تحلیل رابطه میان هزینه تولید، سودآوری و ورشکستگی در تعاونی‌های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

10.22034/ajcoop.2018.58527

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مدل‌سازی سوددهی و شبیه‌سازی رابطة بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در تعاونی‌های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور، از تابع سود ناخالص برای مدل‌سازی و از روش دلتا و تابع احتمال پروبیت برای شبیه‌سازی ورشکستگی استفاده شد. داده‌های مربوط به متوسط مقدار مصرف نهاده‌ها در یک مرغداری 30000 قطعه‌ای و میزان تولید، از طریق تشکیل پانل تخصصی در گروه مرغداران جمع‌بندی شد و قیمت مرغ زنده، کنجالة سویا، ذرت و جوجه یک‌روزه نیز از وبگاه شبکه اطلاع‌رسانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به صورت روزانه استخراج گردید. وضعیت سود و زیان واحدهای مرغداری، ترکیب هزینة تولید و هزینة تمام‌شدة هر کیلوگرم مرغ زنده برای سه دسته مرغداری، با توجه به ساختار مالی مرغداری‌های کشور، محاسبه و رابطة بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در سه نوع مرغداری در دامنة قیمتی 35000 ریال تا 60000 ریال شبیه‌سازی شد. نتایج نشان داد که در متوسط قیمت مرغ زنده (50164 ریال)، در دورة مورد بررسی، احتمال ورشکستگی مرغداری‌های فاقد سرمایه در گردش و دارای اقساط تسهیلات بانکی 73 درصد، مرغداری‌های دارای سرمایه در گردش و پرداخت‌کنندة تسهیلات بانکی 32 درصد، و مرغداری‌های بدون بدهی بانکی و دارای منابع مالی کافی حدود 5 درصد است. تأمین سرمایة در گردش برای مرغداری‌ها و کشتارگاه‌های مرغ، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها و فروش مستقیم مرغ به کشتارگاه‌ها از طریق اتحادیة مرغداران، نظارت بر قیمت نهاده‌های اصلی و تنظیم بازار دو نهادة ذرت و سویا، نقش مهمی در کاهش خطر ورشکستگی تعاونی‌های مرغداری استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Relationship between Production Costs, Profitability and Bankruptcy of Poultry Cooperatives in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • EBRAHIM MORADI 1
  • SHAHRZAD AVAZIPOOR RAFSANJANI 2
1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2 Agricultural economics MSc Student University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

A Gross profit function for computing confidence intervals for functions of maximum likelihood modeling and delta method was used to compute the confidence interval for a change in the probability function to bankruptcy prediction. Data on the average consumption of inputs and the production, in a 30,000 poultry segments, Summing up through the establishment of specialized panels group of poultry farmers was gained. Also the price of live poultry, soybean feed, corn and day-old chicks were extracted from the company support animal country information network website to form of daily. Profit and loss statement poultry units, the composition of production costs and cost per kg for three categories of poultry according to the financial structure were calculated. The relationship between the price of Poultry and the probability of bankruptcy in three poultry farms in the price range of 35000 Rials to 60000 Rials was calculated. The results showed that, in the average price of alive poultry (50164 Rials) investigated, the probability of bankruptcy poultry farms lack working capital and have banking facilities installments was 73%, Poultry farms with working capital and   payments for providing banking facilities, was 32% and poultry farms that they had adequate financial resources and no bank debt, probability of bankruptcy for them was almost5%. Providing working capital for poultry and poultry processing plants, Removing brokers, and direct sales of poultry to slaughterhouses through the Poultry Unions, monitoring the price of the main inputs and adjusting the market for two inputs of maize and soybeans, will play an important role in reducing the risk of bankruptcy of poultry cooperatives in Sistan and Baluchestan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • the poultry industry؛ production costs؛ profitable
  • bankruptcyو sistan and bluchestan
اردکانی، ز. و طوسی، م. (1391). بررسی رفتار قیمتی در بازار تولید مرغ ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 79، 211-227.
انصاری زاده، ع.، باورصاد، ب. و آهنگری، ع. (1388). بررسی رکود در صنعت مرغداری با تأکید بر ریسک تجاری ومالی: مطالعه موردی شرکتهای تعاونی و خصوصی مرغداری در شهرستان رامهرمز. تعاون، شماره 206 و 207، 95-110.
اصغری، س. (1393). گزارش صنعت مرغداری در ایران. روزنامه صمت، گزارش 4612.
 توکلی، م.، موسوی، س. و طاهری، ف. (1393). تحلیل سودآوری و کارایی سود مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در واحدهای مرغداری استان فارس. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 6، 39-54.
دشتی، ق.، یاوری، س.،  پیش‌بهار، ا. وحیاتی، ب.(1390). عواملمؤثربرکاراییتکنیکیواحدهایمرغداری  گوشتیشهرستانسنقروکلیایی. نشریهپژوهشهایعلومدامی، شماره 21، 83-96.
رحمانی، ز. و قادرزاده ح. (1393).  برآوردتابعهزینه‌یمرغداریهایگوشتیدرشهرستانسنندج. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 6، 67-80.
فیض آبادی، ی. و یزدانی، س.(1388). تعیین اثر نهاده ها بر ریسک تولید درصنعت مرغداری: مطالعه‌ی موردی شهرستان سبزوار. تحقیقاتاقتصادکشاورزی، شماره 3، 63-76.
کشاورز حداد، غ. (1395). اقتصادسنجی داده‌های خرد و ارزیابی سیاست. تهران: نشر نی.
گجراتی د. (1392). اقتصادسنجی کاربردی. ترجمة نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی: تهران: انتشارات نور علم.
میرک‌زاده، ع.،  کرمیدهکردی، ع. و پاپزن، ع. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مرغداریهای صنعتی در شهرستان کرمانشاه. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، شماره 40، 27-34.
مجرد، ع.، کهخا، ا. و صبوحی صابونی، م. (1387). معرفی راهکار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه واحدهای مرغداری در منطقه سیستان. اقتصاد کشاورزی، شماره 3، 91-106.
Alabi, R.A., &  Aruna, M.B. (2005). Technical efficiency of family poultry production in Niger-Delta, Nigeria. Journal of Central European Agriculturs, 6(1), 531-538.
Erdem, C., Senturk, I., Karkacier, O., & Simsek, T. (2011). An examination of price behavior in Turkish broiler markets. The Emprical Economics Letters, 10(6).
Greene, W. H.,  (2003). Econometric Analysis. New York University, pp. 764-765.
Mohaddes, S., & Mazhari, M. (2008). Total and input factor productivity analysis of poultry in Khorasan province, Iran. American- Eurasian Journal of Agriculture & Environment, 2(1).
Njoroge, S. Ca, Bett, E. Kb, & Njehia, B. Kc.(2015). Impact of poultry feed price and price variability on commercial poultry production in Murang'a county, Kenya. IOSR Journal of Economics and Finance,1(6), 46-53.
Udoh, E. J., & Etim, N. A. (2009). Measurement of farm level efficiency of broiler production in Uyo,Akwa Ibom State, Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences, 5(1), 832- 836.
Yusuf, T.M., Tiamiyu, S.A., & Aliu, R.O.(2016). Financial analysis of poultry production in Kwara State, Nigeria. African Journal of Agricultural Research,11(8), 718-723.
Zhang, Y., Wei, M. Tiam, & Malcolm, B. (2008). Supply and demand estimates for feed grains in China. Agricultural Economics, 39(1), 111-122.