تحلیل عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/ajcoop.2017.50472

چکیده

در این تحقیق راهکارهای جذب و ورود دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون بررسی شد. نمونه های آماری این پژوهش شامل 100 نفر از اعضای تعاونی های دانش آموختگان و 100 نفر از فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار استان همدان بود. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و استادان دانشگاه و پایایی آن با انجام یک پیش آزمون بر روی سی نفر از دانش آموختگان استان همدان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و دسته بندی عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج نشان داد 5 گروه عامل کلیدی در جذب و ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش تعاون موثرند که عبارت اند از: سیاست گذاری و قانونی، مالی و اعتباری، آموزشی، ارتباطی و توانمندسازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting on Entering the Former University Graduates into Cooperative Sector

نویسنده [English]

  • Masoud Samian 2
چکیده [English]

 In this study the solutions for absorbing the university graduates into cooperative sector has been reviewed. The statistical samples of the study included both 100 members in graduates' cooperatives and 100 unemployed graduates in Hamedan from 2014 to 2015. The questionnaire was validated during content and face validity method by a group of experts from both organization of cooperatives, labour, and social welfare and universities. Reliability of questionnaires first, was done through a pretest process by a number of 30 graduates, then for calculating reliability coefficient of items in the questionnaire, a Cronbach Alpha test was used and it was 0.79. The results of factor analysis showed the five key factors effect on absorbing the university graduates into cooperative sector. These factors were: legal and governmental supports, financial and credits, educational, communicational, and empower mental factors.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graduates' Cooperatives
  • Cooperative Sector
  • employment
  • Non-Governmental Occupations
آرمسترانگ، م. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و امید مهدیه. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اخوان کاظمی، م. و علی بیگی، ا. (1392). تشکیل تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها. تعاون و کشاورزی، 2(8)، 65-88.
 استادی، ح. و علیزاده، ع. (1388). بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی: مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد. تعاون، 20(206و 207)، 40-58.
اصیلی، غ. و هندی، س. ص. (1389). بررسی تطبیقی فرایند جذب و ارئه مدل مناسب برای سازمانهای دانشی: مورد کاوی پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت فرهنگ سازمانی، 8 (22)، 69-94.
اکبری، ص. (1379). نگاهیبهوضعیتاشتغالوبیکاریفارغ‌التحصیلاندانشگاهی.ماهنامهکارو جامعه،شماره53،اردیبهشت 1383، ص 43. 
امینی، ا.، و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14(55)،67-89.
چهارسوقی امین، ح.، سعیدی، ح. و آرایش، ب. (1393). گرایش دانشجویان سال آخر علوم کشاورزی دانشگاه‌های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی، 3 (11)، 53-76.
شرفی، م. و عباس پور، ع. (1394).  شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها براساس نظریه داده بنیاد. نشریه نوآوری و ارزش آفرینی، 7 (1)، 33-48.
صالحی مرزیجانی، ا. (1386). نقش تعاونی‌ها در اشتغال­زایی. تعاون، شماره189و190، 96-102.
صائبی، م. (1382). توسعه‌ی منابع انسانی با رویکرد راهبردی. مجله مطالعات مدیریت (انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی)، شماره 38-37، 135-148.
صبوحی،ن. (1380). بررسیوتحلیلعللبیکاریدانش‌آموختگان(دیدگاه‌‌هایمدیران بنگاه‌ها،دانشگاه‌هاودانش‌آموختگان).گزارشطرحنیازسنجینیرویانسانیمتخصص. تهران:مؤسسهپژوهشوبرنامه‌ریزیآموزشعالی.
عباسی، م. و قورچیان ق. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه­ی تعاونی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی. رهبری و مدیریت آموزشی، 8،  143-170.
عباسی ، م.( 1388 ). باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل). تهران: مؤسسه توسعه روستایی ایران.    
فرزینفر،م. (1384).کارآفرینیوتعاون.مجموعهمقالاتمنتخباولینکنفرانسملی تعاون،اشتغالوتوسعه.دانشگاهیزد،اردیبهشت 1384.
قربانعلی زاده، م. و نجار نهاوندی، م. (1393). تحلیلیبرکارآمدیآموزشعالیدرمسئلهاشتغالجوانان. فصلنامهمطالعاتراهبردیورزشوجوانان، شماره 24، تابستان 93، ص 75.
لهساییزاده،ع. (1384).جامعه‌شناسیکشاورزی،چاپاول.تهران:  انتشارات اطلاعات.
موتمنی،ع. و جعفری، ا. (1387). نقش تعاونی‌های دانشگاهی در توسعه کارآفرینی. همایش ملی تعاون و کارآفرینی، وزارت تعاون و دانشگاه تهران، 1387. تهران.
موحدی، ر. (1394). تحلیل شاخص‌های مرتبط با تشکیل و توسعه تعاونی‌های دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 4(16)، 131-150.
مهرانفر،ص. (1384). بررسیشیوه‌هایاشتغالدانش‌آموختگاندانشگاهیوافرادجویای‌کاردرتعاونی‌ها. مجموعهمقالاتمنتخباولینکنفرانسملیتعاون،اشتغالوتوسعه،دانشگاهیزد، اردیبهشت 1384.
میرسپاسی، ن. ( 1378). مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
نجفی، ب. (1388). تجربیات جهانی در زمینه­ی نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر و اشتغال­زایی. تعاون، 20(206و207)، 1-20.
نیکیار،س.ط. (1382).بررسیاثراتگسترششرکت‌هایتعاونیدرایجاداشتغالباتأکید برفارغ‌التحصیلاندانشگاهیبیکاراستانتهران.پایان‌نامهکارشناسی‌ارشددانشگاهآزادواحدعلومو تحقیقاتتهران.
وطن خواه، ن. و رضایی مقدم، ک. (1394). مولفه‌ها و موانع ایجاد دانشکده کارآفرین از دیدگاه دانشجویان عضو و غیر عضو تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. تعاون و کشاورزی، 4(15)، 17-40.
هوشمند،ن. (1380). نقشوسهمتعاونی‌هادراشتغال.مجموعهمقالاتمنتخباولینکنفرانسملیتعاون،اشتغالوتوسعه،دانشگاهیزد،اردیبهشت 1384.
یعقوبی فرانی، ا. ، حسینی نیا، غ. ، معتقد، م. و زلیخایی، ل. (1393). کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‌آموخته کشاورزی شهرستان همدان. تعاون و کشاورزی، 3(9)، 85-111.
یعقوبی فرانی، ا. ، رحمانی، ف.، مهدی زاده، ح. و نادری مهدیی، ک. (1392). صلاحیت‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام  برای اشتغال در بخش تعاون. تعاون و کشاورزی، 2(5) 47-68.
 
