بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بو علی سینا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویح و آموزش کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/ajcoop.2018.66630

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه بود. نیازهای آموزشی اعضای تعاونی در ابتدا با  استفاده از روش کیفی ارزیابی مشارکتی روستایی شناسایی و سپس با استفاده از روش کمی(پرسش‌نامه) اولویت‌بندی گردید. برای سنجش و اولویت­بندی نیازهای آموزشی در بخش کمی از الگوی تجزیه و تحلیل شغل استفاده شد. جامعة آماری این مطالعه شامل 230 نفر از اعضای تعاونی بودند که 144 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کمی، پرسش‌نامه بود که روایی آن را متخصصانبررسی محتواییکردند وپایاییآن با  انجامپیش‌آزمونو با استفادهازنرم افزار SPSS  تعیینشد. روش تحلیل داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مهم­ترین نیازهای آموزشی زنان عضو تعاونی نودشه در موضوعات مورد بررسی عبارت بودند از: 1. حفاظت، احیا و پیشگیری از تخریب مراتع؛ 2. کنترل آفات، بیماری­ها و علف­های هرز موجود در باغ‌ها و 3. آشنایی با طراحی مدل­های جدید گیوه و لباس. نتایج همچنین نشان داد که مهم­ترین مشکلات اعضای تعاونی عبارت بودند از: 1. عدم آشنایی کافی اعضا با اهداف، اصول و قوانین و مقررات تعاونی؛ 2. کافی نبودن سرمایة تعاونی؛ 3. استیجاری بودن ساختمان تعاونی؛ 4. انتظارات غیرمنطقی برخی از اعضا از تعاونی و 5. نگرش منفی نسبت به تعاونی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs and Obstacles Hampering Noodsheh Rural Women Cooperative Members in Paveh Township

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ghaderi2 Ghaderi 2
  • Mousa Aazami 3
2 M.Sc. graduated on agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran,
3 Associate Professor, Agricultural Extension and Education Dep., College of Agriculture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

      The main purpose of this research was to both identify and prioritize training needs of rural women cooperatives’ members. The study has used both qualitative and quantitative methodologies. Training needs of cooperatives' members were first explored by qualitative method (PRA), then prioritized by the quantitative method (questionnaire). In order to assess and prioritize the educational needs a job analysis model was used. The population included 230 members of the Noodsheh cooperative. A sample of 144 women was selected by a randomized method and Morgan’s Table was used for this purpose. The quantitative research tool was a questionnaire, that its validity was examined by a group of experts and to assess the reliability of the questions a pilot-test was used through SPSS software. Data was analyzed by descriptive and analytical methods. The results showed that the most important training needs for rural women cooperatives’ members of Noodsheh were: 1) conservation, rehabilitation and prevention of pasture’s demolition, 2) pest, diseases and weed control on gardens, 3) familiarity with designing new models of Geevah and dresses. The results also revealed that the most important problems of rural women cooperatives’ members of Noodsheh were: not enough understanding of members regarding to goals, principles and rules of coops, capital shortage of the coop, rental situation of the coop building, unreasonable expectations of some members regarding the coop, negative attitude of some members to the coop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Rural Women
  • Educational Need Assessment
  • Noodsheh
آجیلی، ع.، منجم زاده، ز. و اشرفی، پ. (1388). بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و راه های ارتقای کمی و کیفی. تعاون و کشاورزی، 20 (4)، 63-81.
آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسی و ارزیابی فعالیت­های شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.   
اشرفی، م. (1383). نگرشی بر فلسفه نظام آموزشی و ترویجی. تهران: انتشارات وزارت تعاون.
امینی، ا. و رمضانی، م. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر شرکت­های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10(1)، 121-135.   
امینی، ع. (1372).  تعاون راهی به­سوی جامعه سالم. تهران: انتشارات وزارت تعاون.    
