بررسی تأثیر مؤلفه‌های بازدارنده توسعه کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 عضو هیات علمی گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

گرایش کارآفرینانة‌ سازمانی یکی از ضرورت‌های افزایش عملکـرد تعاونی‌ها و تابعی از میزان توسعة‌ کارآفرینی سازمانی است.  بنابراین، بررسی آثار بازدارنده‌های توسعة کارآفرینی سازمانی بر این گرایش برای کنترل، تعدیل و یا حتی حذف این آثار، به‌خصوص در تعاونی‌های کشاورزی، امری ضروری است. هدف از این پژوهش نیز بررسی تأثیر مؤلفه‌های بازدارندة توسعة کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانة سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی ‌بود. جامعة آماری تحقیق را 1012 نفر از اعضای تعاونی‌های مرغ‌داران گوشتی فعال استان کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 220 نفر تعیین شد که این افراد به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش‎نامة محقق‌ساخته بود. روایی محتوایی پرسش‎نامه توسط پنل متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره‎گیری از نرم‌افزارSPSS20  استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بازدارنده‌‌های روان‌شناختی، مهارتی- مدیریتی، آموزشی و حمایتی- پشتیبانی اثر منفی معنی‌داری را در پیش‌بینی متغیر وابسته دارند و 29 درصد تغییرات این متغیر را تبیین کرده‎اند. لذا بر اساس یافته‌ها، افزایش آگاهی مدیران و اعضا جهت کاهش این آثار از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Aspects Hampering the Development of Organizational Entrepreneurship on Organizational Entrepreneurial Orientation in Agricultural Cooperatives (The Case of the Poultry Cooperatives in Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • ehsan khosravi 1
  • saeed gholamrezai 2
  • Mehdi Rahimian 2
  • morteza akbari 3
1 M.S Graduated of The Rural Development group, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Lorestan, Iran
3 Faculty member, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizational entrepreneurial orientation is an essential feature to enhance the performance of cooperatives. Organizational entrepreneurship orientation as a function of the amount of development entrepreneurship is affected by barriers the development of organizational entrepreneurship. So, investigate the effects of these barriers on organizational entrepreneurial orientation in order to control, modify or even eliminate its effects, particularly in agricultural cooperatives, for the improving performance of agricultural cooperatives is essential. So, the purpose of this paper was to investigate the effects the aspects barriers the development of organizational entrepreneurship on organizational entrepreneurial orientation in agricultural cooperatives. The population consisted of poultry cooperatives members of Kermanshah province, west of Iran (F=1012). A sample of 220 respondents was selected using Cochran's formula by stratified random sampling method. For collecting data, use of a researcher made questionnaire.  Questionnaire validity was confirmed by expert panel. Cronbach's alpha was used to estimate the reliability. The reliability was calculate to be acceptable (α1=0.88, α2=0.95). In this study the data were analyzed using descriptive and inferential statistics by using SPSS20 software. The stepwise multivariate regression analysis showed that psychological, administrative, educational and protective -support barriers has a negative impact on the dependent variable was predicted. Cooperatives managers by reduce these effects can development to intrapreneurship in own cooperatives. Therefore it is recommended to increase the knowledge of members and administrators about obstacles negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to development
  • Organizational Entrepreneurship
  • Organizational entrepreneurship orientation
  • Agricultural cooperatives
پورآتشی، م. (1387). شناخت شناسی تعاون و کارآفرینی. مجله تعاون، 202-201، 5-15.
حسینی‌مقدم، س. م. ر. و حجازی، س. م. ر. (1393). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی. نشریه توسعه کارآفرینی، 7 (2)، 211-229.
خسروی، ا. (1394). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها: (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.
خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م. و اکبری، م. (1395). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی. مجله تعاون و کشاورزی، 5 (19)، 167-189.
رضایی، ر. ح.،  قلی‌فر، ا.، صفا، ل. و کاظمی‌تربفان، م. (1390). شناسایی موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4 (14)، 27-46.
رضایی، ر. ح. و حسینی، س. م. (1392). طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه‏ کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6 (4)، 57-74.
رضایی، ر. ح.، حسینی، س. م. و محمدی‌پابندی، م. (1394). شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2 (2)، 143-156.
