شناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس شرکت آبرسانی با لوله، زابل، ایران

2 عضو هیأت علمیئ گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل، ایران

چکیده

یکی از دلایل ناکامی شرکت‏های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی‏های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش ‏روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید‌های میدانی است. به این منظور، از روش‏ دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام‏مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی‏ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر، سابقة کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به‌طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Risks Affecting the Management of Agricultural Cooperative Companies in Sistan Region

نویسندگان [English]

  • shayan shahriari moghadam 1
  • mahmoud ahmadpour 2
  • hamid mohammadi 3
  • valiollah sarani 4
1 Expert of water supply company with pipe, zabol, Iran
2 Faculty staff, agricultural economics department, university of Zabol, Iran
3 agricultural economics department, zabol university, zabol, Iran
4 education and extension department, university of zabol , Iran
چکیده [English]

Over 80 years after the first agricultural cooperative in Iran, the companies failed to fulfill their mission of increasing production efficiency and improving the marketing of agricultural products. The purpose of this study was to identify the factors affecting the management of agricultural cooperatives based on expert opinions and field visits. For this purpose, the Delphi method was used to obtain expert opinions and the DEMATEL method was used to systematize the information.A total of 22 factors affecting the management of cooperatives were identified.Among them, the factors of stable and continuous financial resources, managerial experience, use of qualified experts, and target market recognition for products were highlighted.In addition to having a direct impact on the quality of management, these factors also interact with each other.According to the results, the provision of sustainable and continuous financial resources is the most effective and influential factor and mutually the most effective factor on the quality of management of agricultural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Cooperative
  • Delphi method
  • DEMATEL method
  • Sistan Area
احمدی، ن. (1388). معرفی و نقد روش دلفی. کتاب‌نامه علوم اجتماعی، 22، 100-108.
اصغرپور، م. ج. (1392). تصمیم‌گیری‌های چند معیاره. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
پاشایی‏راد، ح. (1386). نگاهی اجمالی به روش دلفی، پیک نور، 6 (2)، 63-79.
خفایی، ب. (1388). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت‏های تعاونی‏ بخش کشاورزی در شهرستان‏های بوشهر و دشتستان، مجله تعاون،20 (212)، 183-200.
شکوه عبدی، م.، زاهدی، م. و ماکویی ا. (1391). کاربرد روش دلفی و شیوه‌ دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به متغیر‌های اثرگذار بر کیفیت سازه‌ها در تهران. مهندسی عمران شریف، 2-28، ( 3)، 21-30.

عباسی، ر.، رسولی‏زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‏های تولیدی استان اردبیل. مجله تعاون، 20(210 و 211)، 71-90.

عباسی، م. (1389)، باور تعاون. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
عطائی، پ. و ایزدی، ن. (1394). سازه‌های تأثیر‌گذار بر زیان‌دهی تعاونی‌های روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 11(1)، 181-196.
 کردعلی‏وند، س.، غنیان، م.، خسروی‏پور، ب. و یزدان‏پناه، م. (1396). کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‏های روستایی استان لرستان، فصلنامه تعاون و کشاورزی. 6 (21)، 67- 85.
مجتهدی، س. م. ح.، موسوی، س. م.، هاشمی، ح. و حیدر، م. (1388). ارزیابی ریسک‌های بحرانی پروژه‌های مهندسی با استفاده از روش DEMATEL (مطالعه موردی پروژه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی). پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1-16.
نصرالهی، م.، الهیاری، م. ص.، صداقت حور، ش. و نورحسینی، س.ع. (1394). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‏های چایکاران در استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 111-126.
Akcaoz, H., & Ozkan, B. (2005). Determining risk sources and strategies among farmers of contrasting risk awareness: a case study for Cukurova region of Turkey. Journal of Arid Environments, 62 (4), 661-675.
Dalky, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science, Vol. 9, No .3.
Feyisa, A.D. (2017). The role of agricultural cooperatives in risk management and Impact on Farm income: evidence from Southern Ethiopia. International Journal of Economic Behavior and Organization, 4(4), 28-39.
Fontela, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Report. Switzerland, Geneva: Battelle Geneva Research Center.