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9 (5), 17- 501.
Brandt, E. & Kull, P. (2007). Talent Management: How firms in Sweden find and nurture value adding human resources. Master thesis, International Handelshogskolan Hogskolan I. Jonkoping, Sweden.
Chan, Sheng-Ju., & Lin, Liang-Wen (2015).  Massification of   HigherEducation in Taiwan: Shifting Pressure from Admission to Employment.  HigherEducation Policy, 28, 17-33.
Fridell, G. (2009). The co-operative and the corporation: Competing visions of the future of fair trade. Journal of Business Ethics, 86, 81–95.
Goel, S. (2013). Relevance and potential of co-operative values and principles for family business research and practice. Journal of Co-operative Organization and Management,1, 41-46.
Jones, D., & Kalmi, P. (2009). Trust, inequality and the size of the co-operative sector: Cross-country evidence. Annals of Public and Co-operative Economics, 80, 165–195.
Lang, R., & Roessl, D. (2011). Contextualizing the governance of community co-operatives: Evidence from Austria and Germany. Voluntas, 22, 706–730.
Ruostesaari, M.L., & Troberg, E. (2016). Differences in social responsibility toward youth: A case study based comparison of cooperatives and corporations. Journal of Co-operative Organization and Management, 4(1), 42-51.
Saksa, J.-M., Jussila, I., & Tuominen, P. (2007). Producer and marketing co-operatives: Institutional contexts and strategies. Journal of Co-operative Studies, 40, 5–13.
Salman, T., Carrillo, F., & Soruco, C. (2015). Small-scale mining cooperatives and the state in Bolivia:Their histories, memories and negotiation strategies. The Extractive Industries and Society, 2(2), 360-367.
Sumelius, J., Tenaw, S., Bee, F. K., & Chambo, S.(2015). Agenda on cooperatives for development cooperation in Tanzania. Journal of
Co-operative Organization and Management,
3(2), 42-51.
Tuominen, P., & Jussila, I. (2010). Managerial competence in consumer co-operatives: Inducing theory from empirical observations. International Journal of Co-operative Management, 5, 9–22.
Wong, P.K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), 335.