ارزیابی میزان آمادگی مدیران و کارشناسان تعاونی‌های روستایی و کشاورزی استان ایلام برای استقرار نظام تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

2 کارشناس تشکل های کشاورزی مدیریت تعاون روستایی استان ایلام

3 مدرس مدعو گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

آمادگی­ الکترونیکی توانایی یک سازمان در پذیرش و استفاده موفق از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات همچون تجارت الکترونیک است. اهمیت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات بدین سبب مورد تأکید است که سازمان­ها برای کمک به تصمیم­گیری مدیران، موفق شدن و کسب مزیت رقابتی به آن وابسته هستند. هدف این مطالعه نیز ارزیابی میزان آمادگی تعاونی­های روستایی و کشاورزی استان ایلام برای استقرار نظام تجارت الکترونیک بود. این تحقیق با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‏ها، از نوع تحقیقات توصیفی بود. براساس آمار و اطلاعات سازمان تعاون روستایی استان ایلام، تعداد تعاونی­های روستایی و کشاورزی فعال 69 واحد بودند که از میان آنها مطابق جدول مورگان 59 واحد انتخاب شدند و از 115 مدیر و کارشناس آنها نمونه­گیری صورت گرفت. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه­ محقق­ساخته به­همراه نسخه سواد دیجیتال دانشگاه واشنگتن استفاده شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه را پانل متخصصان تأیید کردند. به­منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (9/0 تا 98/0). یافته­های توصیفی  نشان داد که میانگین استفاده مدیران و کارشناسان از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات برابر 19/2 و پایین­تر از حد متوسط است و نتایج رگرسیون چندگانه نمایان ساخت متغیرهای آشنایی با فناوری­های Web، Web2 و فشار اجتماعی 55­ درصد از تغییرات آن را تبیین کرده­اند؛ لذا پیشنهاد شد که با برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزش کار با رایانه و اینترنت و نیز فراهم کردن شرایط اجتماعی لازم، زمینه استفاده از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در این واحدها بیشتر فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Readiness Assessment of Rural and Agricultural Cooperatives' Managers and Specialists in the Province of Ilam

نویسنده [English]

  • Zohreh Motamedi Nia 3
چکیده [English]

