تعیین‏کننده‏های موفقیت اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تعیین‌کننده‌های موفقیت اتحادیة تعاونی‌های مرتعداری استان گلستان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ رابطه‌ای بود که به روش پیمایش انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق حاضر را 122 مدیر عامل و عضو هیئت مدیرة 23 تعاونی‏ مرتعداری عضو اتحادیة تعاونی‏های مرتعداری استان گلستان تشکیل ‏دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول رجسی و مورگان 92 نفر برآورد شد. نمونه­ها به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش‌نامه ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها بود. برای تعیین روایی پرسش‌نامه از ‌نظر تعدادی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی و همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیرة اتحادیه تعاونی‏های مرتعداری استفاده شد. برای تعیین میزان پایایی پرسش‌نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ (7/0 تا 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد محیطی (زمینه‌ای)، ساختاری و محتوایی به ترتیب بیشترین تأثیر را در موفقیت اتحادیة تعاونی‌های مرتعداری استان گلستان دارند. همچنین بین موفقیت اتحادیة این تعاونی‌ها و توانمندسازی تعاونی‌های مرتعداری رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Successful Determinants of Rangeland Management Cooperatives Alliance in Golestan Province

نویسنده [English]

  • homayun farhadian
چکیده [English]

Rangeland Management Cooperatives Alliance ( RMCA) is one of the organizations that had a significant role in protecting and restoring rangeland. In recent year RMCA in Golestan province has been one of the successful one. This study aimed to determine the successful predictors of this Alliance. This was a descriptive correlation and causative relative that have beeen done through a survey. The statistical population of this study consisted of manager and members of the cooperative rangeland management board of RMCA. Number of rangeland management cooperatives were 23 and managers and members of the cooperative rangeland management board were 122.  Using Krejcie and Morgan’s (1970) Table and simple random sampling method 92 person were selected as sample. A panel of agricultural extension and education and manager and managerial board of the RMCA confirmed the validity of the questionnaire. For determining the reliability of the questionnaire Cronbach’s alpha was calculated for different parts of questionnaire (0.70- 0.81). The results showed that environmental (background), structural and content dimensions had the most effect on the success of RMCA, respectively. Also, there were a significant and positive correlation between success of RMCA and empowerment of rangeland management cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful
  • Rangeland Management Cooperatives Alliance
  • path analysis
  • Golestan province
اسکندری، ن.، و مهدوی، ف. (1384). سیمای کلی مراتع کشور، تهران: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، دفتر فنی مرتع.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1394). آمار و اطلاعات تعاونی‌های مرتعداری. بازیابی شده از: http://golestan.frw.org.ir/00/Fa/default.aspx
 
