بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی چهاردانگه ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی . ایران . مازندران. ساری

2 مشاورز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، ایران . تهران

10.22034/ajcoop.2018.58537

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایة اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی انجام گرفت. روش گردآوری داده‌ها پیمایش بود. جامعة آماری را 7000 نفر از کشاورزان منطقه چهاردانگهساری تشکیل ‌دادند که براساس جدول نمونه‌گیری استاندارد کرجسی و مورگان، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه‌گیری سیستماتیک استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که روایی آن با کسب نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ  برای پرسش‌نامة سرمایة اجتماعی برابر با 84/0 و برای پرسش‌نامة مشارکت اجتماعی معادل 81/0 به دست آمد و تأیید شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون‌های پیرسون  و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط اجتماعی) و مشارکت کشاورزان در تعاونی‌های تولیدی رابطة معنادار وجود دارد؛ یعنی کسانی که در  تعاونی‌های کشاورزی مشارکت داشتند بیشتر از کشاورزانی که مشارکت نداشتند دارای سرمایة اجتماعی بودند. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، اعتماد اجتماعی دارای بیشترین تأثیر  بر مشارکت کشاورزان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Role of Social Capital in Farmer's Participation in Agricultural Production Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Ali Gorjikarsamei 1
  • Ali Babaei kar nami 2
1 Lecturer in Universities and Higher Education Centers ,Iran,Mazandaran ,Sari
2 Advisers to the Minister of Labor, Social Co-operation and Social Welfare, Iran. Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of social capital in farmers' participation in agricultural production cooperatives. The data collection method was survey.  The population included 7,000 farmers in the form Surrey Chahardangeh   based on the sample of 364 subjects were selected Morgan standard. To access the sample used in the study of systematic sampling. The data collection tool was a questionnaire. Cronbach alpha reliability of the questionnaire of social capital was equal to 0.84 and 0.81 for social participation questionnaire. The results showed that between social capital and its dimensions (social trust, social cohesion, and social relations) and the participation of farmers in production cooperatives there was a significant relationship. Social trust had the greatest impact on participation of farmers in cooperatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Capital
  • Social trust
  • Social cohesion
  • social relations and participation of farmers
انصاری، ح. (1381). پژوهشی در تعاونی های روستایی ایران: مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. مؤسسه تحقیقات تعاونی. قم: انتشارات ام ابیها.
بزرگ نیا، ا. (1389). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. بازیابی شده از سایت آفتاب.
بیرو، آ. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: نشر کیهان.
توسلی، غ. (1384). مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید. نامه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره26.
خوش فر، غ. (1387). تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی. پایان نامه دکتری جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران
رحمانی فیروزجاه، ع. و سهرابی، س. (1390). نقش تعاونی در تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادیو فرهنگی. وزارت تعاون.
ساریخانی، ن. و طه، م. (1382). میزان مشارکت زنان در شرکتهای تعاونی روستایی و شناخت عوامل مؤثر بر آن (قسمت اول). نشریه اقتصاد تعاون، 5(143)، 47-54.
سرایی، ح. (1384). مقدمه‌ای بر نمونه گیری در تحقیق (چاپ چهارم). تهران: نشر سمت.
سیسیانتین، م. (1384). تمایزها و اشتراکات بوردیو و پنتاج. روزنامه همشهری، 8 خرداد.
شجاعی، ز. (1380). مجموعه مقالات کارگاه آموزش توسعه مشارکت زنان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
طلایی، آ. (1391). نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مسیر شکوفایی و تکامل تعاونی‏ها. کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد
غفاری، غ. و نیازی، م. (1385). جامعه شناسی مشارکت. تهران: نشر نزدیک.
غیاثوندغیاثی، ف. (1390). تحلیل موانع و محدودیتهای توسعه اشتغال در تعاونهای تولیدی کشاورزی ایران. کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد
قانعی راد، م.  (1384). شبکه، روابط و مشارکت در سازمان‌های غیردولتی. مجله جامعه شناسی ایران. دوره 6، شماره6.
کاستلز، م. (1380). عصراطلاعات اقتصاد جامعه و فرهنگ، قدرت هویت. ترجمه حسن چاوشیان. جلد دوم. تهران: انتشارات طرح نو.
کوزر، ل. (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی.
محسنی تبریزی، ع. (1370). مفهوم سازی و گروهبندی تئوری ها در حوزه جامعه شناسی و روان‌شناسی. نامه علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)، جلد دوم، شماره 2.
محسنی تبریزی، ع. (1375). بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی. نامه پژوهش، سال اول، شماره یک.
Axelrod, M. (1950). Urban structure and participation. American Sociological Review, 21(1),13-18.
Bekker, R. (2003). Participation in voluntary association resources personality or both. Retrieved from www.fss.un.nl/soc/homes/bekker 2003
Bourdieu, P. (1986). Forms of capital. In J. C. Richards (Ed.). Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
Bouse, J., & Wellman, B. (2005). Personal relationsships: on and off the internet.in Anita Vangelisti and Dan Perlman (eds). Cambridge  Handbook of personal relationsships. Cambridge: Cambridge University Press. P.P.709-723
Carlo, R., Weatherspoonb, D., Petersonb, C., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of manager’s power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review, 3, 27–39.
John, L., Adrian J., & Green T.W. (2001). Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness, 19(1), 17-33.
Kelly, C., & Brenlinger, S. (1996). The social psychology of collective. London: Taylor and Francis.
Krause, D., & Handfield, R.(2006). The relationships between supplier development, Commitment, social capital, accumulation and performance improvement. Journal of Operations Management, 16(5), 405-415.
Putnam, R.D. (1995). Bowling alane: Americas declining social capital. Journal of  Democracy, 6(1), 65-78.
Price, B. (2002). Social capital and factors affecting civic engagement as reported by leaders of voluntary associations. The Social Science Journal , Vol.39, Issue1.
Scrimgeour, F., McDermott, A., Saunders, C., Shadbolt, N., & Sheath, G. (2006). New Zealand gribusiness Success: an approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance. Paper resented at to New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, August 2006 Conference 25-27.