طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد ایلام، دانشگاه آزاد

2 گروه مدیریت، دانشگاه ایلام

3 دانشگاه ایلام

10.22034/ajcoop.2018.66633

چکیده

یکی از عوامل مهم در فرایند تصمیم­گیری ‌شرکت­ها، شیوه­های تأمین مالی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای تأمین مالی شرکت­های تعاونی انجام شد.  این تحقیق از نوع بنیادی و از جهت ماهیت‌، آمیختة اکتشافی (کیفی ـ کمی) و شیوة گردآوری داده­ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی بود و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جامعة آماری در بخش کیفی را متخصصان حوزة مالی و مدیران شرکت­های تعاونی استان ایلام تشکیل دادند که به شیوة نمونه­گیری گلوله برفی 20 نفر به این منظور انتخاب شدند و تکنیک دلفی اجرا گردید. در بخش کمی، از 1616 نفر جامعة آماری، شامل کارشناسان و مدیران عامل شرکت­های تعاونی، به شیوه تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم، 310 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی چک لیست تکنیک دلفی و در بخش کمی پرسش‌نامة مبتنی بر خروجی دلفی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. با استفاده از ضریب کندال و تحلیل عاملی تأییدی، داده­ها تجزیه و تحلیل شدند. بر پایة یافته­‌ها در چهار دورة انجام شدة دلفی، حدود96شاخص شناسایی شدندکهدرفراینددلفیپسازحذفمؤلفه­هایبامیانگین پایین، 42 شاخص در قالب 7 مؤلفة اصلی شامل سیاست‌‌های حمایتی، خلق ارزش، مشارکتمردمی، متغیرهای استقراض، سرمایه­گذاری، روش‌های نوین تأمینمالیو منابع داخلی،مؤثرارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Financing Model for Cooperative Corporations in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • karam Reza Rostami 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Esfandiar Mohammadi 3
  • Ali Yasini 3
1 Azad university of Ilam
2 Ilam university
3 ilam university
چکیده [English]

