نقش تعاونی‌های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیه کارآفرینی میان اعضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بو علی سینا

3 دانشگاه یاسوج

10.22034/ajcoop.2018.58536

چکیده

هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تعاونی­های صیادی در ترویج روحیة کارآفرینی اعضاست. جامعةآماری پژوهش را اعضای سه شرکت تعاونی صیادی استان بوشهر به تعداد 1820 نفر تشکیل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. سپس برای انتخاب نمونه‌ها در هر تعاونی از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده یا لایه‌بندی استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسش­نامه از روش اعتبار محتوا و به این منظور از نظرات استادان و متخصصان (پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری) استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش­نامه، پیش آزمونی (30 پرسش‌نامه) در خارج از محدودة‌ تحقیق انجام پذیرفت و نواقص پرسش­نامه برطرف گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی­های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیة کارآفرینی بین اعضا از نظر 1/34 درصد از اعضا در حد متوسط به پایین و از دید 2/52  درصد از اعضا در حد خوب و عالی است. نتایجحاصلازرگرسیونچندگانهنیز نشان داد کهبهترتیبشرکت در دوره‌های آموزشی، مشارکت افراد در تعاونی، ویژگی­های کارآفرینانهدراعضای تعاونی، شکل‌گیری بسترهای مالی و اقتصادی توسعة کارآفرینی و رضایتازفعالیت­های انجام‌شده نقشمثبتیدرمتغیروابستةترویجکارآفرینیدارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Fishing Cooperatives in Promoting Entrepreneurship Spirit between Their Members

نویسندگان [English]

  • Masoud Samian 1
  • esmail Ahmadi hagh 3
چکیده [English]