بابایی، م.(1378). نیاز سنجی اطلاعات . تهران : انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بذرافشان، ج. و شاهین، ح. (1389). آسیبشناسیتعاونی­هایتولیدروستاییدرایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین­المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، ایران، زاهدان، 27-25 فروردین 1389.
بنار، ر.، جهانگیری­فرد، م. و محسن، س. (1390). تعاونی‌ها و تشکل‌ها از منظر قوانین و مقررات. تهران: انتشارات آذربرزین.
ترک­زاده، ج.، ناصری­جهرمی، ر. و رحمانی، ه. (1393). نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
5(20)، 217-234.
ثمری، ع. و رسول­زاده، ب. (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی­ها. نشریه مدیریت دولتی، 1(1)، 33-50.
چالدز، گ. (2006). تعاونی­ها در سده 21، راهنمای تشکیل و را­ه­اندازی تعاونی. ترجمه حسین صالح­نسب، انتشارات وزارت تعاون، چاپ اول، ص22. 
چرمچیان لنگرودی، م. و چیذری، م. (1384). تعیین نیازهای آموزشی نوغان­داران (بررسی موردی در استان گیلان). مجله پژوهش و سازندگی، شماره 67، 25-35.    
چرمچیانلنگرودی، م. وعلی­بیگی، ا. ح. (1392). بررسیعواملمؤثربرتوانمندسازیروانشناختیزنانروستایی. فصلنامهزنوجامعه،4(1)، 165-192.
چیذری، م. (1376). برنامه­ریزی برای آموزش اثر­بخش، راهنمایی برای تدوین برنامه درسی. نوشتة تیم ونتلینگ. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
درویشی­نیا، ع. ا. و صدیقی، ح. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. نشریه علوم کشاورزی ایران، 33(2)، 313-323.
دلاور، ع. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رضایی، ز. (1388) توانمندسازی زنان در فرآیند توسعه. علوم اجتماعی، شماره 42، 57-82 .
روستا، ک.، تاجریزی، الف. و زمانی­پور، ا. (1389). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونی­های تولیدی. تعاون، سال21، دوره جدید، شماره 2، 91-110.    
زرافشانی، ک.، آگهی، ح. و خالدی، خ. (1390). تعیین نیازهای آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(1)، 165-183.
ساسانی، ف. (1392). تعیین نیازهای آموزشی باغداران شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییرات اقلیمی: الگویی برای مقاوم سازی باغداران. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. وحجازی، الف. (1392). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
سعدی، ح. (1386). ارزیابی تعاونی های تولیدکشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ همدان، فصلنامه روستا و توسعه، 10(2)، 140-167.
شفیعی، ل. (1393). بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در تولید شیر بهداشتی در گاوداریهای سنتی شهرستان بم. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(4)،715-724.
شهبازی، الف. (1372). توسعه و ترویج روستایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صبوری،م. ص. و عمانی، ا. (1389). تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه­کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 3(1)، 45-56. 
عباس­زادگان، س. م. و ترک­زاده، ج. (1381). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
عباسی، م. ر. (1381). آموزش تعاون و اولویت­های پیش­رو. تعاون، شماره 127(پیاپی 216)، 4-6.  
عبدالهی، م. (1377). نظام­های بهره­برداری کشاورزی ایران. تهران: معاونت امور نظام بهره­برداری وزارت کشاورزی.
علیخانی دادوکلایی، م. و عباسی رستمی، ع.ا. (1395).  بررسی اثر عامل­های آموزشی و روا‌ن‌شناختی  بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان، تعاون و کشاورزی، 5 (20)، 171-194.
غلامعلى زاده،ث. و رضایى­مقدم،ک. (1388). چالش­هاى عمده مشارکت زنان روستایى در تعاونى‌ها. فصلنامه نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى، 7(25) 19-25.
فتحی­واجارگاه، ک. (1384). نیازسنجی در برنامه­ریزی آموزشی و درسی. تهران: نشر آییژ.
