org/10.1177/03079459994399
Li, T., & Calantone, R. J. (1998). The impact of market knowledge competence on new oroduct advantage: conceptualization and empirical xxamination. Journal of Marketing, 62(4), 13. Retrieved from https://doi.org/ 10.2307/ 1252284
Manfredi Latilla, V., Frattini, F., Messeni Petruzzelli, A., & Berner, M. (2018). Knowledge management, knowledge transfer and organizational performance in the arts and crafts industry: a literature review. Journal of Knowledge Management, JKM-08-2017-0367. Retrieved from https:// doi.org/10.1108/JKM-08-2017-0367
Massey, G. R., & Dawes, P. L. (2007). Personal characteristics, trust, conflict, and effectiveness in marketing/sales working relationships. European Journal of Marketing, 41(9/10), 1117–1145. Retrieved from https://doi.org/ 10.1108/03090560710773372
Morgan, N. A., & Piercy, N. F. (1998). Interactions between marketing and quality at the SBU level: Influences and outcomes. Journal of the Academy of Marketing Science, 26(3),  190–208. Retrieved from https://doi.org/ 10.1177/0092070398263002
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20–38. Retrieved from https://doi.org/10.2307/1252308
Mu, J., & Di Benedetto, A. (2012). Networking capability and new product development. IEEE Transactions on Engineering Management, 59(1), 4–19. Retrieved from https://doi.org/10.1109/TEM.2011.2146256
Natalicchio, A., Ardito, L., Savino, T., & Albino, V. (2017). Managing knowledge assets for open innovation: a systematic literature review. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1362–1383. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JKM-11-2016-0516
Newman, B. D., & Conrad, K. W. (2000). A framework for characterizing knowledge management methods, practices, and technologies. Pakm, 1–11.
Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, Vol. 85. Retrieved from https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7009-8.50016-1
Panahi, S., Watson, J., & Partridge, H. (2012). Social media and tacit knowledge sharing : developing a conceptual model. International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management (ICIKM12), 64, 1095–1102.
Parida, V., Pesämaa, O., Wincent, J., & Westerberg, M. (2017). Network capability, innovativeness, and performance: a multidimensional extension for entrepreneurship. Entrepreneurship and Regional Development. Retrieved from https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1255434
Parida, V., Westerberg, M., & Frishammar, J. (2012). Innovation performance. Journal of Small Business Management, 50(2), 283–309. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2012.00354.x
Soto-Acosta, P., Popa, S., & Palacios-Marqués, D. (2017). Social web knowledge sharing and innovation performance in knowledge-intensive manufacturing SMEs. Journal of Technology Transfer, 42(2), 425–440. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10961-016-9498-z
Tamer Cavusgil, S., Calantone, R. J., & Zhao, Y. (2003). Tacit knowledge transfer and firm innovation capability. Journal of Business & Industrial Marketing, 18(1), 6–21. Retrieved from https://doi.org/10.1108/ 08858620310458615
Tolstoy, D. (2010). Knowledge combination in networks: evidence from the international venturing of four small biotech firms. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(2), 183–202. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11365-010-0148-x
Wetzels, M., Odekerken-schröder, G., & Oppen, C. Van. (2009). Using PLS path modeling for zssessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177–195. Retrieved from https://misq.org/using-pls-path-modeling-for-assessing-hierarchial-construct-models-guidelines-and-impirical-illustration.html
Zacca, R., Dayan, M., & Ahrens, T. (2015). Impact of network capability on small business performance. Management Decision, 53(1), 2–23. Retrieved from https://doi.org/10.1108/MD-11-2013-0587