تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

10.22034/ajcoop.2018.58528

چکیده

هدف تحقیق حاضرتعیین تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولید محصولات گلخانه‌ای استان تهران بود.  بدین منظور 119 نفر از فعالان در زمینه محصولات گلخانه­ای، که عضو تعاونی تولید در استان تهران بودند، به روش نمونه­گیری کاملاً تصادفی ساده انتخاب شدند و داده­های لازم از طریق پرسش‌نامه از آنها گردآوری شد. روایی این پرسش‌نامه به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ(89/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده­های به دست آمده به کمک رگرسیون تحلیل شدند و نتایج نشان داد که کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه‎‏ای استان تهران نقش داشته‌ و شاخص‌های شدت رقابتی و سرمایة مالی میزان تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصولات گلخانه­ای را تعدیل ­کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Entrepreneurship and Market Orientation on Export Performance of the Cooperative's Production of Greenhouse Products in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • mohammad Reza khabbaz yeganeh 2
  • mohammad sadegh allahyari 3
2 Former Master Student, Department of Agricultural Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of entrepreneurship and market orientation on export performance of cooperative production of greenhouse products in Tehran province. One hundred nineteen activists in the field of greenhouse products who were members of the cooperative in Tehran province were selected by simple random sampling method. Data were collected through a questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.89). Data gathered were analyzed by the use of regression analysis and the results showed that entrepreneurship and market orientation influenced export performance of cooperative producers of greenhouse products in Tehran province. Competitive intensity indicators and financial capital reduced the impact of entrepreneurship on the export performance of greenhouse products

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key wordes: entrepreneurship
  • Market oriented
  • export performance
  • greenhouse products
ابراهیم پور، ح.، صالحی صدقیانی، ج.، خلیلی، ح. (1391). بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت پتروشیمی تبریز. مجله پژوهش‌های مدیریت، 4(13)، 62-80.
ابزری، م.، رنجبریان، ب.، فتحی، س. و قربانی، ح. (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت - پیام مدیریت)، 8(31)، 25-42.
احمدپورداریانی،  م. (1378). کارآفرینی، تعاریف، نظریاتوالگوها.تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.
بهبهانی،پ. (1389). بررسیوضعموجودوشناساییمحدودیتهایکارآفرینی. فصلنامهمدیریت، 11، 41-48.
حسینی، ز، (1388). تعیین میزان بازار محوری صادرات بر عملکرد صادرات در شرکت‌های تولیدی صادراتی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری، گروه مدیریت.
قلی‌خانی، آ. (1389). تبیین مدلهای نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و ارائه یک الگوی مفهومی برای ایران. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. ص37.
مشبکی، ا. و خادمی، ع. ا. (1391). نقش برنامه‌های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه‌ها. فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 17، 90-102.
مقیمی، س. م. (1383). عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمانهای بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 7، 27 78.
ناهید، م. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. نشریه بررسی‏های بازرگانی، شماره 34، 39-58.
نوری نیا، ر. (1386). بازارگرایی: قلب بازاریابی. ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، 18(181)، 25-34.
Albaum, G., Strandskov, J., & Duerr, E. (2002). International marketing andexport management. New York :Addison-Wesley.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principles. New York: Harper & Row
Fry, F. L. (1993). Entrepreneurship: a planning approach. St. Paul:West Publishing Company, 680 p.
Griffith, D., Jacobs, L., & Richey, R. (2006). Fitting strategy derived from strategicorientation to international context. Thunderbird International Business Review,48(2), 239-262.