شناسایی و اولویت بندی ابعاد کارآفرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری در تعاونی های لبنی کشور با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول,ایران

10.22034/ajcoop.2018.66635

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی و فرایندی درون سازمانی است که نقش مؤثری در موفقیت سازمان‌ها دارد.در این تحقیق مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری سازمانی، که متشکل از چهار بُعد نوآوری در محصول، فرایند، اداره سازمان و بازاریابی است، ارائه شد. در این پژوهش، جامعه و نمونة آماری در دو بخش تیم تصمیم شامل متخصصان و خبرگان دارای سابقة فعالیت  در حوزة اقتصادی و کسب و کار (به‌ویژه در زمینة شرکت‌های تعاونی) به تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند غیرتصادفی انتخاب شدند. همچنین جامعة آماری تحقیق شامل کلیه شرکت­های تعاونی لبنی فعال کشور به تعداد 150 شرکت بود که بر اساس جدول مورگان، 108 شرکت تعاونی فعال به عنوان نمونة آماری تعیین شدند. مؤلفه‌های نوآوری سازمانی بر اساس مبانی نظری و مطالعات کتابخانه­ای به تعداد 32 مؤلفه شناسایی ودر نهایت، با استفاده از پرسش‌نامه غربالگری و بهره‌گیری از نظر خبرگان،  تعداد 23 مؤلفه انتخاب شد. همچنین  با استفاده از روش فرایند  سلسله مراتبی و انجام مقایسات زوجی به کمک نرم افزار Expert Choice11، ابعاد و مؤلفه‌های منتخب اولویت‌بندی گردید. نتایج نشان داد که ابعاد کارآفرینی سازمانی به ترتیب عبارت‌اند از نوآوری محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی که هر کدام دارای مؤلفه‌های مختص به خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Organizational Entrepreneurship Dimensions Based on Innovation in Dairy Cooperatives in Iran Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • mohammad rahbari 1
  • Roohallah samiee 1
  • majid ashrafi 2
  • samereh Shojaei 1
1 depatment of management,aliabad katoul branch,islamic Azad university,aliabad katoul,iran
2 Department of Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Organizational entrepreneurship is one of the main branches of entrepreneurship that plays an effective role in the success of organizations. Organizational Entrepreneurship is an internal organizational process that is influenced by internal organizational factors. In this research, after the literature studies, organizational entrepreneurship model based on organizational innovation consisting of four dimensions of innovation in product, process, organization and marketing is presented. The statistical population of this study was the non-random sample of 30 individuals selected in the two sections of the decision group consisting of experts with experience in the field of economics and business, especially in cooperative companies. Also statistical population of the study included all active dairy cooperative companies in the country consisting of 150 companies and 108 active cooperative companies were selected as statistical sample based on the Morgan table. The components of organizational innovation based on theoretical foundations and library studies were identified as 32 components, and finally, using a questionnaire and using experts' knowledge, 23 components were selected. Using the hierarchical process method and performing paired comparisons with selected Expert Choice11 software, selected dimensions and components were prioritized. The results showed that organizational entrepreneurship dimensions include product innovations, administrative innovation, process innovation, and marketing innovation, each with its own components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Dairy Cooperative
  • Organizational Innovation
بهزادی،ن.، رضوی،م. و حسینی، ر. (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(4)697-713.
پاکجو، م.ر. (1382). رابطه بین ابعاد فرهنگ با ویژگی­های مدل کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
حق شناس، ا.، جمشیدیان، م.، شائمی، ع.، شاهین، آ. و یـزدان‌شـناس، م.(1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فـصلنامه علـوم مـدیریت ایران، سال دوم، شماره 8.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1395). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، نشرآگه.
قدسی­پور، ح. (1395). فرایند تحلیل سلسله مراتبی. تهران: دانشگاه امیرکبیر.
مقدم، م.ر. و حجازی، ر. (1393). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک­ها با متغیر میانجی بازارگرایی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(2)، 211-229.
مقیمی، م. (1385). کارآفرینی در سازمان­های دولتی. تهران: انتشارات فراندیش.
Adonisi, M. P. (2003). The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organizational flexibility and job satisfaction (Dissertation). University of Pretoria, Pretoriaanalytical hierarchy process Int. J. Pavement Res. Technol., 8 (2), 112-122
Alegre, J., & Chiva, R. (2012). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: an empirical test, Technovation, Vol. 28, 315-326.
Antoncic, B., & Scarlat, C. (2008). Corporate entrepreneurship performance: Slovenia and Romania. Management, 3(1), 15–38.
Arafeh, L. (2016). An entrepreneurial key competencies’ model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 21,56-69.
Baltar, R. (2015). Desenvolvimento, globalização e trabalho decente [Development, globalization and decent work]. Cad. CRH 26, 105–122. doi: 10.1590/S0103-49792013000100008
Capon, N., Farley, J.U., Hulbert, J., & Lehmann, D.R. (1992). Profiles of product innovators among large US manufacturers. Management Science, 38, 157-69.
Damanpour, F., & Schneider, M. (2008). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: assessing the role of managers. Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 495-522.
Davidsson, P., & Wiklund, J. (2001). Levels of analysis in intrepreneurship research. Current research practice and suggestion for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.26, No.4.
Epetimehin, F.M., & Ekundayo, O. (2011). Organizational knowledge management: Survival Strategy for Nigeria insurance industry. Interdiciplinary Review of Economics and Management, 1(2),9-15.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effect of Innovation types on firm performance. Int. J. Production Economics, 133,662-676.
Handfield, R. (2009). An organization entrepreneurship model of supply management integration and performance outcomes. International Journal of Operations & Production Management, Vol, 10, P.1590.
Hilmi, M.F, Ramayan, T., Mustapha, Y., & Pawanchik, S. (2011). Product and process innovativeness: evidence from Malaysian SMEs. European Journals of Social Science, Vol.16, No.4.
Jennings, D.F. & Young, D.M. (1990). An emprical comparison between objective and subjective measure of the product innovation tomain of corporate entrepreneurship: Action and Theory, Fall, pp 53-66
Kabukcu, E. (2015). Creativity process in innovation oriented entrepreneurship: the case of Vakko. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, No. 195, 1321-1329.
Knight. R., & J. Clemon, J. (1976). A study of small and mediuom sized Canadian innovation in Canada. Faculty of management, McGill university Journal of Small Business and entrpreneuship, Vol.14, No. 2
Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1989). The intrapreneurial spirit. Training and Development Journal, 43(10), 83- 87.
Lin, C., & Chen, M. (2007). Does innovation lead to performance?. An empirical study of SMEs in Taiwan. Management Research News, 30(2), 115-132.
Lin, Chen, A. (2010). Effectiveness of entrepreneurship education in higher education institutions, in procedia - social and behavioral sciences. 115, 332 – 345.
Lukes, M. (2012). Supporting entrepreneurial behavior and innovation. Organization Centeral Europe Bbusiness Review, 1(2), 29-36.
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29, 770-791.
Oke, A., Burker, G., & Myers, A. (2007). Innovation types and performance in growing UK SMEs. International Journal of Operation and Production Management, 27(7), 735-753.
Ren, L., Xie, G., & Krabbendam, K. (2010). Sustainable competitive advantage and marketing innovation within firms, a pragmatic approach for Chinese firms. Management Research Review, 33(1), 79-89.
Zhou, Ch., & Etzkowitz, H. (2002). The entrepreneurial university and the future of higher education in China. The Scientific Basis of The Technological Era.Shenyang.Northeastern University, pp.1-17.