E-readiness is the ability of an organization to successfully adopt, use and benefit from ICTs such as e-commerce. The importance of ICTs, which assist organizations in management decision-making, succeeding and gaining competitive advantages, has already been underscored. The goal of this research was to assess e-readiness of rural and agricultural cooperatives' managers and specialistsin province of Ilam. Based on target goal, this study was an applied research, while based on data collection it was a descriptive-correlative method. The statistical population of study included managers and experts of rural and agricultural cooperatives; out of which115 respondents were selected using stratified samplings. Data were collected using researcher-made questionnaires and Digital Literacy version of Washington University. Content validity of the questionnaire was tested by a panel of experts. Cronbach’s alpha was used to estimate reliability of the questionnaire, the low range of it was 0.9 and the high range of it was 0.98. Findings revealed that the mean application of ICTs by managers and specialists was 2.19, lower than the average value. Variables of familiarity with the Web, Web2 and social pressure explained around 55% of the variance of ICTs application. Thus, we suggest that managers and specialists should be provided with computer training courses and Internet workshops as well as the necessary social preconditions for successful application of ICTs in such units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Information and Communication Technologies (ICTs)"
  • "E-readiness"
  • "E-commerce"
  • "Rural and Agricultural Cooperatives"
اعرابی، م. و سرمدسعیدی، س. (1381). موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران. فصلنامه اطلاع رسانی، دوره 18، شماره 1 و 2.
بزم، س. و مظلومی، س. س. (1393). بررسی میزان تأثیر آموزش از طریق وبلاگ بر افزایش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 9(4)، 28-35.
پاپ­زن، ع.، مهدی­زاده، ح. و معتمدی­نیا، ز. (1391): تأثیر دانش دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران بنگاه­های کوچک و متوسط کشاورزی کرمانشاه و ایلام. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 23، 60-71. 
حقیقی نسب، م. و حسنی­ماسوله، م. (1385). مدل اندازه­گیری آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی در صنایع پتروشیمی ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 2(7)، 6-25.  
خواجویی، م. (1384). امکان­سنجی توسعهی تجارت الکترونیک در ایران. سومین همایش ملی تجارت الکترونیکی. تهران. معاونت برنامه­ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی.
خلیلی، ش. و قنادان، ع. (1389). بررسی انواع مدل­های ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی در بنگاه­های کوچک و متوسط ایرانی. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری وکارآفرینی، 27 و 28 بهمن، شیراز.
ستاری، ه. (1386). ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک: مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س). تهران.
سلیمانی، ع. و زرافشانی، ک. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان­های کشاورزی کرمانشاه با استفاده از مدل TAM. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. بازیابی شده ازhtpp://jist.irandoc.ac.ir 
  شیخ­­شعاعی، ف. (1385). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فن­آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه­های دانشکده­های فنی  دانشگاه­های دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد »مدل پذیرش فن­آوری«. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشکده­ روان­شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
صالحی، س.، رضایی­مقدم، ک. و آجیلی، ع. (1387). کاربرد تکنولوژی نظارت عملکرد: الگویی برای کشاورزی پایدار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 1(4)، 15-32.  
فتح­الهی، ن. (1391). سنجش میزان آمادگی سازمان‌های دولتی استان ایلام جهت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد واحد سنندج.
فتحیان، م. (1386). گزارش مفاهیم، ضرورت­ها و روش­های ارزیابی آمادگی الکترونیکی. دفتر مطالعات ارتباطات فناوری­های نوین معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی.
گودرزی، ز.، خسروی­پور، ب.، برادران، م.، غنیان، م. و منفرد، ن. (1395). نگرش مدیران تعاونی­ها در زمینه نقش عوامل آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی­های کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(17)، 125-142.
مظاهری، م. و احمدزاده، د. (1389). جامعه­ اطلاعاتی: فرصت­ها و چالش­های فراروی آن. مجله مدیریت فرهنگی، شماره 7، 103-122.
موحدی، م. ویاقوتی، م. (1387 ). ارائهالگوییبرایسنجشآمادگیالکترونیکی درکسبوکارهایکوچکومتوسطدفاعیکشور.فصلنامهاقتصادوتجارتنوین،شماره 12، 27-50. 
مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. (1386). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر کتاب نو.
مهدی­زاده، ح. و عزیزی، م. (1389). بررسی دانش دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی غرب کشور در محیط­های Web2. مجله تحقیقات نظام سلامت، 6(3)، 397-406.
واعظی، ر. و ایمانی، ع. (1388). سنجش آمادگی الکترونیک سازمان بازرگانی استان تهران. فصلنامه پژوهش­های مدیریت، 6(6)، 49-74.
Akkeren, J.K.V. & Gavage, A.L.M. (2000). Factors Influence on Entry- Level Electronic Commerce in the Automobile Industry in Autralia, Working Paper.
Daghighi Masouleh, Z., Allahyari, M. S.,  Ebrahimi Atani, R. (2014). Operational indicators for measuring organizational e-readiness based on fuzzy logic: A challenge in the Agricultural Organization of Guilan Province. Iran, Information processing in agriculture. Article in press.
Daniel, E., & Grimshaw, D. (2003). An exploratory comparison of electronic commerce adoption in large and small enterprises. Journal of Information Technology, 17(3): 47- 133.
Eyers, D.R., & Potter, A. (2015). E-commerce channels for additive manufacturing: an exploratory study. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(3): 390 – 411.
Igbaria, M., Livari, J., & Maragahh, H. (1995). Why do individuals use computer technology? A Finnish case study. Information & Management, 5: 7-38.
Kauffman, R.J., & Kumar, A. (2008). Impact of information and communication technologies on country development: accounting for area interrelationships. International Journal of Electronic Commerce, 13(1), 11- 58. 
Ling, C. Y. (2001), Model of factor Influences on electronic commerce adoption and diffusion in small and medium sized. Proceedings of ECIS, Bled, Slovenia, Ph.D Consortium .
Menou, M., & Taylor, R. (2006). A grand challenge: Measuring information societies. Information Society, 22(5), 261-267.
Mole, K.F., Ghobadian, A.O., Reagan, N., & Liu, J. (2004). The use and deployment of soft process technologies within UK manufacturing SMEs: an empirical assessment using logit models. Journal of Small Business Management, 42 (3), 303- 324.
Molla, A., & Heeks, R.(2007). Exploring ecommerce benefits for businesses in a developing country. Information Society, 23(2), 95-108.
Purcell, F. & Toland, J. (2004). Electronic Commerce for the south pacific: A review of Eـ Readiness. Journal of Electronic Commerce Research, 4(3), 241ـ 262.
Sharma, G., &  Lijuan, W. (2015). The effects of online service quality of e-commerce Websites on user satisfaction. The Electronic Library, 33(3): 468 – 485.
Torres, P.D., Lisboa, J.V., & Yasin, M. (2014). E-commerce strategies and corporate performance: An empirical investigation. Competitiveness Review, 24(5), 463 – 481.