چالش ها و موانع توانمندی‌های تعاونی های تولید روستایی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بو علی سینا

چکیده

هدفازاینمطالعه،بررسیراهکارهایافزایشتوانمندی­هایشرکتهایتعاونیروستاییاستانهمدانباروشیتوصیفیتحلیلیبود. برایگردآوریاطلاعات،با کمک روش­هایمیدانیواسنادی 110 نفرازاعضایتعاونیروستاییاستان (شاملمدیرعاملواعضایهیئتمدیره) بهعنواننمونهبررسیشدند. دقتشاخص­هاوگویه­هادرپرسشنامهیارواییصوریتوسطمتخصصانفنتأییدشد. برایبررسیپایاییابزارتحقیق،پرسشنامهدراختیار 30 نفرازاعضایتعاونی­هاقرارگرفتونتایجآنبررسیشد وضریبآلفایکرونباخبرابر84/0 بهدستآمدکهرقمقابلقبولیاست. یافته­هایحاصلازتحیلعاملیعواملمؤثربرتوانمندیتعاونی­هایروستایینشاندادکهچهارعاملاصلیاقتصادی،سیاستگذاریوقانونی،آموزشیوبرنامهریزیواجتماعیتبیینکنندة 29/43 درصدواریانسمربوطبه عواملاثرگذاربرتوانمندیتعاونی­هایروستایی‌اند. همچنیننتایجتحلیلعاملیموانعومحدودیتهایموجودبرسرراهتوانمندیتعاونیهایروستایینشاندادکهسهعاملمدیریتی،تخصصیوحرفهایوسیاستیوقانونیتبیینکنندة 53/57 درصدواریانسمربوطبهموانعومحدودیتهایتوانمندیتعاونیهایروستاییاستانهمداناند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles and Challenges of Enhancing Capabilities of Rural Cooperatives' Firms in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Masoud Samian 1
  • Reza Movahed 2
چکیده [English]

The aim of this study was to explore the possible solutions to increase the capabilities of the rural cooperatives' firms in Hamadan. Research method used in this study was a descriptive-analytical and data gathering methods were both surveying and library research. According to the statistical population include all active cooperatives in the target villages 110 samples (directors and managerial board) were selected. Validity of the indicators and questions in the questionnaire has been verified through a panel of specialists. The reliability of the questionnaire was tested during a pre-test by 30 cooperatives' members out of research samples through the Chronbach's alpha test and it was 0.84. Results of the factor analysis on factors' affecting the capabilities of rural cooperatives, revealed that four main factors include economic, policy, legal, educational and social planning could determine 43.29 percent of the variance of the factors affecting the abilities of rural cooperatives. Results of the factor analysis on limitations and obstacles affecting the capabilities of rural cooperatives revealed that three main factors include managerial, vocational-professional, and policy- legal, could determine 57.53 percent of variance the limitations and obstacles affecting the abilities of rural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperatives
  • Cooperative Capability
  • Solutions
  • Limitations
  • Hamedan Province
بوزرجمهری، خ. و هادی‌زاده بزاز، م. (1392). واکاوی و بررسی سازه های مؤثر درتوسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان. جغرافیا وآمایش شهریمنطقه‌ای، شماره 8، 85-100.
بیگلری، ن.، پزشکی راد، غ. و زمانی میاندشتی، ن. (1392). راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌های تولید ازدیدگاه کارشناسان ملی و استانی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44(1)، 33-41.
حضرتی، م.، بابایی فینی، الف. و رحمانی، ب. (1392). تحلیل راهبردهای مؤثر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی شرستان خدابنده) مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3(11)،113- 132.
رحیمی، ح. (1385). بررسی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه‌ای. مجموعه مقالات همایش تعاون و توسعه منطقه ای. تربت حیدریه.
رضائی، ر. (1393). بررسینقشوجایگاهکارآفرینیدرتوسعهتعاونی­هایروستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره اول.
سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س. (1386). آسیب شناسی تعاونی ای تولید کشاورزی در ایران (مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآنگ). ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. مشهد: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
عطایی، پ. و  ایزدی، ن. (1394). سازه های تأثیرگذار بر زیاندهی تعاونیهای روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)،181- 196.
عطایی، پ.، ایزدی، ن. و یعقوبی فرانی، الف. (1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موفق استان همدان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(18)، 17- 28.
قنبری، ی. و برقی، ح. (1389). نقش تعاونی­های مشاع درتوسعه­ مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه­ موردی استان اصفهان. فصلنامه روستا و توسعه، 13(2)،81-101.
کرمی،ش.  و علیبیگی، ا. ح. (1393). شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تعاونی های تولید کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(10)،111-140.
کریم، م. ح. (1394). تأثیرتعاونی های روستایی بر میزان افزایش بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 7(3)، 243-255.
لطیفیان، ا. (1384). بررسی وضعیت شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازمان‌دهی نیروی انسانی پراکنده (ارائه راهکارهای مناسب). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 17(5)، 119-142.
محمدی، م. (1381). بررسی راهکارهای تقویت نیروهای استخدامی دانشگاه بیرجند. پایان‌نامه چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
نصیری، ا. (1389). آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا (مطالعه­ی موردی روستاهای شهرستان زنجان). فصلنامه روستا و توسعه، 13(3)، 127-147.
وزارت تعاون (1387). تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت تعاون و وزارت کشور درخصوص توسعه تعاونی­ها درمناطق روستایی کشور. تهران: وزارت تعاون.
Aghlemand, S., & Akbari, F. (2005). Empowering: a management strategy to achieve sustainable development.Third International Conference on Management.
Develtere, P., Pollett I., & Wanyama, F. (2008). Renaissance of African cooperatives in the 21th century –lessons from the field. Chapter 2 in Cooperating out of Poverty: the renaissance of the African cooperative movement. Governance and Social Development Resource Centre.
Downinga, M., Timothy, A., & Volkb Dean, A. (2005). Development of new generation cooperatives in agriculture for renewable Energy research, development, and demonstration projects. Biomass and Bioenergy, Vol. 28, Issue 5.
Ghiasy, F. G., Hosseini, J. F., & Malak Mohammadi, I. (2009). Factors influencing the entrepreneurship in Iran’s agricultural cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Science, 3(2), 225-232.
Hardesty, S. (2006). Positioning California’s agricultural cooperatives for the future. Rural Cooperatives Center in Department and Resource Economics.
Lawless, G. (2006). Reynolds anne, rural food cooperative: case studies reveal critical retail success factors. Universityof Wisconsin.
Mahmoodzadeh, J., & Sabouri, M.S. (2014). Factors affecing farmerstendency to establish production cooperetives by factor analysis in Mahabad (west Azarbaijan province, Iran).International Journal of Plant, Animal and Environmental Science, 4(2), 245-250.
Monavarian, A., & Niazi, H. R. (2006). Effective factors on employee’s empowering in management and planning organization. Third Conference human resource development, 4-5 December, Tehran.
Noorivandi, A.N., Hosseini, S.J.F., Mirdamadi, S.M., & Malekmohammadi, I. (2012). Analysis of husbandry cooperatives in Ahwaz township of Iran. African Journal of Business Management, 6(10), 3694-3698.
Ronco, M. A., & Natalia, L.C. (2014). Capital structure and financing decisions of agricultural cooperatives: Spanish evidence, Agricultural Economics Society, 88th Annual Conference, April 9-11, Agro Paris Tech, Paris, France.
World Bank (2007). Participatory Rural Appraisal. Retrieved from http://WWW.worldBank.org/wbi/sourcebook /sba10htm.