One­ of the important factors in decision-making in companies was the method of financial procurement. This paper aimed at designing a pattern of financial procurement in cooperative companies. The research method was applied research; and mixed method exploratory regarding data collection. The data collection method in the qualitative phase was based on experts’ views using Delphi technique and in the quantitative phase a researcher-made questionnaire. The population in the qualitative phase included all experts in the field of finance, members, and managers of cooperative companies in Ilam province among which 20 people were selected through snowball sampling and Delphi technique was implemented. In the quantitative phase through classified sampling based on volume 310 people were selected through Cochran sampling method. The instrument in the qualitative phase was a Delphi technique checklist and in the quantitative phase a questionnaire developed through Delphi output. Validity of the instrument was proved through content validity and its reliability was attested through Cronbach’s Alpha coefficient. Kendall’s coefficient and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The findings showed that in the four phases of Delphi implementation about 96 indexes were identified that after omitting the components with low mean in the Delphi procedure, seven main components and 42 indexes including supporting policies, creating value, public participation, loaning variables, and investment were assessed as effective in financial procurement of cooperative companies in Ilam. The results showed that experimental mean of the domestic resource variables and new methods of financial procurement are assessed as average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative companies
  • financial procurement
  • Ilam province
آقاجانی، ح.، عباسقلی پور، م. و الطافی، ش. (1389). بررسی روش های تأمین مالی در طرح­های کارآفرینانه. سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، تهران.
آقاجانی، ح.، عباسقلی پور، م. و فهیمی راد، م. (1392). تبیین روش­های تأمین مالی طرح­های کارآفرینانه. مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 9(36)، 29-36.
اسلامی ­بیدگلی،غ.و مظاهری، ط. (1388). بررسی نظریه های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 2، 4-21.
افجه­ای، ع. و سجادی نایینی، ع. (1389). بررسی و اولویت بندی انواع حمایت­های دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط (با تأکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران). فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13، 5-112.
بیگدلو، م. (1383). بررسی منابع گوناگون تأمین مالی کارآفرینان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت سرمایه­گذاری مخاطره­پذیر،  تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
جعفری، ص.، احمدزاده فر، ی.، عبادی، م. و دولت آبادی، م. (1381). بررسی رابطه روش های تأمین مالی و بازده و قیمت سهام شرکت­های بورس تهران. مجله دانشور، شماره 5.
حسنقلی­پور، ط. و آقازاده، ه. (1384). برنامه­ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط. فصلنامه پژوهشنامهبازرگانی، 2(35)، 65-100.
 حسینی، س .و سوری، ا. (1389). وضعیت تأمین مالی تعاونی­ها و شیوه­های تقویت آن. تهران: وزارت تعاونی، 27-28.
حسینی، س. ، سوری، ا. و محمدی، ح. (1391).  بررسی الگو­ها و استراتژی­های نوین تأمین مالی شرکت­های تعاونی در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 12(44)، 73-98.
خانی، ع.، افشاری، ح. و­ حسینی، م. (1392). بررسی تصمیمات تأمین مالی، زمانبندی بازار و سرمایه‌گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 1، 109-122.
دادگر، ­ی. ونظری،ر. (1388­).ارزیابی­شاخصهایتوسعهمالیدرکنفرانسبینالمللیتوسعهنظامتأمینمالیدرایران. اولین کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران. تهران: مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
زینال زاده، ا. (1390). تأمین مالی واردات، صادرات، پروژه‌ها. تهران: شرکت چاپ ونشر بازرگانی.
شیخ، م.، دهقانی، ج. و راعی، م. (1392). تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(2)، 51-68.
عطایی، ب.، ایزدی، ن. و یعقوبی فرانی، ا. (1395). مستند سازی تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موثق استان همدان. تعاون وکشاورزی، 5 (18)، 1-128.
فداییواحد،م.ومایل، م. ر. (1393). اولویتبندیعواملمؤثربرتأمینمالیدرایرانبااستفادهاز  روشفرایندتحلیلسلسلهمراتبی.فصلنامهسیاستهایمالیواقتصادی،2(6)،141-160.
کردستانی، غ.، نجفی، ع. و مظاهر، ط. (1389). بررسی تأمین روش تأمین مالی بر بازده آتی سهام وپیشرفت حسابداری. علوم اجتماعی و انسانی، 2(2)، 75-108.
محمدی،ح.(1388).مدیریتدولتینوینوضرورتحضورتعاونیها.تعاون،20 (206-207)،33-37.
نامغ،پ.(1385).مدیریتتعاونی‌ها،تهران:  انتشاراتهستان.
نجفی، ب. (1388). تجربیات جهانی در زمینۀ نقش تعاونی­ها در کاهش فقر و اشتغال زایی. تعاون، 20 (206-207)، 1-20.
 Afrasiabi, J., & Ahmadinia, H. (2011). How financing Effect on Capital structure: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). International Journal of Academic Research, 3 (1), 253-260.
 Asad Sadi, M., & Lftikhar, Q. (2011). Factors critical to the success of small-medium sized business marketing: a view from the tourism industry in Saudi Arabia, African. Journal of Marketing Management, 3(9), 226-232.
 Choe, C. (2007). The political economy of SME financing and Japans regional bank problem. Pacific-Basin Finance, 15(7), 353-367.
 Chaddad, F., & Michael, C. (2004). Understanding new cooperative models: an ownership rights topology of co-operative models. Journal of Agricultural Economics, 26, 348-360
Chaddad, F., & Cook, M. L. (2003). The Emergence of Non Traditional Cooperative Structures: public and private policy issues. Kansas City, Missouri.
Chung, K. J., Lin, S. D., & Srivastava, H. M. (2016). The complete and concrete solution procedures for integrated vendor-buyer cooperative inventorymodels with trade credit financing in supply chain management. AppliedMathematics and Information Sciences, 10(1), 155-171.
Proen­ça, P., Raul, Laureanoa, M. S., & Luis, M. S. (2014). Laureano, determinants of capital structure and the 2014 financial  isis: evidence from Portuguese SMEs, Lisbon, Portugal. Retrieved from www.sciencedirect. com
Frank,M.Z., & Goyal,­V.K. ­(2003).Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, Vol. 67: 217–248.
Herrera, J. J. D, & Davó, N. B. (2016). From cooperative to hybrid rganization: Internationalization. financing and crisis organizationalmanagement: olicies and Practices in a Global Market (150-174),
Janbaz, M. (2010). Capital structure decisions in the Iranian corporate sector. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 58.
Kim, J. (2014). Public-private infrastructure cooperative: new infrastructure financing paradigm. Transportation Research Record (pp. 136-143),
Raja, J. S.­, & Kumar, A. (2008). SME entrepreneurship, firm performance and corporate  governance practices in Indian service firms. Journal of Services  Research , 7(2),100-113.
Menyaha, K., Nazlioglub, S., & Wolde-Rufaelc, Y. (2014). Financial development, tradeopenness and economic growth in African countries: new insights from a panel causality approach. Economic Modelling Elsevier, P 386-394.
Lin, C., Ma, Y., & Xuan, Y. (2011). Ownership structure and financial constraints: evidence from a structural estimation. Journal of Financial Economics, 102(2), 416-431.
Ziramba, O. E. (2014). Domestic resources for development Financing in Namibia Constraints and Opportunities. Published by UNDP - International Policy Centre for Inclusive Growth. P 1-20.
Pachón, L. Á. S., (2016). Alternative financing instruments for Spanish cooperative. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 122, 285-313
Sun, L. (2013).  Relationship between inflation News and high frequency Stock.
 Shah, S., Amjad, S., Hasnu, S. & Amir Shah, S.M. (2010). Financing the current assets: approach followed by small and medium enterprises in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in business, 2(7), 136-144.
Chang, S. (2015). Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups. Cambridge University Press.
Perić, T., & Babić, Z. (2016). Financial structure ptimization by using a goal programming approach. Croatian Operational Research Review, 3(1),150-162.
Vinso, J. (2016). Financial planning for the multinational corporation with multiple goals. Journal of International Business Studies, 13(3), 43-58.