فتحی‌واجارگاه، ک. (1388). نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون. تهران: نشر آییژ.
فدائی ­بوشهر، م. (1392). بررسیعواملمرتبطبرحضورزناندراقتصادتعاونیدرمیانتعاونی‌هایفعالزنان استانگلستان. وزارتتعاونکار و رفاهاجتماعی، ادارهکلتعاونکار ورفاهاجتماعیاستانگلستان.
قاسمی، ج. (1391). نیازسنجی بهره برداران مزارع پرورش ماهی شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه رازی. دانشکده کشاورزی. خرداد.
قلی فر ، ا. و بنی­اسدی، م. (1391). عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی روستایی استان زنجان از دیدگاه مدیران: کاربرد روش AHP. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8(2)،77-90.
کرمی، ش. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولیدی (محصولات خارج فصل) استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه رازی. دانشکده کشاورزی.
کرمی، ش. و علی­بیگی، ا. ح. (1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تعاونی­های تولیدی کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 3(10)، 111-141.
کلانتری، خ. و لوایی آدریانی، ر. (1395). شناسایی و تبیین چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریة بنیانی. تعاون و کشاورزی،
5 (17)، 33-51.
محبوبی، م. و مقصودلو نژاد، س. (1393). عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی (مطالعه موردی: تعاونی فدک در استان گلستان)، تعاون و کشاورزی، 3(9)،41-60.
محمدقلی­نیا، ج.، ریاحی وفا، ع. و علیجانی، م. (1390). آسیب شناسی سازمان­های غیر دولتی محلی زنان و تبیین راهکارهای تجهیز، توسعه و تقویت آن­ها(استان­های مرکزی و مازندران). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 7(1)،101-115.
محمدی، م.، میردامادی، س. م.، ملک­محمدی، ا. و یزدی­صمدی، ب. (1388). نیازهای آموزشی گندمکاران در راستای کاهش ضایعات گندم. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5(1)، 73-82.
نکویی­نائینی،س.ع. وسلمان، م.  (1391). بررسیعواملموثربرمیزانمشارکت اعضاءدرمدیریتتعاونیهایروستایی شهرستانکرمانشاه. تعاون و روستا،4(12 و 13)، 147-165.
واحدی، م.، سلیمان نژاد، س. و مرادنژادی، ه. (1395). نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، 122-136.
Butt, T.M., Zhenguob, H., Butt, S.L., & Hassan, M.Z.Y.(2013). Need assessment of agricultural extension education for the rural subsistence poultry women in the Punjab, Pakistan. International journal of agricultural extension, 1(1), 8-14.
Jain, S. (2015). Assessment of training needs of women of eelf help groups of udaipur district. International Journal of Home science, 1(2), 35-38.
Kumari, S., Sethi, N., Malik, J. S., & Yogi, V. (2015). Need assessment of women dairy farmers, Advances in Social Research,1(1), 35-42.
Mech, D., Handique, P.K, &  Barma, H. (2010). Training needs of rural women in Era culture in Assam province.  Global Journal of Human Social Science, 10(7), 5-7.
Movahedi, R., & Yaghoubi-Farani, A. (2012). Analysis of the barriers and limitations for the development of rural women’s entrepreneurship. Entrepreneurship and Small Business, 15(4), 469- 487.
Obiora, C. J. (2013). Need assessment: overview from women farmers in Anambra State, Nigeria.Greener Journal of Agricultural Sciences, 3 (8), 618-622.
Roberts, T. G., Ganpat, W. G., Narine, L., Heinert, S. B., & Rodriguez, M. T. (2015). Trinidad food producers’ training needs for food security and implications for extension.Journal of International Agricultural and Extension Education, 22(1),7-20.
Vakoufaris, H., Kizos, TH., Spilanis, I., Kolouri, M., & Zacharaki, A., (2007).Women's cooperatives and their contribution to the local development of the North Aegean Region, Greece.  Journal of Rural Cooperation, 35(1), 19- 41.