امینی، ا. و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران.اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14(55)، 67-89.
تقوی،ن. (1382). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولید زراعی در آذربایجان شرقی. مجله تعاون، شماره 143.
حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‏های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. تعاون، 21(3)، 89-109.
حیدرپور توتکله، ز.، فمی، ش.، اسدی، ع.، و ملک‏محمدی، ا. (1387). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‏های جنگل‏نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضاء. فصلنامه روستا، 11(2)، 21-38.
دفتر ترویج و مشارکت مردمی (1393). مستندات مربوط به تعاونی‎های منابع طبیعی. سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور. تهران.
دودمان­کوشکی، ع. (1388). پاسداریازمنابع­طبیعیدرراستایاصولاخلاقزیستیوحفظ سلامتانسانازدیدگاهقرآن، فصلنامهاخلاقپزشکی، سال3، شماره 8.
رضایی، م. ( 1388 ). نگرشی بر تعاونی‏های منابع‏طبیعی و آبخیزداری. ماهنامه سبزینه، 4(35)، 28.
سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور 1394. بازیابی شده از:
http://frw.org.ir/oo/Fa/default.aspx
شاعری، ع. و سعدی، ح. (1382). راهنمای عملی مشارکت و ترویج منابع‏طبیعی. چاپ اول. تهران: انتشارات پونه.
شوکت‏فدایی، م.، و سندگل، ع. (1378). مقدمه‏ای بر مدیریت دام و مرتع، تهران: وزارت جهاد سازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر طرح و برنامه‏ریزی و هماهنگی امور پژوهشی.
شهرکی،م.، بارانی،ح. و عابدی­سروستانی، ا. (1391). تعاونی در مرتعداری­: بررسی تعاونی­های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان، مجله حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی، جلد 1، شماره 1.
شیخ سوینی، م. و قهرمان‏زاده، م. (1390). نقش مؤثر تعاونی‏ها در توسعه کشاورزی چالش‏ها و راه‏کار‏ها. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان‏های شمال‏غرب کشور. مشکین‏شهر. دانشگاه پیام‏نور اردبیل.
صفری‏شالی، ر. ( 1384 ). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‏های تعاونی، ماهنامه تعاون، 7(209)، 26- 61.
عباسی، ع. (1378). بررسی جایگاه نقش قرقبانان افتخاری در ترویج منابع‏طبیعی استان فارس. پایان‏نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه تهران.
فراهانی­فرد، س. (1385). بهره­برداری از منابع­طبیعی در نظام اقتصادی اسلام، اقتصاد اسلامی، سال ششم
فمی، ش.، چوبچیان، ش.، رحیم‏زاده، م. و رسولی، ف. (1385). شناخت و تحلیل سازه‏های موفقیت شرکت‏های تعاونی زنان در ایران. مطالعات زنان، شماره 2، 89-109.
قلی‏فر، ا. و بنی‏اسدی، م. (1391). عوامل موثر بر موفقیت شرکت‏های تعاونی روستایی استان زنجان از دیدگاه مدیران: کاربرد روش AHP. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8 (2)، 77-90.
کوسه‏غراوی، ی. (1376). بررسی فعالیت‏ها و نقش حفاظتی، احیایی ترویج مرتعداری منطقه گرگان و گنبد. پایان‏نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
محمدزاده چالی، م.، شریف­زاده، م.، ش.، عبدالله­زاده، غ.، و کوسه­غراوی، ب. (1394). بررسی کارکرد­های اتحادیه تعاونی­های مرتعداری در استان گلستان. نشریه تعاون و کشاورزی،  سال 4، شماره 16.
معین‏الدین، ح. (1372). مرتعداری. مجله جنگل و مرتع، شماره 15، ص 16.
میرزایی اهرنجانی، ح. ( 1377 ). عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی. مجموعه مقالات سمینار وجدان کاری و انضباط اجتماعی، قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
ناهید، م. (1364). نقش شرکتهای تعاونی در پیشرفت و توسعه‏ی کشاورزی. تهران: انتشارات مؤسسة آموزش و تحقیقات تعاونی.
نکویی‏نائینی، ع.، علی‏بیگی، ا.ح. و زرافشانی، ک. (1388). واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‏های روستایی شهرستان کرمانشاه. روستا و توسعه، 12(4)، 1-22
Adrian, J. L., & Green, W. T. (2001). Agricultural cooperative managers and business environment.Journal of Agribusiness, 19(1), 16-33.
Agahi, H., & Karami, Sh. (2011). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals ofBiological Research, 3(8), 4179-4188
Aghajani Varzaneh , M. (2001). Studying and evaluating the activities of rural productive cooperatives in Isfahan (1972–92). Unpublished manuscript. College of Agriculture, Isfahan University of Technology.
Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in Fruit and Vegetable Cooperatives. Paper presental at the NCR-194 Annual Meetins, Des. 12-13, 2000, Las Vegas, NV. Retrived 12 March 2012 from http://ncera.aae.wisc.edu/Events/2000meeting/Sanjin%20Bhuyan.pdf
Chibanda, M., Ortmann, G.F., & Lyne, M.C. (2009). Institutional and governance factors influencing the performance of selected smallholder agricultural cooperatives in KwaZulu-Natal. Agrekon, 48(3), 3.
Garforth, C., Van Schoot, C., & Maarse, L. (1988). The role of extension in developing the use of rangelands. Agricultural Administration and Extension, 30 (4), 325-334.
Garnevska, E., Guozhong Liu, G., & Shadbolt, M., N. (2011). Factors for successful development of farmer cooperatives in northwest China. International Foodand Agribusiness Management Review, 14(4), 69-84.
Ozdemir, G. (2005). Cooperative- shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315-325.
Poggie, J.JR., & Pollnac, R, B. (1988). Factors influencing the success of fishermens cooperatives in Ecuador. Marine Resource Economics, 5, 231-242
Rodriguez, J., & College, A. (2010). Smalholders agricultural cooperatives and rural development in Colombia. Becario Colfuturo. pp 1-62.
Russoa, C. D., Weatherspoonb, C., Peterson, B., & Sabbatinia, M. (2000). Aeffcts of managers power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives. Intl. Food and Agribusiness Manage. Review, 3(1),27-39.