شناسایی عوامل مؤثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه‌های شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

10.22034/ajcoop.2018.58529

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین از روش نقشه‌های شناختی فازی، که یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های نگاشت عوامل اثرگذار بر پدیده هاست، انجام گرفت. برای تشکیل تیم خبره، از صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مشهد استفاده شد. در ابتدا، بیست عامل مهم از پیشبردها و موانع موجود در جهت حرکت کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین شناسایی شد، سپس با غربالگری توسط تیم خبره، از میان این عوامل ده عامل نهایی انتخاب و در فاز بعدی، این ده عامل وارد فرایند نقشة شناختی فازی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از این تکنیک، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای اینترنتی  عبارت‌ بودند از: نبود شبکه‌های استاندارد اینترنت، سیاست‌های تشویقی دولت، نداشتن نام تجاری مناسب و کمبود فناوری. در صورت تأمین و بهبود این عوامل، اعتماد مشتریان به خرید الکترونیکی، جذب سرمایه‌گذار و جهانی شدن  در کسب و کارهای کشاورزی میسر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Identification of Effective Factors on the Advancement of Agricultural Businesses towards Online Markets Using Fuzzy Cognitive Mapping Techniques

نویسندگان [English]

  • amir kariznoee 1
  • amir kariznoee 2
  • Mahmoud yahya zadeh far 3
  • Abdolhamid Safai ghadikalai 4
1 mazandaran university
2 mazandaran university
3 . Professor, Department of Commercial Management, Mazandaran University
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Mazandaran University
چکیده [English]

The present study aimed to identify the factors affecting the advancement of agricultural businesses towards online markets. In order to do this research, the method of fuzzy cognitive mapping, for mapping the factors affecting phenomena, was used. In order to form an expert team from agricultural business owners and experts from the Jihad-e-Agriculture Organization of Mashhad. At the outset, twenty important factors were identified from the obstacles and obstacles in moving agricultural businesses to online markets, then by screening by the expert team, ten of these factors were selected, and the next ten factors were selected. The process of cognitive mapping was fuzzy. According to the results obtained from this technique, the most important factors influencing the advancement of agricultural businesses towards internet markets were the lack of standard Internet networks, Government incentive policies, lack of proper brand and lack of technology. If these were to be financed and improved, will lead to customers' trust in electronic purchasing, investor attraction and globalization in agriculture and agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural businesses
  • online markets
  • fuzzy cognitive maps
  • sales of agricultural products
اسماعیلی، م.، محجوبی،م.ر. و شهبازی،ا. (1393). بازاریابی اینترنتی و خدمات کشاورزی تحت وب، گامی برای کارآفرینی در بخش کشاورزی. نشریه کارآفرین در کشاورزی، 1(2)،31 - 42 .
اطرشی،م. (1376). برداشت های نادرست از فرایند ارزشیابی. ماهنامه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، شماره 194، 31 - 33.
ریچاردسون، د.(1376). اینترنت و عمران روستایی. ترجمه مهرداد اطرشی. ماهنامه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، شماره 19، 90 - 94.
سیدجوادین،س.ر.، باباشاهی،ج.، افخمی اردکانی،م. و ابراهیمی،س.م. (1392). انعطافپذیری سیستمهای جبران خدمات زمینه ساز ارتقای  کارآفرینی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 23، 151-161.
صداقت، م. (1391). تأثیر شبکه بر نوآوری کارآفرینان، بر اساس داده های 2009-2011 دیده بان جهانی کارآفرین در کشور های منطقه منا و دانمارک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی،  دانشگاه تهران.
عزیزی، ش.(1392). میزان رعایت رفتارهای اخلاقی اسلامی بررسی موردی فروشندگان لوازم خانگی شهر تهران. پژوهشنامه اخلاق، 6(19)، 7 32.
عبادزاده، ح. (1393). آمارنامه جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات .
علویون، ج. و منهاج، م.ح. (1391). امکان سنجی بازاریابی الکترونیک برنج در شهرستان رشت. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 5(1)، 69 - 83 .
کشاورزی، ع.، صفری،س. و تیتکانلو،ص. (1394). بررسی تأثیر کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای حوزه صنعت کشاورزی مورد مطالعه: کسب و کارهای گلخانه ای شهر پاکدشت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(3)، 139 - 164.
گل‌محمدی، ا. (1386). درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست(نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در علم سیاست). پژوهشنامه علوم سیاسی، 2(1)، 19- 37.
ملاشاهی، غ. (1394). عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط زراعی و باغی شهرستان زابل. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 46(4)، 737 - 748.
موحدی، ر. (1394). راه اندازی کسب و کار های الکترونیک در کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(3)، 23 -42 .
موسوی نژاد،س.، میمند پور، ر. و بخشوده، ع. (1387). مزایا، چالش ها و روش‌های استفاده از فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی ایران. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک.تهران، 3 و 4 آذر ماه 1387. (وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، دفتر توسعه تجارت الکترونیکی).
FAO)1996). The internet and rural development. Recommendations for strategy and activity. Consultant's report (by D. Richardson). Rome.
Gadallah, A. H. (2012). Fuzzy cognitive map with dynamic fuzzy fiction and causality behaviors. Informatics and Systems (INFOS), the 7th International Conference on. Cario: IEEExplore
Hawaii Department of Agriculture (2006). Feasibility of a farmer based ecommercemarket in the state of Hawaii. Retrieved from http://www.ams.usda.gov/
Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps. Int. J. Man-Machine Studies, vol. 24, 65-75.
Kandasamy, Vasantha, W.B., & Smarandache, F. (2003). Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps. Xiquan: Phoenix.
Kumar-Patel, A., Kumar-Saxena, S., & Chauhan, A. (2010). Barriers for eagriculture in rural areas with special reference to Jhabua District Madhya Pradesh, India. World Rural Observations, 2(1), 61-65
Oebbecke, C, & O-Keefe, B. (2010). Introduction to the special section: strategies for furthering electronic commerce. International Journal of Electronic Commerce, 7(1), 91.
Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J.L. (2006). Modelling IT projects success: emerging methodologies reviewed. Technovation,27, 582- 594.
Rodriguez-Repiso, L. , Setchi, R., & Salmeron, J.L. (2007). Modelling IT projects success with Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 32, 343-459.
Schneider, M., Shnaider, E., Kandel, A., & Chew, G. (2002). Automatic construction of FCMs. Fuzzy Sets and Systems, 93(2), 161-172.
Shehata, S., Cox, L., & Connell, T. (2006). Feasibility assessment for an ecommerce cooperative to market Hawaii’s agricultural products. Retrieved from http://www.hawaiianagriculturalproducts.com/
Wen, W. (2007). A knowledge-based intelligent electronic commerce system for selling agricultural products. Computers and Electronics in Agriculture Journal, 57(2), 33–46.