علی‌بیگی، ا. ح. و شاهمرادی، م. (1395). بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‌گذار استان کرمانشاه. مجله تعاون و کشاورزی، 5 (17)، 1-32.
کریمی، آ. و جوهری، ه. (1392). شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران). مجله توسعه کارآفرینی، 6 (4)، 151-167.
کریمی، آ.، ملک‌محمدی، ا. رضوانفر، ا. و احمدپورداریانی، م. (1391). سنجش سطح کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی: ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2 (2)، 209-222.
لطیفیان، ا. (1386). سنجش اثربخشی وکارایی شرکت‌های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تعاون، 192(1)، 37-44.
منصوری، ع. ا. (1393). تولید سالیانه 59 هزار تن گوشت مرغ در استان کرمانشاه. خبرگزاری کوج. بازیابی شده از http://www.itpnews.com.
مؤمنی‌هلالی، ه.، و موذن، ز. (1394). مروری بر موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 (1)، 111-124.
Alvarez, C., Urbano, D., Coduras, A., & Ruiz-Navarro, J. (2011). Environmental conditions and Entrepreneurial activity: A regional comparison in Spain. Journal of Small and Enterprise Development, 18(1), 120-140.
Antoncic, B., & Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross- cultural validation. Journal of Business Venturing, 16 (1), 495-527.
Belousova, O., Gailly, B., & Basso, O. (2010). A conceptual model of corporate entrepreneurial behavior (Interactive paper). Journal of Frontiers of Entrepreneurship Research, 30 (17),1- 14.
Chang, S., Lin, R., Chang, F., & Chen, R. (2007). Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation. Industrial Management & Data Systems, 107 (7), 235-220.
Covin, J. O., & Miles, M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory & Practice, 23 (3), 47–63.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning approach. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
Habbershon, T. G., & Pistrui, J. (2002). Enterprising families' domain: Family-influenced ownership groups in pursuit of transgenerational wealth. Family Business Review, 15 (3), 223–237.
Heinonen, J., & Korvela, K. (2003). How about measuring intrapreeurship?. 33rd Entrepreneurship, Innovation and Small Business Conference, Milan, Italy, 10-12 September.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F. & Zahra. S. A. (2002). Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17 (1), 49–63.
Hough, J., & Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3 (1), 17-25.
Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T., & Pearson, A. (2008). An exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in family firms. Family Business Review, 21 (1), 1–14.
Krasniqi, B.A (2007). Barriers to entrepreneurship and sme growth in transition: The case of Kosova. Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(1), 71-94.
 Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2001). The power of entrepreneurial outcomes: Insights from Acordia, Inc. Academy of Management Executive, 15 (4), 60–71.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2005). A model of middle-level manager’s entrepreneurial behavior. Entrepreneurship Theory & Practice, 29 (6), 699–716.
Lee, S. M., Seong-bae, L. & Raghuvar, D. P. (2011). Culture & entrepreneurial orientation: A multicountry study. International Entrepreneurship & Management Journal, 7, 1-15.
Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and linking it to Performance.  Academy of Management Review, 21 (1), 135-172.
Martins, E.C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74.
Miles, M., P., Munilla, S. M., & Darroch, J. (2009). Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5, 65-76.
Moghimi, M. (2007). Corporate entrepreneurship: Obstacles and alternatives (The Case of Industrial Corporations in Iran). Journal of Entrepreneurship Research, 1 (2), 87- 119.
Morris, M. H., & Kuratko, D. F. (2002). Corporate entrepreneurship: Entrepreneurial development within organizations. Orlando, FL: Harcourt College Publishers.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. C. (2011). Corporate entrepreneurship and Innovation. South-Western: Thomson Publishers.
Naldi, L., Nordqvist, M., Sjoberg, K., & Wiklund, J. (2007). Entrepreneurial orientation, risk taking & performance in family firm. Family Business Review, 22 (1), 33-47.
Pittaway, L. (2001). Corporate Enterprise: A new reality for hospitality organizations?. Hospitality Management, 20 (1), 379-393.
Rauch, A. J., Wiklund, G.T., Lumpkin & Frese, M., (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 761–87.
Scheepers, M., Hough, J., & Bloom, J. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12 (3), 50-75.
Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in family vs. non-family firms: A resource based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 28 (4), 363-381.
Zahra, S.A. (2005). Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18 (1), 23-40.