بررسی چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌های تأمین‮ نیاز مشاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت اجرایی - مدیریت - دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی - تهران - ایران

2 مدیریت بازرگانی- مدیریت- دانشگاه آزاد تهران جنوب- تهران - ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعة حاضر با هدف تعیین چالش‌های پیش روی تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل به منظور ارائه راهکارهای مناسب توسعه و تقویت این تعاونی‌ها با استفاده  از تکنیک دلفای انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق مدیران عامل تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل موفق به تعداد 34 نفر و کارشناسان متخصص این تعاونی‌ها به تعداد 54 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند از استان‌های مختلف کشور انتخاب شدند. طی سه مرحله، در نهایت، تعداد 38 چالش از دیدگاه مدیران عامل موفق و کارشناسان استخراج شدند. این چالش‌ها در قالب عناوین "همکاری و هماهنگی"، "حمایت‌های دولتی"، "سیاست‌گذاری"، "قوانین و مقررات"، "رقابت"، "مشارکت"، "ارزیابی عملکرد و پاداش"، "فناوری"، "فرهنگ‌سازی"، "بازاریابی"، "توانایی گروه مدیریت" و "تحقیق و توسعه" و راهکارها در قالب "قوانین و مقررات"، "حمایت‌های دولتی"، "حذف موازی‌کاری"، "تعامل و همکاری"، "حرفه‌ای‌گرایی"، "ارزیابی عملکرد"، "کنترل و نظارت"، "رسمیت تعاونی"، "تحقیق و توسعه"، "استانداردسازی فعالیت‌ها"، "توان مدیریتی"، "توزیع و بازاریابی"، "فرهنگ‌سازی" و "شراکت و سرمایة اجتماعی" مقوله‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Challenges Encountered Cooperatives in Promoting Business Needs

نویسندگان [English]

  • simin rashidifard 1
  • nader mohaghegh 2
  • enayat abbasi 3
1 Executive Management - Management -ISLAMIC AZAD UNIVERSITY E-Branch - tehran - iran
2 Business Management -Management -Azad University South Tehran -Tehran - iran
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This study aimed to determine the challenges of DCPBR (Distribution of Cooperatives Provision Business Requirements). The research has been implemented in two steps. In the first step, the research conceptual framework were extracted by reviewing of the relevant documents. In the second step, by using Delphi technique the challenges of DCPBR were extracted. The respondents of this part were the managing directors of successful DCPBR and experts in the country who were selected by purposive sampling method. The output of the second step were 38 challenges that were categorized under "cooperation and coordination", "governmental supports", "policy- making", "rules and regulations", "competition", "participation", "performance appraisal and reward", "technology", "public making culture", "marketing", "the ability of the management team" and" research and development”. Finally, with paying attention to the extracted challenges some solutions were presented for removing these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cooperation"
  • "Distribution cooperative"
  • "Provision business requirement cooperative"
  • "Challenge"
  • "Delphi technique"
آزادی، ح. (1387). مقایسه سیستمی نظام‌های تعاونی در کشورهای مختلف (یک مطالعه چند موردی در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا). طرح پژوهشی، معاونت تحقیق، آموزش و ترویج تعاون. تهران: وزارت تعاون.
اتحادیه‌ بین­المللی تعاون (1385). تعاونی­ها در هزاره سوم. ترجمه‌ حمید انصاری. تهران: انتشارات پایگان.
پیکار، ع. (1388). آسیب­شناسیتعاونی‌هایاستانچهارمحالوبختیاریدرابعادساختاری. طرح پژوهشی اداره کل تعاون استان چهارمحال و بختیاری.
تیموری، م.، حیدری، ع. و نصرپور، ح. (1389). تحلیل محیطی (SWOT) شرکت‌های تعاونی حمل و نقل به منظور ارائه‌ی راهکارهای کاربردی. تهران: انتشارات طارق.
سایت اتحادیه بین‌المللی تعاون. بازیابی شده از  http://ica.coop/en/whats-co-op/history-co-operative-movement
صفری، ح. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر و ارایه الگو برای موفقیت سایر شرکت‌ها (طرح پژوهشی). معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و آموزش تعاون. تهران: وزارت تعاون.
صفری، ح.، آریان­فر، خ. و ابراهیمی، ع. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر. تعاون، 20 (212): 51-33.
عباسی، ع.، حیدری، ع.، رستمی قبادی، ف.، رشیدی‌فرد، س. و ده‌حقی، س. (1395). مطالعه تطبیقی تعاونی‌های بازاریابی و توزیعی در کشورهای مختلف به منظور ارائه الگوی مناسب (طرح پژوهشی). مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
فرحبد، ف. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی مصرف و ارایه الگویی برای موفقیت شرکت­های تعاونی استان گیلان. رساله دکتری منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران
Brookings, D. (2009). South Dakota cooperative fish and wildlife  plains bios tress laboratory 138,  SD 57007.
Conner, N. W., Roberts, T. G., & Harder, A. (2013). Competencies and experiences needed by entry level international agricultural development practitioners. Journal of International Agricultural Extension Education, 20 (1), 19-32.
Lee, S. (2007). Diversification of the rural economy: A case study on rural iIndustrialization in the Republic of Korea. Pyongyang: INSES.
Martin, M. J., Fritzsche, J. A., &  Ball, A. L. (2006). A delphi study of teachers' and professionals' perceptions regarding the impact of the no child left behind legislation on secondary agricultural education programs. Journal of Agricultural Education, 47(1), 101 –109.
Nistler, D. L., Lamm, A. J.,  & Stedman, N. (2011).  Evaluating the influences on extension professionals’ engagement in leadership roles. Journal of Agricultural Education, 52(3), 110–121.
Rayfield, J., & Croom, B. (2010). Program needs of middle school agricultural education teachers: A Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 51(4), 131–141.
Roberts, T. G., & Dyer, J. E. (2004). Characteristics of effective agriculture teachers. Journal of Agricultural Education, 45(4), 82-95.
Smalley, S. W., & Retallick, M. S. (2011). Purposes, activities, and documentation of early field experience in agricultural teacher education: A National Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 52(3), 100–109.
Warner, W. J.,  & Washburn, S. G. (2009). Issues facing urban agriscience teachers: A Delphi Study. Journal of Agricultural Education, 50 (1), 105 – 115.