بررسی تأثیر عضویت در تعاونی‌های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربت حیدریه

3 استاداقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/ajcoop.2017.57426

چکیده

الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی­کشت هدایت کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی ­بهینة کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش  لکسیکوگرافی تعیین شد.اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل 270 پرسش‌نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت­حیدریه با روش نمونه­گیری خوشه‌ای دومرحله­ای به دست آمد. نتایج مقایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی نشان داد  در مورد کشاورزان عضو تعاونی­های کشاورزی، به صورت کلی، تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار وجود دارد؛ لذا می­توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی­های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیک­تر شود. بنابراین، گسترش تعاونی­های کشاورزی و افزایش تسهیلات جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد ­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Membership in the Agricultural Production Cooperatives Regarding Cropping Pattern Sustainability

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • Maryam Alavi 2
  • A.R Karbasi 3
1 University of Torbat Heydarieh
2 Torbat
3 Professor of Agriculture Economy, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study determined the optimum model using linear programming model (single objective) and planning Lexico and CGP (multi-objective) and discussed the optimum model by using the method of choice in normal use genetic algorithms. Information required through a questionnaire which were completed by 270 (down villages provinces) farmers in the Torbat-e Heydarieh Township. A two-stage cluster sampling was executed. The results of comparing changes in the land acreage of farmers, agricultural cooperatives can be inferred members and non-member farmers' cooperatives in agriculture, generally lower than cropping pattern changes are sustainable, Therefore,  it can be concluded that membership in agricultural cooperatives due to the cropping pattern with the objective of sustainable agriculture cropping pattern and water efficiency is appropriate in order to extend and expand the facility to recruit farmers to non-agricultural cooperatives was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cropping pattern sustainability
  • Agriculture production cooperatives
  • Lexico
آرایش، م. ب. و طاهری، م. ر. (1394). شناسایی موانع توسعه شرکت­های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی­ها. فصلنامه روستا و توسعه، 18(4)، 57 - 74.
افراخته، ح.، حجی­پور، م. و رومیانی، ا. (1394). بهینه­سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار )مطالعه موردی: دشت سهل­آباد.( نشریه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 4(1)، 41-55.
امیر­نژاد، ح. و بهمن­پوری، ص. (1392). تلفیق هدف­های زیست‌محیطی و اقتصادی بهره‌برداران کشاورزی در تعیین الگوی بهینه کشت؛ مطالعه موردی: دشت بیضاء استان فارس. نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5 (2)، 117-131.
ترامشلو، م.، میردامادی، س. م. و لشگر آرا، ف. (1394). نقش شرکت­های تعاونی تولیدی روستایی در توسعه کشاورزی استان قم. فصلنامه روستا و توسعه، 18(2)، 111-127.
تقدیسی، ا. و نکویی نائینی، س. ع. (1395). تحلیل و اولویت بندی واحدهای اعتباری شرکت های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان. راهبردهای توسعه روستایی، 3(3)، 397 - 414.
حسین­زاده، ج.، نامور، آ.، حیاتی، ب. و پیش­بهار، ا. (1393). تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان. دانش کشاورزی و تولید پایدار، 24(2)، 41 - 54.
ده­حقی، س.، چیذری، م. و صدیقی، ح. (1393).  نقش تعاونی‌های کشاورزی در توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران. تعاون و کشاورزی، 3(11(، 1 - 24.
سپهردوست، ح. و زمانی شبخانه، ص. (1394). بررسینقشتعاونیهادرایجادانگیزه‌هایمشارکتیوتوسعهاقتصادی. فصلنامه مطالعات ملی، 16(3)، 121 - 144.
سواری، م.، درانی، م. و شعبانعلی فمی، ح. (1394). واکاوی نقش تعاونی­های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 4(3)، 119 - 138.
سیرجانی، ف.، کهنسال، م. و صبوحی، م. (1393). بررسی تعیین اهداف مختلف بر الگوی کشت (مطالعه موردی دشت مشهد). کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. تبریز.
طاهرخانی، م. و حیدری ساربان، و. (1383). نقش تعاونی­های تولید در توسعه مناطق شهری. پژوهش­های جغرافیایی، شماره 49، 115 - 126.
عطایی، ا.، بذرافشان، م. و نظام اسلامی، م. (1392). تعیین الگوی بهینه کشت با اهداف توسعه پایدار و زیست‌محیطی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: محصولات زراعی شهرستان نجف‌آباد). اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط­زیست و منابع طبیعی پایدار، همدان.
قربانیان، ع.، زیبایی، م.، قربانی، م. و کهنسال، م. ر. (1392). تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 2(1)، 1-7.
کهنسال، م. ر. و فیروز زارع، ع. (1387). تعیینالگویبهینهکشتهمسوباکشاورزیپایدار بااستفادهازبرنامهریزیفازیکسریبااهدافچندگانه مطالعهموردیاستانخراسانشمالی. اقتصادکشاورزیوتوسعه،16(62)، 1 - 33.
مجنونیان، ه. و میراب­زاده، پ. (1376). برنامه زیست­محیطی و نقش مناطق تحت حفاظت در توسعه پایدار کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه(ویژه‌نامه کشاورزی پایدار)، 169-204.
میرکریمی، ش جولایی، ر.  اشراقی، ف. و  شیرانی بیدآبادی ف. (1394). کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل. روستا وتوسعه، 18(3)، 109 - 129.
نسیمی، ع. (1384). سبد قطور تعاونی­ها و اصلاح نظام بهره برداری کشاورزی ایران. تهران: سازمان تعاون روستایی ایران. ص 163.
یعقوبی، م.، شهرکی، ج. و کرباسی، ع. (1389). بررسی کارایی تعاونی‌ها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
(کاربرد مدل FDH وCCR ). فصلنامه تعاون، 21(4)، 71 - 94.
Agudelo-Vera, & M., & Mels, R. (2011). Resource management as a key factor for sustainable urban planning. Journal of Environmental Management, 92, p.19.
Axcin, B. (2009). Cooperatives and sustainable development. Journal of Procardia Engineering, 21, P. 142.
Benin, R. (2010). Assesing the impact of cooperation in rural development. Journal of World Development, 17(9), 1389-1395.
Da silva, A. (2013). Multi-choice mixed integer goal programming optimization for real problems in a sugar and ethanol milling company. Applied Mathematical Modelling, 37, 6146–6162.
Fairbairn, B., June, B., & Murray, F )2003). Co-operatives and community development: Economics in Social Perspective. Centre for the Study of Co-operatives. Saskatoon, Saskatchewan.
Gregor, M. J., & Dent, J. B. (1993). An application of lexicographic goal programming to resolve the allocation of water from Rakaia River (New Zealand).  Agricultural Systems, 41, 349-367.
Holplin, F. (2010). Cooperative management of rural development. Journal of World Development, 15, 658-669.
Kaur, B., Sidhu, R. S., & Vatt, K. (2010). Optimal crop plans for sustainable water use in Punjab. Agricultural Economics Research Review, 23, 273-284.
Lara, P., & Stancu-Minasian, I. (1999). Fractional programming: A tool for the assessment of sustainability. Agricultural Systems, 62, 131-141.
Siegal, G  (2010). Toward a model rural development quarterly. Journal of Social and Economic Development, 5(12), 106-117.
Styoppw, C. (1975). Cooperation development and problem of social participation in light of recent. University of bologhatialy. (Journal of Rural Cooperation).
Waring, G. E. (2010). The elements of agriculture. New York: Publisher Cornall University.
Zaccai, E. (2012). Over two decades in pursuit of sustainable development influence. Tranformations, limits. Journal of Environmental Development, 1, 124-136.