The main purpose of this research was to determine the impacts of fishing cooperatives on promoting entrepreneurship spirit among their members. The population included 1820 members of the three fishing cooperatives in Bushehr province. Three hundred twenty samples were selected by Kerjcie and Morgan Table. A proportional stratified sampling method was used to specify the samples' numbers for each cooperative. The validity of the questionnaires was gained by the use of a panel of experts, necessary corrections were implemented. The reliability was achieved by a pilot-test among 30 members. The results revealed that rate of the fishing cooperative's success to achieve entrepreneurship spirit promotion among the members assessed (52.2%) very much and (34.1%) moderate. The results of using multiple regression showed that the variables of participation in training courses, members' participation in cooperative, entrepreneurial characteristics among the cooperatives' members, satisfaction of the cooperative's activities, establishing economic and financial structures for entrepreneurship development had respectively a positive significant effect on promoting entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishing Cooperative
  • Entrepreneurship Spirit
  • Rural Entrepreneurship
  • Bushehr Province
آمدی،الف. ،ملکمحمدی، الف. وحسینینیا،غ. (1388). تحلیلرگرسیونیعواملمؤثربرترویجکارآفرینیدر تعاونی­هایکشاورزیتهران. تعاون،20(210و211)، 18-34.
احمدپورداریانی،م. (1377).طراحیو تبیینالگویپرورشمدیرانکارآفریندرصنعت.رسالهدکتریرشتهمدیریتصنعتی،دانشگاهتربیتمدرس،تهران.
پورقاسم،ش. (1381). بررسیوضعیتومشکلاتاشتغالزناندارایتحصیلاتعالیجویای کارشهرتهران.پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهتربیتمدرس،تهران.
پیشرو،ح.( 1383).زمینه یابیایجادفرصتهایشغلیازطریقتشکلهایتعاونیدرصنایعجنبی نفت،گازوپتروشیمیمنطقهپارسجنوبیبوشهر. تهران:وزارتتعاون،معاونتتحقیقات،آموزشوترویج.
تقی پور، م. ، عباسی، ع.، چیذری، م.، و حیدری، ع. (1392). تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونیهای آب‌بران، تعاون و کشاورزی، 2(6)، 1- 22.
توسلی، ف.، چرمچیان لنگرودی، م. و احمدپور، الف. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل. تعاون و کشاورزی، 3(11)، 21-40.
جهانبانی بشاره، م.، مقصودی، ط. و سلمانزاده توتونچی، س. (1390). بررسی تحلیلی راهبردهای توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی . مجموعه مقالات نخستین همایش کنفرانس بین المللی ظرفیت­های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. وزارت تعاون. فروردین 1390. کیش.
خداشناس گل افشانی، م. (1389). بررسی میزان موفقیت کارآفرینی گروهی و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارآفرینی در بخش تعاون استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ساری.
دنیائی، ح.،یعقوبی، ج. ورجایی،  ی. (1388). عواملمؤثربرتقویتوتوسعهکارآفرینیدرتعاونی­هایکشاورزی استانزنجان، تعاون ،21(3)، 111-125.
دواس، د. ا. (1378). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. چاپ اول. تهران: نشرنی.
رسولی، ع.، رسول زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‌های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20(210 و 211)، 71-90.
سلیمانپور،م. (1385). بررسیموانعومشکلاتنیلبهرویکردکارآفرینیدرآموزش عالیکشاورزیازدیدگاهدانشجویاندورههایتکمیلیاستانتهران.پایاننامهکارشناسیارشد، دانشگاهآزادواحدعلوموتحقیقات،تهران.
صدیقی، ح. و درویشی نیا، ع. الف. (1380). بررسی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 33(2)، 313-323.
فاضلبیگی،م.م. ویاوری، غ.(1388). تعاونروستاییسرآغازیبرتوسعهکارآفرینی.  تعاون، 20(204و 205)، 42-62.
فلاحجلودار،ر. (1386).تحلیلعواملمؤثربرموفقیتکارآفرینیزنانروستاییشمالکشور. رسالهدکتری ترویجوآموزشکشاورزی،دانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقات.
کلانتری، خ. (1386). جامعه شناسی روستایی. تهران: دانشگاه پیام نور.
نامغ، پ. (1386). مدیریت تعاونی­ها. تهران: انتشارات هستان.
نیکیار،س.ط. (1382).بررسیاثراتگسترششرکتهایتعاونیدرایجاداشتغالباتأکید برفارغالتحصیلاندانشگاهیبیکاراستانتهران.پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهآزادواحدعلومو تحقیقاتتهران.
هرندی زاده، الف. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای تولید کشاورزی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
یعقوبی، ج. (1384). شناساییکارآفرینانبخشکشاورزیو ارائهراهکار­هایعلمیکاربردی لازمجهتحمایتازآنهاازطریقتشکل­هایتعاونی. گزارشطرحپژوهشی. زنجان:ادارهکل تعاوناستانزنجان.[منتشرنشده]
Amini, A. M., & Ramazani, M. (2008). Investigation the success factors of poltary growers cooperative in Irans western provinces. World Applied Sciences Journal, 5(1), 81-87.
Cobia, D., & Barton, D. G. (1989). Cooperatives in agriculture. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Dobson, B. (2002). Supporting rural entrepreneurship. Retrieved from http://www.nercrd.psu.edu/entreneur_what_works…/singhknights6part2.pdf.
Ghiasvand ghiasy, F., Hosseini, S.J.F., Malekmohammadi, I., & Hosseini, S.M. (2009). Factors influencing the enterpreneurship Iran agricultrural cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Science, 2, 1170- 1176.
Ghiasvand ghiasy, F., & Hosseini, J.F. (2010). Challenging in developing entrepreneurship in Iran's agricultural cooperatives. World Applied Sciences Journal, 10(9),1032-1037.
Haque, C. E., Idrobo, C. J., Berkes, F., Giesbrecht, D.(2015). Small-scale fishers’ adaptations to change: the role of formal and informal credit in Paraty, Brazil. Marine Policy, 51, 401-407.
Hisrich, R., & Brush, C. (1998). The woman entrepreneur: management skill and business problems. Journal of Small Business Managemant, 22,30-37.
Rogers, R. T. (1997). Agricultural markrting cooperatives in increasingly concentrated markets. Retrieved 15.June.2014 from http://www.unix. oit.umass. edu/ resec.241.
Tang , H. K. & Yeo, K. T. (1995). Technology, entrepreneurship and national development: Lesson from Singapore. International Journal of Technology Management, 10(7),797-810.